Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Oferty leasingu

Przekonaj się jak wiele możesz zyskać biorąc w leasing nieruchomość, samochód, maszyny i urządzenia...

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wykup leasingowanego samochodu a prawo do odliczenia podatku - 2011.04.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-29/11-4/MR

Wykup przedmiotu leasingu (samochodu osobowego) jest odrębną czynnością – dostawą towaru – nie związaną z samą umową leasingu, to od tej czynności będzie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia 60% kwoty podatku należnego, nie więcej niż 6.000 zł – wynikającej z faktury zakupu przedmiotowego pojazdu.

 

Brak odliczenia podatku VAT od miesięcznych rat leasingowych oraz wydatku na paliwo do samochodu ciężarowego - 2011.03.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-1273/10-4/MS

Podatnikowi na podstawie adnotacji w polskim dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest ciężarowy i posiada ładowność 595 kg, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowiącego pełną kwotę podatku określoną w fakturach VAT dokumentujących raty leasingu operacyjnego. Dla ww. pojazdu bowiem nie istnieje homologacja na samochód ciężarowy w Polsce a ponadto samochód ten nie spełnia wymogów określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zatem podatnikowi na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy – przysługuje ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingu, tj. w wysokości 60% kwoty podatku naliczonego od raty udokumentowanej fakturą, wynikającej z zawartej umowy, nie więcej jednak niż 6.000 zł.


Wstępne opłaty leasingowe kosztem uzyskania przychodów - 2011.02.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB3/423-816/10-4/MS

Zawarte przez spółkę umowy leasingu spełniają warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o PDOP, w związku z czym opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego. Ustawa o PDOP wprowadza podział kosztów uzyskania przychodów na koszty bezpośrednio związane z osiąganymi przychodami podatkowymi oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami - koszty pośrednie. Opłaty leasingowe, co do zasady, zalicza się do kosztów pośrednich uzyskania przychodów. Koszty te zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP powinny być potrącane w dacie ich poniesienia, a jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Cena transakcyjna - 1998.08.26

PB3-JW/722-254/2878/98

Organy skarbowe mogą określić cenę transakcyjną w umowach leasingu jeżeli będą miały podejrzenia, że umowa leasingu ma na celu obejście prawa podatkowego. Od ceny rynkowej nie odbiega jednak taka cena zbycia składnika majątkowego używanego uprzednio na podstawie umowy leasingu, trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy która nie jest niższa niż jego zaktualizowana wartość początkowa, pomniejszona o wysokość odpisów amortyzacyjnych liczonych metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika 3 w okresie, w którym przedmiot umowy leasingu był zaliczony do składników majątku leasingodawcy.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Rata leasingowa jest kosztem podatkowym – 2010.05.27

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,  ITPB3/423-69/07/10-S/PST

Jeśli w umowie leasingu nie określono, iż opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania (takiego elementu w stanie faktycznym nie wskazano), to możliwe jest przyporządkowanie przedmiotowego wydatku do danego roku podatkowego to należy go uznać za koszt uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie jej poniesienia.


VAT z faktur dokumentujących opłaty leasingowe – 2010.04.01

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-148/10/JJ

W związku z zawarciem umowy leasingu samochodu posiadającego świadectwo homologacji wskazujące, iż jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg, będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe w pełnej wysokości, o ile będzie on wykorzystywany wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu i nie wystąpią okoliczności wyłączające to prawo, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Leasing operacyjny i opłata wstępna – 2009.12.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,  IBPBI/1/415-791/09/ESZ

Jeśli zapłata opłaty wstępnej była warunkiem koniecznym wydania przedmiotu leasingu, to wydatek ten dotyczy ściśle określonego okresu trwania umowy leasingu przekraczającego rok podatkowy. Ma on charakter opłaty wstępnej, warunkuje bowiem skuteczność i rozpoczęcie realizacji umowy leasingu – odbiór przedmiotu leasingu i przyjęcie go do używania. W konsekwencji, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną wynikającą z zawartej umowy leasingu operacyjnego, podatnik powinien rozliczyć ten wydatek proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy, tj. proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz