Podatek VAT

Czynności opodatkowane

Likwidacja działalności

Towary znajdujące się na stanie w dniu likwidacji działalności podatnika podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zastosowanie znajduje stawka właściwa dla krajowej dostawy towaru znajdującego się na stanie firmy.

Opodatkowanie wystąpi w przypadku:

 • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej
 • zaprzestania przez podatnika, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
 • nie wykonywania przez podatnika będącego osobą fizyczną działalności przez okres co najmniej 10 miesięcy.

Podstawą opodatkowania jest spis z natury, który należy sporządzić na dzień likwidacji.

Spis z natury sporządzić należy według stanu na dzień likwidacji. Spis i opodatkowanie dotyczy wyłącznie towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uwaga ! częściowe odliczenie

Podatnicy, którzy przy zakupie towarów korzystali z prawa częściowego odliczenia VAT (np. środki transportu z odliczeniem 50% i 60% nie więcej niż odpowiednio 5000 zł i 6000 zł), spisem obejmują również te towary.

Podatek naliczać należy od podstawy opodatkowania. Ustala się ją wyceniając towary objęte spisem z natury. Wyceny dokonać należy według cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, według kosztu wytworzenia, określonych w momencie dostawy tych towarów Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 1316/2010).

Na przykład
Podatnik kupił maszynę za 100.000 zł netto. Po 5 latach jego maszyna jest warta 20.000 zł netto, cena nowej maszyny, nabywanej na rynku wzrosła do 120.000 zł. Podatnik likwidując działalność wyceny dokonuje w cenie nabycia z dnia likwidacji, mimo że jego składnik majątku jest wart znacznie mniej.

 

Uwaga ! Zwolniony podmiotowo a VAT

Zasad opodatkowania majątku likwidowanej firmy nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku do wartości sprzedaży opodatkowanej 150.000 zł. Majątek likwidowanej firmy nie wpłynie u nich również na limit sprzedaży, czego skutkiem byłby obowiązek rejestracji i rozliczenia likwidacji jako podatnik VAT czynny, standardowo opodatkowany według stawek krajowych podatku VAT.

Informacja o spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, załącza się do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatek należy zapłacić w związku z tym rozliczeniem (obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. ).

W przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wspólnikom spółek lub osobom fizycznym przysługuje zwrot podatku. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji:

 • umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki;
 • wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Zwrotu na rzecz wspólników dokonuje się:

 • w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki; jeżeli z załączonej umowy nie wynikają te udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe;
 • na rachunki.

Brak rachunku lub numeru rachunku powoduje, że zwrot zostanie przekazany do depozytu organu podatkowego. Oprocentowanie kwoty zwrotu różnicy podatku złożonej w depozycie jest naliczane od 15 dnia po dniu złożenia dokumentów lub podania numeru rachunku, o których mowa powyżej.


Likwidacja działalności a podatek dochodowy

Poza spisem z natury dla celów podatku VAT, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątku podmiotu. Wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • liczbę porządkową,
 • określenie (nazwę) składnika majątku,
 • datę nabycia składnika majątku,
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość początkową,
 • metodę amortyzacji,
 • sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Wykaz dotyczy zarówno środków trwałych, wyposażenia, jak również materiałów, towarów, braków czy odpadów.

W podatku PIT w związku z zakończeniem działalności nie stosuje się już 10% stawki podatku od spisu z natury na koniec działalności. Kwoty wynikające z wykazu podlegają opodatkowaniu na standardowych zasadach – stawką właściwą dla podatnika w ramach jego przedsiębiorstwa.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-03-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz