Mali podatnicy i metoda kasowa rozliczenia podatku VAT

Mały podatnik to szczególna kategoria podatników VAT, charakteryzująca się stosunkowo niewielkimi obrotami rocznymi. Mały podatnik posiada dodatkowe uprawnienia, jedną z nich jest możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. Metodę tę można w dużym uproszczeniu opisać następująco: odprowadzam, kiedy kontrahent mi zapłaci, a odliczam - gdy sam zapłacę kontrahentowi. Warto dodać, że metoda kasowa oznacza wyłącznie kwartalne rozliczenia - deklaracją VAT-7K, a podatnik zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT MP. Mały podatnik nie musi korzystać z kasowej metody rozliczania VAT, ma jednak taką możliwość.

Kto jest małym podatnikiem dla przepisów VAT:

Mały podatnik to polski podatnik VAT:
  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro;
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro;

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Metoda kasowa

O zamiarze stosowania metody kasowej rozliczenia podatku VAT mały podatnik zawiadamia na piśmie naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosować metodę kasową.

Okres stosowania zasady kasowej rozliczenia VAT nie może być krótszy niż 12 miesięcy, chyba że mały podatnik utracił status małego podatnika (ze względu na rozmiar obrotów).

O rezygnacji ze stosowania metody kasowej podatnik zawiadamia na piśmie naczelnika US w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Ww. zawiadomienia na piśmie mogą nastąpić poprzez złożenie jedynie aktualizacji VAT-R.

Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę limitu.

Na przykład:
1 kwietnia mały podatnik przekroczył limit 800'000 €, zatem traci prawo do metody kasowej rozliczeń 30 czerwca, a za II kwartał składa jeszcze VAT-7K metodą kasową.