Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Nadwyżka spółdzielni przeznaczona na remont nie stanowi przychodów jej członków - 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-613/11-4/AS

Nadwyżka bilansowa przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów - nie stanowi - dla członków lub nie członków posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, członków lub nie członków posiadających odrębną własność oraz nie członków zajmujących lokal na podstawie umowy najmu, przychodów z innych źródeł ani dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej. Wobec tego na Spółdzielnia nie ciąży obowiązek płatnika.


Prywatne lekcje językowe przychodem z działalności gospodarczej lektora - 2011.02.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1065/10-2/KS

Przychody podatnika z tytułu świadczenia usług nauczania języków obcych na podstawie umowy zlecenia podatnik będzie zobowiązany zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Uzyskując takie podatnik winny jest jednocześnie poinformować płatnika, iż wykonywane przez niego w ramach umowy zlecenia usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, a na szkole wyższej, z którą podatnik zawarł umowę nie będą ciążyły obowiązki przewidziane przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Składki polisy ubezpieczeniowej a przychód- 2011.02.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-1028/10-2/AS

Składki na poczet ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, płacone przez spółkę, nie stanowią przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób objętych tym ubezpieczeniem. W świetle przepisów ww. ustawy warunkiem koniecznym do uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód, jest jego otrzymanie lub postawienie do dyspozycji podatnika.


Zwolnienie przez bank ze spłaty wierzytelności, a powstanie przychodu - 2011.01.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB1/415-1074/10-3/EC

Kwota zwolnienia z długu nie stanowi dla podatnika, jako poręczyciela, przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli bank zwolnił poręczyciela ze spłaty wierzytelności powstałej w wyniku zawartej umowy kredytowej, to kwota tego zwolnienia nie będzie stanowiła dla poręczyciela, przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. U poręczyciela nie następuje bowiem jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia. Bank nie wykonał na rzecz poręczyciela nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie korzystał on ze środków finansowych pochodzących z udzielonego kredytu.


Dochody cypryjskich dyrektorów i członków zarządu a podwójne opodatkowanie - 2011.01.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-998/10-2/AS

Wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji członka zarządu bądź dyrektora zarządzającego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-cypryjskiej. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy, przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania pdof nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami cypryjskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie cypryjskim podatkiem dochodowym czy nie.


Nieodpłatne świadczenie transportu na rzecz pracowników– 2011.01.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-938/10-4/AS

Bezpłatne przejazdy zatrudnionych po obszarze objętym wykonywaniem przez nich pracy są nieodłącznym jej elementem i nie stanowią realizacji ich celów osobistych. Takie działanie jest natomiast podyktowane względami racjonalnymi i potrzebą zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy. Wobec powyższego po stronie pracowników korzystających z przewozu - transportu wewnętrznego pracowników nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Interpretacje Ministerstwa Finansów

Zbycie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii - 2006.05.23

DD/PB2/RB-033-0200-1464/06

Przychody uzyskane ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Przychody te są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT. Do przychodów tych nie ma zastosowania opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz