Podstawa opodatkowania

Import towarów, import usług, nabycie opodatkowane u nabywcy

Odrębności od ogólnej zasady opodatkowania dotyczą m.in.:

  • importu towarów,
  • procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedury przetwarzania pod kontrolą celną.
Podstawa opodatkowania w imporcie towarów

Podstawa opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem lub przetwarzania pod kontrolą celną.

+ wartość celna +

wartość celna

+

należne cło, podatek akcyzowy (o ile występuje podwyższa podstawę opodatkowania)

+

cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu

 

W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

 

Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

+

prowizje, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, również w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

+

określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów (np. opłaty za przechowanie czasowe w depozycie czy magazynie, za wykonanie czynności celnych poza urzędem albo poza godzinami czasu pracy urzędu).

-

nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty i udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

 

Import usług

Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy:

  • wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy wydatków dodatkowych, takich jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobieranych przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia);
  • wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru lub gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.

WNT

Podstawą opodatkowania WNT  jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych w ramach WNT.

 

  Podstawę opodatkowania obejmuje / nie obejmuje:
plus podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku VAT
plus wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego WNT
nie wartości stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty
nie nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.
nie udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.
nie otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku
  Podstawa opodatkowania zwiększa się / zmniejsza (korygowana wartość pierwotna):
minus  kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen
minus wartość zwróconych towarów i opakowań
minus zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
minus wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze
minus zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego wysłano lub transportowano towary; podatnik ma obowiązek udowodnić na podstawie posiadanych dokumentów, że otrzymał zwrot podatku akcyzowego
podwyższenie

o wartość tego opakowania:

1)   w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;

2)   60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.

W przypadku przemieszczenia towarów między magazynami podatnika podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

UWAGA! podatnikiem nabywca towarów

Podstawy opodatkowania przy dostawie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca tych towarów, nie ustala się, w przypadku gdy podatek od towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, został w całości z tytułu ich importu pobrany od podatnika dokonującego nabycia tych towarów. Jeżeli jednak kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonujący ich nabycia jest obowiązany do rozliczenia tej różnicy.

Jeżeli należności (ceny) nie określono, stosuje się zasady dotyczące dostawy krajowej dla takich przypadków, opisane na tej stronie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 28-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz