Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Nazwa towaru na paragonie fiskalnym

Podatnicy VAT zobowiązani do rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej mają często wątpliwości, jakie dane powinny być zawarte na paragonie fiskalnym. Wątpliwości dotyczą najczęściej określenia nazwy danego towaru lub usługi, podania numeru PKWiU a także adresu sprzedawcy. Praktyka pokazuje, że podatnicy stosują zbyt duże uproszczenia, które są kwestionowane przez organy skarbowe.

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika,
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 • numer kolejny wydruku,
 • datę i czas ( godzinę i minutę) sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sprzedaży,
 • wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek,
 • wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
 • łączną kwotę podatku,
 • łączną kwotę należności,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego, 
 • kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera (przy więcej niż jednym stanowisku kasowym),
 • logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej.

W praktyce największe wątpliwości podatników dotyczą określenia „nazwy towaru lub usługi”. Wielu podatników stosuje bowiem w tym zakresie uogólnienia, które polegają na tym, że nie podają oni na paragonie dokładnej nazwy towaru, ale nazwę określonej grupy towarów. Takie postępowanie może się wydawać uzasadnione – w supermarkecie różnych towarów mogą być tysiące a nie wszystkie kasy fiskalne pozwalają na wprowadzenie do nich tak szerokiego asortymentu. Takie praktyki są jednak powszechnie kwestionowane przez organy skarbowe.

Izba Skarbowa w Opolu (13 grudnia 2005r., PP-I-005/417/AD/05) wyjaśniła, że co prawda przepisy nie definiują co należy rozmieć pod pojęciem „nazwa towaru lub usługi”, ale należy za nią uznać taką nazwę, która może być przypisana tylko jednemu sprzedawanemu towarowi i która powinna jednoznacznie go identyfikować. Musi być więc tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie w połączeniu z ceną dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar. Tym samym izba skarbowa uznała, że można w tym celu wykorzystywać nazwy grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod warunkiem, że w danym grupowaniu występują towary opodatkowane według takiej samej stawki podatku VAT oraz gdy pozwoli to jednoznacznie zidentyfikować zakupiony przez klienta towar.

Urzędy skarbowe uznawały przykładowo, że następujące nazwy grup towarów na paragonie fiskalnych są niewystarczające:

 • „papierosy” - w kasie rejestrującej sprzedaż papierosów należy ewidencjonować według przypisanych im nazw (Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, 22 listopada 2005r., PP/443-61-2/BP/05). Urząd Skarbowy w Słupsku (8 marca 2005r., P-III/1/443-12/05) uznał ponadto, że nazwa towaru na paragonie może odpowiadać nazwie grupowania według PKWiU pod warunkiem, że nazwa danego grupowania będzie jednoznacznie identyfikować zakupiony towar – w przeciwnym razie nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym powinna odpowiadać marce tego towaru;
 • „mięso”, „wędliny” - Urząd Skarbowy w Krapkowicach (24 maja 2005r., PP-443/17/AZ/05);
 • „1. kiełbasy, 2. szynki, 3. boczki, 4. pieczenie, 5. podrobowe, 6. wędliny, 7. smalce, 8. słoniny, 9. tłuszcze, 10. mięso wieprzowe, 11. mięso wołowe, 12. mięso cielęce, 13. mięso drobiowe, 14. mięso sznyclowe, 15. przyprawy 22%, 16. przyprawy 7%, 17. konserwy, 18. wyroby garmażeryjne” - Lubelski Urząd Skarbowy (12 lipca 2005r., PP1-443/70/05) uznał, że stosowanie tak małego stopnia szczegółowości w określeniu przedmiotu sprzedaży prowadziłoby w konsekwencji do braku możliwości prawidłowego określenia podstawy opodatkowania, co jest konieczne.

Urząd Skarbowy w Wejherowie (21 października 2005r., PP/443-95/05) rozstrzygając sprawę ewidencjonowania w kasie fiskalnej zadatków i zaliczek na sprzedawane meble, uznał, że paragon fiskalny może zawierać informacje dotyczące nazwy towaru, takie jak np. zadatek na meble wypoczynkowe - tapicerowane (w przypadku przyjęcia zadatku na sofę dwuosobową rozkładaną bez pojemnika Bergamo), zadatek na meble wyposażenia wnętrz (w przypadku przyjęcia zadatku na witrynę) - i nie musi być tam zawarta informacja o dokładnych parametrach towaru lub jego szczególnych funkcjach, natomiast informacja taka powinna wynikać z innych dokumentów towarzyszących zawartej transakcji. Stanowisko takie przedstawiła także Izba Skarbowa w Gdańsku (2 sierpnia 2004r., PI/005-914/04/CIP/01).

W świetle powyższych uwag można doradzić podatnikom, aby możliwie precyzyjnie opisywali nazwę towaru na paragonie fiskalnym, tj. tak aby można było dokładnie zidentyfikować towar, jaki został faktycznie nabyty przez klienta. Zbytnie uproszczenia w tym zakresie są natomiast powszechnie kwestionowane przez urzędy skarbowe. Wydaje się jednocześnie, że stosowanie „lakonicznych nazw” może być zastosowane tylko, jeżeli z innych dokumentów będzie wynikać dokładna nazwa towaru lub usługi będącej przedmiotem transakcji.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz