Pomoc eksperta

Działalność gospodarcza

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2016

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 11 72
  b) pozostałe 1 m2 4 36
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 68
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 8 73
  b) pozostałe 1 m2 5 36
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 03
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
  a) kurczęta 1 sztuka   15
  b) gęsi 1 sztuka 1 31
  c) kaczki 1 sztuka   35
  d) indyki 1 sztuka   85
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
  a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 33
  b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 79
  c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 83
  d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 43
  e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 14 60
  f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 45
7 Wylęgarnie drobiu:      
  a) kurczęta 1 sztuka   01
  b) gęsi 1 sztuka   08
  c) kaczki 1 sztuka   02
  d) indyki 1 sztuka   08
8 Zwierzęta futerkowe:      
  a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 46 22
  b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 32
  c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 15 73
  d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 02
  e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
  f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
  a) szczury białe 1 sztuka   14
  b) myszy białe 1 sztuka   02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   34
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 35
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 201 13
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 167 59
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 83 81
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
  a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 335 17
  b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 70 41
  c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 36 84
  d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 41 91
  e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 16 76
  f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 72
  g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 05
  h) konie rzeźne 1 sztuka 502 80
  i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 402 24
  j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 51
  k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 45 27
  l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 16 76

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. 2014 poz. 1558)

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2015 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj