Aktualności podatkowe

Obliczanie wynagrodzenia netto i składek ZUS u pracownika miejscowego

2014-11-25

Jak obliczyć wynagrodzenie netto, koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz zdrowotne pracownika miejscowego? Analizujemy roczną listę płac pracownika miejscowego zatrudnionego w jednym zakładzie pracy.

 

Obliczanie wynagrodzeń: praca z przeniesieniem praw autorskich w jednej umowie

 

W analizie przedstawione zostanie rozliczenie pracownika z wynagrodzeniem brutto 13.000 zł. Wynagrodzenie niższe może nie obejmować części ograniczeń składek ZUS.

Pracownik miejscowy korzysta z standardowych kosztów uzyskania przychodów: 111,25 zł miesięcznie. Co do zasady pracownik (umowa o pracę) będzie miał potrącane również 1/12 kwoty wolnej od podatku.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

 

Nie posiadając innych tytułów ubezpieczeń, pracownik podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS (emerytalnej oraz rentowej) oraz składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Podlega on również obowiązkowo składce na ubezpieczenie chorobowe. Składki te opłaca za niego pracodawca (obniżając wynagrodzenie brutto). Poza tym pracodawca zobowiązany jest – poza kwotą wynagrodzenia brutto, finansować pozostałą część składek pracownika – emerytalnej i rentowej. W całości obciąża go również składka wypadkowa. Dodatkowo są to również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w przypadkach szczególnych również Fundusz Emerytur Pomostowych). Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, gdy wysokość wynagrodzenia będzie niższa niż minimalne (np. zatrudnienie na część etatu) lub przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.
 

ZUS – stopy procentowe
Rodzaj składki Wartość % Obciąża:
ZATRUDNIONEGO
z kwoty brutto wynagrodzenia
PRACODAWCĘ
niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia

Emerytalna

19,52%

Połowa (19,52% / 2)

Połowa (19,52% / 2)

Rentowa

8%

1,5%

6,5%

Chorobowa

2,45%

2,45%

0%

Wypadkowa

1,93%

0%

1,93%

Zdrowotna

9%

Naliczana 9%

0%

Odliczana od podatku 7,75%

0%

Fundusz Pracy

2,45%

0%

2,45%

FGŚP

0,1%

0%

0,1%

FEP

1,5%

0%

1,5%

 

W przypadku obliczania składek emerytalnej i rentowej, chorobowej, wypadkowej, FP, FGŚP – podstawą ich ustalenia będzie przychód – 13.000 zł. W przypadku składki zdrowotnej – podstawą tą będzie przychód obniżony o składki emerytalną, rentową i chorobową.


Wyliczenie wynagrodzenia w okresie styczeń - sierpień

W okresie styczeń – sierpień miesięczne wyliczenie przedstawia się następująco:
 

Miesiąc brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Styczeń 13.000,00 1.268,80 195,00 318,50 111,25 11.106,00 1.009,59 1.083,00 9.125,11 15.696,20

 

Obliczenie:

  1. Obliczanie podstawy opodatkowania

13.000 zł (kwota brutto z umowy o pracę) minus 111,25 zł (koszty miejscowe) = 12888,75 zł (dochód)

12888,75 zł (dochód) – 1782,3 zł (składki ZUS obciążające wynagrodzenie brutto pracownika)

  • Emerytalna - połowa z (19,52% x przychód) – stosujemy ograniczenie składek – wskaźnik,
  • Rentowa – 1,5% x przychód – stosujemy ograniczenie składek - wskaźnik,
  • Chorobowa – 2,45% x przychód (brak ograniczenia przy um. o pracę).


11106,45 zł (podstawa opodatkowania).

Podstawa podlega zaokrągleniu do pełnych złotych 0-49 gr w dół, 50-99 gr w górę.

11106 zł (podstawa zaokrąglona) x 18% (stawka podatku) = 1999,16 zł - 46,33 (kwota zmniejszająca podatek) = 1952,83 zł (zaliczka na podatek przed potrąceniem składki zdrowotnej)

 

  1. Obliczanie składki zdrowotnej

Obliczenie składki zdrowotnej odliczanej od podatku oraz składki pobieranej z wynagrodzenia brutto pracownika:

13000 – 1782,3 zł (składki ZUS) = 11217,7 zł x 9% (składka pobierana z wynagrodzenia) = 1009,59 zł

13000 – 1782,3 zł (składki ZUS) = 11217,7 zł x 7,75% (składka odliczana od podatku) = 869,37 zł

 

  1. Obliczanie zaliczki na podatek

1952,83 zł (zaliczka na podatek przed potrąceniem składki zdrowotnej) – 869,37 (składka odliczana od podatku) = 1083,46 (zaliczka do pobrania) Zaliczka na podatek do zapłaty podlega zaokrągleniu do pełnych złotych 0-49 gr w dół, 50-99 gr w górę.

1083 zł – podatek do zapłaty

 

  1. Obliczanie kwoty wynagrodzenia netto

Kwota do wypłaty = przychód minus składki pobierane z wynagrodzenia minus składka zdrowotna do pobrania z wynagrodzenia minus zaliczka na podatek do zapłaty 13000 zł – 1782,3 zł – 1009,59 zł - 1083 zł = 9125,11 zł

 

Wyliczenie wynagrodzenia we wrześniu

We wrześniu kwota podstawy ustalenia wynagrodzenia pracownika przekroczyła limit wskazany we wskaźniku. W związku z tym składek: emerytalnej i rentowej nie pobiera się powyżej kwoty wskazanej we wskaźniku. Składek tych nie nalicza się. Składki te nie występują zarówno po stronie pracownika (nie sa pobierane z wynagrodzenia brutto) jak i po stronie pracodawcy (nie muszą być dodatkowo opłacane, poza kwotą brutto wynagrodzenia). Składki chorobowa, wypadkowa, FP, FGŚP nie są zależne od wskaźnika, pobierane są standardowo.

 

Miesiąc brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Wrzesień 13.000,00 817,89 125,70 318,50 111,25 11.627,00 1.056,41 2.765,00 7.916,50 14.944,99

 

We wrześniu kwota dochodu pracownika przekroczyła również limit pierwszego progu skali podatkowej. Zaliczki na podatek w wyższej kwocie pobiera się od miesiąca następnego (październik).

 

Wyliczenie wynagrodzenia w październiku, listopadzie, grudniu

W okresie październik – grudzień nie pobiera się i nie opłaca składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota przekracza górny limit roczny podstawy ustalenia tych składek. Dodatkowo pracownik pobieraną ma zaliczkę na podatek według 32% stopy podatkowej. Nadal do wynagrodzenia - mimo przekroczenia I progu skali, stosuje się odliczenie kwoty zmniejszającej podatek 46,33 zł miesięcznie.
 

Miesiąc brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Październik 13.000,00 0,00 0,00 318,50 111,25 12.570,00 1.141,34 2.993,00 2.993,00 13.582,40
Listopad 13.000,00 0,00 0,00 318,50 111,25 12.570,00 1.141,34 2.993,00 2.993,00 13.582,40
Grudzień 13.000,00 0,00 0,00 318,50 111,25 12.570,00 1.141,34 2.993,00 2.993,00 13.582,40Piotr Szulczewski,
VAT.pl

 


Komentarze

Autor: Marian (03-06-2016 09:45:22)
Temat: Dla ostatnich 3 miesięcy
kwota netto: 8 547,16 A nie 2 993,00
Dodaj swój komentarz