Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Obniżony podatek VAT dla czynności pobocznej, towarzyszącej świadczeniu głównemu

Zdarza się, że podatnik świadcząc usługę lub dokonując dostawy towarów, stosuje obniżoną stawkę podatku VAT. Jednocześnie powstaje pytanie o stawkę podatku VAT stosowaną dla czynności towarzyszących, pobocznych dla świadczenia głównego. Problem stawki VAT na świadczenie główne oraz świadczenia poboczne dotyczy wielu branż i wielu przypadków. Organy uznają, że możliwa jest różna kwalifikacja świadczeń i stosowanie różnych stawek VAT w przypadku, gdy:

  • Świadczenie główne i pomocnicze (towary lub usługi) stanowią nierozerwalnie połączone ze sobą czynności, których wykonanie pozostaje ściśle ze sobą związane,
  • Świadczenia mogą być wykonywane samodzielnie mimo teoretycznego ich związku.

Zasady kompleksowości usług wynikają obecnie z szerokiego zakresu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego przykładem są m.in.: sprawa C-349/96 pomiędzy Card Protection Plan Ltd (CPP) a Commissioners of Customs and Excise, sprawa C-111/05 Aktiebolaget NN v. Skatteverket, czy sprawa C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financien. Powyższe jest podstawą do działania również polskich organów podatkowych.

W interpretacji z 24 kwietnia 2014 r. (sygn.. akt ILPP2/443-85/14-2/AD) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu odniósł się do transakcji dostawy książek opodatkowanych stawką 5% VAT oraz stawki VAT na usługę ich transportu. Wskazał, że gdy wyświadczenie usługi transportowej (przesyłki) jest elementem umowy sprzedaży towaru, a towar ma zostać dostarczony w miejsce wskazane przez klienta, wówczas usługę transportu (przesyłki) należy włączyć do podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT. Koszty przesyłki doliczone do wartości świadczenia głównego, jakim jest w tym przypadku sprzedaż książek oraz płyt CD i gier, nie stanowią wynagrodzenia z tytułu wykonania samodzielnej usługi. Jest to koszt podstawowej czynności. W tym przypadku, koszty przesyłki są kosztami związanymi ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtują kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. W konsekwencji, koszty wysyłki ponoszone w związku z podstawową sprzedażą stanowią element świadczenia zasadniczego, a zatem zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu sprzedaży świadczenia głównego i powinny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla świadczenia głównego. Inna zasada dotyczy usług hotelowych, do których oferowane są usługi pomocnicze – śniadanie, parking, basen, siłownia. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 9 lipca 2012 r. (sygn.. akt IBPP2/443-323/12/AB), w ramy „kompleksowości” usługi noclegowej nie można wpisać świadczeń polegających na udostępnieniu klientom korzystającym z noclegu możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń takich jak korzystanie z basenu, siłowni, zajęć fitness czy parkingu. Stanowią one odrębny rodzaj usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewnienie klientom korzystającym z noclegu parkingu, wstępu na basen, siłownię czy zajęcia fitness nie stanowi elementu składowego usługi hotelowej, lecz odrębne usługi, które stanowią uatrakcyjnienie pobytu gości hotelowych. A zatem gdy w skład świadczonej usługi wchodzą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, podstawowej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Za takie czynności uznać należy zajęcia fitness, siłownię, basem i parking, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej jaką jest usługa hotelarska. Innymi słowy, usługa hotelowa nie straci na wartości w przypadku wyłączenia tego typu usług. Tego samego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 kwietnia 2014 r., (sygn.. akt IPPP1/443-130/14-2/MPe).

Stąd też usługą złożoną będzie usługa składająca się z noclegu i towarzyszącemu noclegowi śniadaniu. Natomiast usługa hotelowa, która oprócz śniadań obejmuje dodatkowe świadczenia pomocnicze uatrakcyjniające pobyt w hotelu należy traktować jako odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane niezależnie od wykonania usługi noclegowej, podlegające opodatkowaniu wg stawek im właściwym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn.. akt IPPP2/443-1104/13-2/JW.) zajął się kompleksową usługą organizacji szkolenia. Wskazał on że świadczenie kompleksowych usług organizacji konferencji/szkolenia, gdzie usługę zasadniczą stanowi organizacja konferencji, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. Natomiast w przypadku stawki VAT dla odsprzedaży pojedynczych usług hotelowych, usług noclegowych ze śniadaniem, wynajęcia sal konferencyjnych, wyżywienia, organ podatkowy uznał, że pojedyncze usługi tego typu podatnik może opodatkować 8% obniżoną stawką podatku VAT. Podobnie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2013 r. (sygn.. akt IPPP2/443-345/13-4/KOM) wskazano, że gdy „pakiet konferencyjny” obejmuje wynajem sali konferencyjnej, wynajem sprzętu audiowizualnego, elementy składowe przerw kawowych i lunchowych dla uczestników (jedzenie i napoje) i w razie potrzeby noclegi dla uczestników i wykazany zostanie na fakturze jako pozycja „Pakiet konferencyjny” opodatkowany stawką VAT 23 % lub 8% (sytuacja a i b), można mówić o jednym świadczeniu głównym - organizacji konferencji/szkolenia, na które składają się inne świadczenia pomocnicze, takie jak: usługi noclegowe, usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz ze sprzętem audio-wizualnym czy usługi gastronomiczne. Zatem usługa organizacji konferencji/szkolenia - w aspekcie gospodarczym - obiektywnie tworzy jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Nadal problemem pozostaje natomiast stosowanie obniżonej stawki VAT na dostawę napojów alkoholowych w ramach usługi kompleksowej. W przypadku organizacji imprezy okolicznościowej, podstawowym działaniem może być usługa gastronomiczna (PKWiU 56.10.11.0 „Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach”), natomiast czynności wymienione jako przykładowe usługi pomocnicze (np.: obsługa kelnerska, dekoracja sali, nocleg dla nowożeńców, oprawa muzyczna, oraz atrakcje oferowane dla nowożeńców np. pokaz ogni sztucznych) wykonywane będą w powiązaniu z usługą zasadniczą, czyli usługą gastronomiczną i będą stanowić tylko jej dopełnienie. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 maja 2013 r. (sygn.. akt IBPP2/443-147/13/RSz) skoro w świadczonej kompleksowej usłudze organizacji imprezy okolicznościowej, dominującą jest usługa gastronomiczna, to w odniesieniu do ww. kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, przy czym, dostawa m.in. napojów alkoholowych podlega opodatkowaniu stawką 23%. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż napoje te dostarczane są w ramach jednej kompleksowej usługi. Codo kwestii napojów alkoholowych zdania są jednak podzielone. Innego zdania był np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 27 lipca 2012 r. (sygn. akt ITPP1/443-619/12/DM), czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn.. akt IPPP1/443-1688/11-4/AW).

Kwestia kompleksowości oraz ustalenia świadczenia podstawowego ma swoje przełożenie również w przypadku łączenia dostaw różnych towarów. Przykładowo dostawa kompozycji i koszy kwiatowych wraz z dodatkami, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU – 01.19.21.0., z uwagi na to, że zasadniczy przedmiot dostawy stanowią kwiaty cięte, należy opodatkować jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Dodatki sprzedawane poza kompozycjami i bukietami opodatkowane byłyby stawką podstawową (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 stycznia 2015 r. IPPP3/443-1030/14-2/IG).

 

 

Piotr Szulczewski Data publikacji: 2015-05-22

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz