Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Odliczanie VAT przy eksploatacji samochodów osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT prawo do odliczenia VAT jest ograniczone przy nabyciu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Można wówczas odliczyć nie 60% VAT, ale nie więcej niż 6.000 zł. Podobne zasady dotyczą leasingu takich samochodów i odliczania VAT od rat leasingowych. Regulacje te mają także zastosowanie przy nabyciu części składowych zużytych do wytworzenia tych samochodów, jeżeli zostaną one zaliczone przez podatnika do środków trwałych. Podatnicy nie mają także prawa do odliczenia VAT od paliwa do napędu takich samochodów - czy to kupionych, czy też leasingowanych.

Wielu podatników ma jednak wątpliwości, czy ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczą tylko paliwa, czy też innych zakupów związanych z eksploatacja samochodów, które nie spełniają warunków do pełnego odliczenia VAT. W tym zakresie urzędy skarbowe zgodnie przyznają, że ograniczenie w odliczeniu VAT dotyczy tylko i wyłącznie paliwa do napędu tych samochodów i nie można go rozciągać na inne wydatki ponoszone przez podatnika w czasie eksploatacji samochodu.

Urzędy skarbowe uznawały, że podatnicy mają prawo do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu następujących towarów i usług:

  • usługi serwisowe (np. przechowywanie ogumienia, zapewnianie pojazdu zastępczego w przypadku dłuższej awarii, doradztwo techniczne) - Łódzki Urząd Skarbowy, 3 kwietnia 2006r., ŁUS-III-2-443/6/06/MJS; Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 3 listopada 2005r., 1473/WV/443/290/203/2005/SK;
  • usługi mycia i konserwacji samochodów, przeglądy, zakup materiałów innych niż paliwo (np. oleje) - Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald, 16 grudnia 2005r., BP/443-142/05;
  • instalacja gazowa - Urząd Skarbowy w Płocku, 30 listopada 2005r., 1419/UPO-443-111/05/RS; Urząd Skarbowy w Zakopanem, 14 listopada 2005r., P.P.443-43/05;
  • płyn hamulcowy - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 28 listopada 2005r., D3/443/64/05;
  • części zamienne - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 28 października 2005r., D6/443-60/05; Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, 22 kwietnia 2005r., PP I/443-76/05;
  • usługi naprawy powypadkowej - Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu, 6 lipca 2005r., PP/443-41/05; Urząd Skarbowy w Przemyślu, 30 listopada 2004r., US.IX/443-105/WS/04;
  • centralny zamek - Urząd Skarbowy w Pabianicach, 20 kwietnia 2005r., USIIIVAT/443/I/31/2005/RD;
  • usługi przeglądów technicznych i wymiany oleju - Izba Skarbowa w Gdańsku, 24 sierpnia 2004r., PI/005-1188/04/CIP/06

Urzędy skarbowe wskazują ponadto, że aby podatnik miał prawo do odliczenia VAT, to dany wydatek musi mieć związek z działalności opodatkowaną podatnika oraz, że wydatek ten może zostać przez podatnika zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście, 25 listopada 2004r., PP/443/135/04/AZ; Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach, 16 czerwca 2004r., USVAT/443/12/2004).

Na podstawie powyżej przywołanych interpretacji można wysnuć wniosek, że podatnikom przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT we wszystkich sytuacjach kiedy nabywają oni materiały eksploatacyjne do samochodów, które nie są „paliwem silnikowym, olejem napędowym lub gazem”. v Wątpliwości może jednak budzić kwestia interpretacji przepisu stanowiącego, że ograniczenie w odliczeniu VAT ma także zastosowanie do nabycia części składowych zużytych przez podatnika do wytworzenia samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczjącej 3,5 tony, jeżeli samochody (pojazdy) te zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych. W przypadku nabycia części zamiennych do naprawy samochodu urzędy skarbowe uznawały, że wydatki takie nie służą wytworzeniu samochodu, lecz utrzymaniu lub odtworzeniu jego sprawności technicznej, i dlatego prawo do odliczenia przysługuje w takich okolicznościach na zasadach ogólnych.

Zda zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to podatnicy nabywają samochód, co dokumentuje faktura VAT i dodatkowo osobne faktury dokumentują np. nabycie alarmu samochodowego, zestawu głośnomówiącego itp. Jeżeli wydatki takie są ponoszone przed przyjęciem samochodu do używania, to mogą one zwiększać wartość początkową środka trwałego dla celów amortyzacji. Czy więc w takich okolicznościach można uznać, że podatnik nabył „części składowe do wytworzenia samochodu” i może odliczyć tylko część podatku VAT od takich „dodatkowych” zakupów?

Wydaje się, że ograniczenie takie nie powinno mieć zastosowania, ponieważ trudno uznać, że nabycie tego rodzaju urządzeń służy „wytworzeniu samochodu”. „Wytworzenie” w zakresie podatku VAT, to co innego niż „wytworzenie” w zakresie podatków dochodowych. Na gruncie podatków dochodowych są to bowiem nakłady przed przekazaniem środka trwałego do używania. Ustawa o VAT nie zawiera analogicznych regulacji i należałoby uznać, że intencja ustawodawcy było ograniczenie odliczenia VAT od części składowych w takim wypadku, gdy podatnik sam budowałby samochód od podstaw, tj. „wytwarzał” go.

Ryzyka przyjęcia odmiennej interpretacji przez urząd skarbowy nie można jednak w pełni wyeliminować a z uwagi na fakt, że przedmiotowa kwestia nie była przedmiotem interpretacji urzędów skarbowych, zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów, podatnikom mającym taki problem zaleca się wystąpienie do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji.

Remigiusz Fijak

Data publikacji: 27-11-2006

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz