Wskaźniki
Pomoc eksperta

ZUS

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2014

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco
cały 2014   1921,70 zł   1774,09 zł   2786,73 zł
01-12/2014 160,78 zł 1921,70 zł 148,43 zł 1774,09 zł 232,85 zł 2786,73 zł
01-11/2014 160,78 zł 1760,92 zł 148,43 zł 1625,66 zł 232,85 zł 2553,88 zł
01-10/2014 160,78 zł 1600,14 zł 148,43 zł 1477,23 zł 232,85 zł 2321,03 zł
01-09/2014 160,78 zł 1439,36 zł 148,43 zł 1328,80 zł 232,85 zł 2088,18 zł
01-08/2014 160,78 zł 1278,58 zł 148,43 zł 1180,37 zł 232,85 zł 1855,33 zł
01-07/2014 160,78 zł 1117,80 zł 148,43 zł 1031,94 zł 232,85 zł 1622,48 zł
01-06/2014 160,78 zł 957,02 zł 148,43 zł 883,51 zł 232,85 zł 1389,63 zł
01-05/2014 160,78 zł 796,24 zł 148,43 zł 735,08 zł 232,85 zł 1156,78 zł
01-04/2014 160,78 zł 635,46 zł 148,43 zł 586,65 zł 232,85 zł 923,93 zł
01-03/2014 160,78 zł 474,68 zł 148,43 zł 438,22 zł 232,85 zł 691,08 zł
01-02/2014 160,78 zł 313,90 zł 148,43 zł 289,79 zł 232,85 zł 458,23 zł
01/2014 153,12 zł 153,12 zł 141,36 zł 141,36 zł 225,38 zł 225,38 zł
cały 2013   1827,88 zł   1 687,49 zł   2698,37 zł

 

Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2014 roku odliczamy składkę za grudzień 2013 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2014 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 313,90 zł za okres 01-02.2013 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2013 i za styczeń 2014 (153,12 + 160,78 = 313,90). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
1999 7,5% 7,5 %
2000 7,5 % 7,5 %
2001 7,75 % 7,75 %
2002 7,75 % 7,75 %
2003 8 % 7,75 %
2004 8,25% 7,75 %
2005 8,5 % 7,75 %
2006 8,75 % 7,75 %
2007 9 % 7,75 %
2008 9 % 7,75 %
2009 9 % 7,75 %
2010 9 % 7,75 %
2011 9 % 7,75 %
2012 9 % 7,75 %
2013 9 % 7,75 %
2014 9 % 7,75 %

 

Obliczenie składki zdrowotnej odliczanej w roku 2013

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot:
(...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
(...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)
- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz