Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Kanalizacja budowana przez podmiot prawa publicznego a możliwość obniżenia podatku VAT - 2011.09.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-589/11-2/JM

Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową kanalizacji deszczowej, gdyż ww. inwestycja nie będzie służyła Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem, podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizowanej inwestycji.

 

Brak zwrotu VAT dla stowarzyszenia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - 2011.09.08

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-512/11-2/MS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jest Stowarzyszeniem działającym w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje. Koszty bieżące, w ramach, których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, podatnik nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu .„…”. Stwierdzić należy, nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług –podatnik nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz efekty powstałe w wyniku projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Podatnik nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu. Tym samym nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Parafia nie odliczy VAT od realizowanego projektu – 2011.08.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-467/11-2/MS

Parafii nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn.: „…”, gdyż zakupione towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

 

Umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę lub Miasto a odliczenie podatku VAT - 2011.08.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-643/11-3/JM

Gdy nabywane, w ramach realizacji projektu przez Miasto, towary i usługi będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (czyli tych dotyczących umowy dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zawartej ze Sp. z o.o), to Miastu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących te zakupy. Natomiast, gdy w deklaracji podatkowej sporządzonej za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Miasto będzie miało prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. W pozostałych przypadkach, gdy zakupione towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. służą do wykonywania czynności zwolnionych, Miastu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie tych towarów i usług.

 

Interpretacje Ministerstwa Finansów

 

Odliczenie podatku naliczonego – samochód – 2009.02.13

PT3/812/4/15/CZE/09/185

Odliczanie - w drodze korekty - całej kwoty podatku wynikającej z faktury lub dokumentu celnego, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, można dokonać  pod warunkiem posiadania stosownych dokumentów oraz wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności opodatkowanej. Przy ewentualnym dokonywaniu korekt podatnicy są obowiązani uwzględnić wcześniejsze częściowe odliczenie kwoty podatku przysługujące przy nabyciu pojazdów, o których mowa w art. 86 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Brak możliwości odzyskania podatku VAT – 2010.07.06

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-375/10/AP

Podatnik nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przy udziale środków unijnych realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakupione, w związku przedmiotowym projektem towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. W świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków na zrealizowanie przedmiotowych zakupów, albowiem towary i usługi, które zostaną nabyte przy udziale środków unijnych, nie posłużą czynnościom opodatkowanym. Podatnikowi nie będzie również przysługiwało prawo do zwrotu podatku przy opisanym zakupie, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.


Gmina ma prawa do odliczenia podatku naliczonego – 2010.06.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP4/443-547/10/AŚ

Gmina ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu w części dotyczącej nabycia towarów i usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych, będących własnością Wnioskodawcy, które w końcowym efekcie mogą być przedmiotem sprzedaży jak i dzierżawy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu w części dotyczącej nabycia towarów i usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych, będących własnością odrębnych podmiotów (właścicieli działek), nie mających finansowego udziału w projekcie.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz