Podatek VAT

Odliczenia VAT

Odliczenie i zwrot VAT a środki trwałe

Prawo odliczenia i zwrotu podatku VAT przysługiwać będzie przede wszystkim w przypadku, gdy podatnik dokona nabycia środka trwałego o znacznej wartości, a z tytułu tego nabycia będzie posiadał znaczną kwotę podatku, powodującego nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

Nie ma przeciwwskazań, by nabycie środków trwałych dla celów opodatkowanych było rozliczane inaczej, niż nabycie innych towarów. Podatnikowi przysługuje zatem prawo odliczenia podatku.

Podatnik ma prawo wystąpić:

  • o przesunięcie nadwyżki podatku VAT z tego tytułu i rozliczyć go przez kilka okresów

Na przykład

Podatnik kupił maszynę, podatek na FV wynosi 50.000 zł. Podatnik co miesiąc przenosi nadwyżkę i na bieżąco rozlicza VAT naliczony z tej faktury. Tym samym nie musi on przez dłuższy okres płacić podatku VAT (podatek naliczony i należny konsumują się),

  • o zwrot podatku – w standardowym terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej (możliwe jest również wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przyspieszenie zwrotu w terminie 25 dni; niemniej konieczne jest, by faktura za środek trwały była w całości zapłacona); istnieją przypadki wydłużenia terminu zwrotu do 180 dni.

W przypadku finansowania zakupu na zasadach leasingu finansowego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący) odliczenie podatku VAT dotyczy nie tyle nabycia, co opłat z tytułu leasingu. Nie można zatem odliczyć VAT od całej wartości środka trwałego. Podobnie jest w przypadku najmu, dzierżawy itp. Możliwe jest natomiast odliczenie podatku VAT od naliczonego w umowie czynszu inicjalnego, zerowego.

Późniejsze przeniesienie własności leasingowanego składnika majątku daje ponownie prawo odliczenia VAT od ceny nabycia.

Uwaga ! Leasing samochodów z ograniczeniem prawa odliczenia

Powyższa zasada podwójnego prawa odliczenia sprawdza się przede wszystkim w leasingowanych samochodach, przy których nabyciu odliczać można nie więcej niż 60% wartości VAT, nie więcej niż 6000 zł. W związku z rozliczaniem opłat podwójnie (najpierw opłaty leasingowe, potem opłaty za zakup środka trwałego), limity można rozliczać podwójnie, dla każdej z tych czynności odrębnie.

W przypadku leasingu finansowego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający) odpisów dokonuje się jednorazowo, z tytułu nabycia środka trwałego (późniejsza amortyzacja nie ma w tym zakresie znaczenia).


Sprzedaż środka trwałego

Sprzedaż środka trwałego powoduje obowiązek sprawdzenia, czy nie obowiązuje konieczność dokonania korekty odliczonego VAT. Korekty dokonuje się:

  • W roku nabycia,
  • Przez 5 lat od roku nabycia – dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł,
  • Przez 10 lat w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów.


Zmiana przeznaczenia środka trwałego

Korekty odliczonego VAT należy dokonać również w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego:

  • z przeznaczenia dla celów wyłącznie opodatkowanych lub wyłącznie nieopodatkowanych (zwolnionych z opodatkowania) – do wykonywania czynności rozliczanych na zasadach proporcji lub do wykonywania czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych,
  • ze względu na zmianę proporcji odliczenia podatku VAT, przy środkach trwałych, które wykorzystywane są dla celów mieszanych (opodatkowanych i zwolnionych z VAT).

Korekty dokonuje się w czasie, który zależny jest od wartości początkowej i rodzaju środka trwałego. Korekty dokonuje się odpowiednio w przypadku każdej kolejnej zmiany proporcji lub każdej kolejnej zmiany prawa do stosowania odliczenia w stosunku do danego środka trwałego.

W przypadku środków trwałych o wartości początkowej do 15.000 zł włącznie, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 30-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz