Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Odliczenie VAT a przekroczenie limitu wydatków na reprezentację i reklamę

Kwestia możliwości odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług przeznaczonych na cele reprezentacji i reklamy niepublicznej, po przekroczeniu limitu 0,25% przychodów w dalszym ciągu budzi wiele wątpliwości.

Przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT przewidują, że w pełni koszty uzyskania przychodów mogą stanowić tylko wydatki na reklamę prowadzoną za pośrednictwem środków masowego przekazu. Reklama tak stanowi reklamę publiczną. Wydatki, które stanowią koszty reklamy niepublicznej oraz reprezentacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tylko w granicach limitu 0,25% przychodów. Limit ten przedsiębiorcy jednak bardzo szybko wykorzystują, ponieważ przy przychodach rzędu 100.000 zł wynosi on zaledwie 250 zł.

Podstawową zasadą podatku VAT jest natomiast pomniejszanie podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług. Podstawowym warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie ich do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Z tego wnioskować można, że skoro po przekroczeniu limitu 0,25% przychodów nie można zaliczyć wydatków na reprezentacje i reklamę do kosztów uzyskania przychodów to nie można też odliczyć VAT naliczonego przy zakupie. Do takiego wniosku dochodzi także część urzędów skarbowych (Podkarpacki Urząd Skarbowy, 4 października 2005r., PUS.II/443/155/2005/JZ; Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 7 lipca 2005r., 1471/NTR1/443-213/05/LS; Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 19 kwietnia 2005r., D2-443/14/05).

Ustawa o VAT stanowi także, że powyższego ograniczenia nie stosuje się do wydatków związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, o ile czynności te zostały opodatkowane. Urzędy skarbowe wynoszą z tego czasami, że jeżeli przekazanie towarów lub usług na cele reprezentacji i reklamy zostanie opodatkowane podatkiem VAT, to przedsiębiorca będzie mógł odliczyć VAT naliczony, mimo przekroczenia limitu (Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, 20 października 2004r., DVII-443-143/04). Takie stanowisko należy jednak uznać za nieprawidłowe, ponieważ reprezentacja i reklama służy celom związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Za słuszną należy natomiast uznać interpretację, która pozwala odliczać VAT naliczony przy zakupie towarów i usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, także w przypadku gdy wydanie towarów lub świadczenie usług nie będzie opodatkowane podatkiem VAT (Pomorski Urząd Skarbowy, 9 maja 2005r., DP/P1/423-0021/2/05/AK; Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 3 luty 2005r., 1472/RPP1/443-68/2005/JJ). Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wydawania drukowanych materiałów informacyjnych, próbek i prezentów małej wartości. Ich wydanie nie podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT. Urzędy skarbowe zajmujące korzystne dla podatników stanowisko opierają je na literalnej wykładni przepisu stanowiącego, że VAT nie można odliczać przy nabyciu towarów i usług, „jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów”. Ich zdaniem, jeżeli więc wydatki mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów to podatek VAT naliczony może zostać odliczony. Ich zdaniem ograniczenie to ma zastosowanie tylko, jeżeli określone wydatki w żadnych okolicznościach nie mogłyby stanowić kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z powodu przekroczenia norm określonych w przepisach o podatku dochodowym są wydatkami, które mogłyby być zaliczone do tych kosztów, gdyby nie wystąpiły przewidziane tych ustawach okoliczności, tj przekroczenie limitu.

Reasumując należy uznać, że przedsiębiorcy zachowują prawo do odliczania VAT, także w przypadku przekroczenia limitu wydatków na reprezentację i reklamę, którego nie mogą odpisać w koszty uzyskania przychodów. Przytoczone interpretacje pokazują jednak, że wiele urzędów skarbowych jest innego zdania. Przedsiębiorca chcący znać opinię swojego urzędu powinien wystąpić do niego z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego. Ponadto rozpatrując kwestię ograniczeń w odliczeniu VAT nie sposób nie wspomnieć o tym, że przepisy polskiej ustawy o VAT są w tym zakresie sprzeczne z regulacjami VI Dyrektywy UE i w razie ewentualnego sporu z władzami podatkowymi, podatnicy mogą powoływać się na regulacje unijne. W sytuacji gdyby określony urząd skarbowy wydał niekorzystną interpretację i zakwestionował odliczenie VAT od wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na przekroczenie limitu wydatków na reprezentację i reklamę, podatnik mógłby bronić swojego stanowiska w oparciu o przepisy VI Dyrektywy.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz