Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Odsetki i różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego

Dokonując zakupu środka trwałego lub wytwarzając go we własnym zakresie podatnicy powinni wprowadzić go do ewidencji środków trwałych określając we właściwy sposób wartość początkową tego środka trwałego. Prawidłowe określenie tej wartości ma duże znaczenie, ponieważ stanowi ona podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku nabycia środka trwałego, jego wartość początkową określa się na poziomie ceny nabycia, która stanowi kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem, do dnia przekazania środka trwałego do używania. W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, wartość początkową stanowi koszt wytworzenia środka trwałego, na który składa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Cenę nabycia i koszt wytworzenia koryguje się także o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego.

Z powyższych definicji wynika, że elementem składowym wartości początkowej są odsetki i różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Wynika z tego, że odsetki i różnice kursowe naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania mogą natomiast bezpośrednio być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie regulacje wywołują jednak wątpliwości interpretacyjne wielu podatników. Wątpliwości te dotyczą przede wszystkim użytego przez ustawodawcę określenia „naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego”. „Naliczone”, czyli tak naprawdę jakie – pytali często podatnicy urzędy skarbowe. W zakresie odsetek od kredytów (pożyczek) należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że chodzi tutaj o odsetki od kredytów (pożyczek) zaciągniętych na cele realizacji danej inwestycji.

Wątpliwości w przedmiotowej kwestii dotyczą tego, czy wartość początkową powinny zwiększać tylko odsetki „naliczone”, czy też faktycznie „zapłacone” do dnia przekazania środka trwałego do używania. Literalne brzmienie przepisów sugeruje, że wystarczy aby odsetki zostały naliczone, a nie zapłacone. Należy jednak pamiętać, że o ile koszty należy rozpoznawać dla celów podatkowych metodą memoriałową (tj. przypasać je do okresu, którego dotyczą), to dla odsetek zastosowanie ma metoda kasowa. Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się bowiem naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Nie wydaje się jednak, aby warunek dotyczący zapłaty odsetek odnosił się także, do ustalania wartości początkowej środków trwałych. Przepisy odnoszące się określania wartości początkowej mówią bowiem wprost o odsetkach „naliczonych”. Należy więc uznać, że dla zaliczenia odsetek od wartości początkowej środka trwałego nie jest konieczne dokonanie ich faktycznej zapłaty do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Odsetki naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania stanowić będę natomiast koszty uzyskania przychodów bezpośrednio w momencie dokonania ich faktycznej zapłaty.

Powyższy pogląd potwierdził np. Lubelski Urząd Skarbowy (7 listopada 2006r., PD.423-43/06), Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu (23 maja 2006r., ZD/406-41-2/CIT/06).

Do wartości początkowej środka trwałego powinny zostać zaliczone także różnice kursowe, ale tylko naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Różnice kursowe powinny jednak dotyczyć transakcji związanych z realizowaną inwestycją, np. odsetek od pożyczki na cele inwestycyjne, zakupu usług budowlanych, których cena jest wyrażona w walucie obcej itp.

Wątpliwości w przedmiotowej kwestii dotyczą kwestii, czy wartość początkową powinny korygować tylko różnice kursowe, które:

• zostały faktycznie „zrealizowane”, czy też

• zostały naliczone na dzień przekazania środka trwałego używania,

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem wartość początkową korygują tylko takie różnice kursowe, które zostały faktycznie zrealizowane do dnia wprowadzenia środka trwałego do używania. Tym samym, jeżeli do tego dnia nie powstały podatkowe różnice kursowe, to nie powinny one być „sztucznie” naliczane na dzień przekazania środka trwałego do używania. Takie stanowisko zajął np. Lubelski Urząd Skarbowy (7.11.2006r, PD.423-44/06) uznając, że jeśli w okresie od dnia otrzymania faktury w walucie obcej do dnia przyjęcia środka trwałego do używania nie dojdzie do uregulowania wynikających z tej faktury należności, to nie ma podstaw prawnych do naliczenia różnic kursowych. Podobnie stwierdził też Łódzki Urząd Skarbowy (23 rudnia 2005r., ŁUS-II-2-423/162/05/JB).

Przeciwne stanowisko przedstawił jednak przykładowo Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (11.09.2006r., 1472/ROP1/423-206-276/06/AJ), który stwierdził, że naliczone lecz niezrealizowane różnice kursowe korygują wartość początkową oddanego do używania środka trwałego. Natomiast różnice kursowe zrealizowane po dniu przekazania środka trwałego do używania nie wpływają na wielkość wartości początkowej, lecz bezpośrednio zwiększają lub zmniejszają podstawę opodatkowania. Kosztem uzyskania przychodów lub przychodem będzie różnica kursowa obliczona pomiędzy dniem wprowadzenia środka trwałego do używania a dniem zrealizowania różnicy kursowej. Podobnie uznał też Pomorski Urząd Skarbowy (03.01.2007r., DP/423-0011/06/AK).

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2006r. przepisy ustawy o podatkach dochodowych stanowiły, że podatkowe różnice kursowe powstają tylko w przypadku dokonania faktycznej zapłaty (uregulowania należności) i to tylko, jeżeli zapłaty dokonano za pośrednictwem banku (obecnie nie tylko). Tylko takie różnice kursowe uznawano za „zrealizowane”. Wszelkie inne różnice kursowe, ustalone np. na podstawie prawa bilansowego, nie były uwzględniane w rozliczeniu dla celów podatkowych i były one określane jako różnice kursowe „statystyczne” i „niezrealizowane”. Ustawy o podatkach dochodowych nie wprowadzały więc obowiązku obliczania kursu waluty obcej na dzień przekazania środka trwałego do używania.

Należy więc uznać, że słuszny jest pierwszy z wyżej przedstawionych poglądów, tj. że wartość początkową środka trwałego zwiększają tylko różnice kursowe, które zostały faktycznie „zrealizowane” do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Powyższa interpretacja pozostaje także aktualna na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych obowiązujących od 1.01.2007r. Przepisy dokładnie identyfikują sytuacje, w których powstają podatkowe różnice kursowe. Nie przewidują one jednak ustalania różnic kursowych na dzień oddania środka trwałego do używania.

Sposób naliczania różnic kursowych nie zmienił się i w roku 2009 jest taki sam, jak w 2008.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Ala1981 (04-08-2016 10:08:36)
Temat: Odsetki
Więcej szczegółów w artykule http://www.lexagit.pl/eksperci-lexagit-odsetki-od-kredytu-a-wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego/
Autor: onek (14-06-2016 08:02:09)
Temat: roznice kursowe
idiotyczna logika - pomorski i drugi mazowiecki interpretuja logicznie, spojnie (liczy sie nie tyle literalny zapis ale ratio legis! - nie wolno interpretowac przepisow prawa poslugujac sie...pokaż całą treść
idiotyczna logika - pomorski i drugi mazowiecki interpretuja logicznie, spojnie (liczy sie nie tyle literalny zapis ale ratio legis! - nie wolno interpretowac przepisow prawa poslugujac sie wylacznie slownikiem jezyka polskiego!)zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz