Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Odsprzedaż pracownikom usług medycznych zwolniona z VAT – 2015.02.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP3/443-1374/14/MN

Podatnik zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wszystkie zabiegi i zajęcia wykonywane będą przez fizjoterapeutów, posiadających wyższe wykształcenie na kierunku fizjoterapia oraz ukończone liczne specjalistyczne kursy w tym zakresie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i z którymi Pośrednik zawarł odpowiednie umowy. Na mocy umowy zawartej pomiędzy z Pośrednikiem, podatnik co miesiąc obciążany zostanie fakturą VAT.

Minister Finansów wskazał, że art. 43 ust. 1 pkt 19a zwalnia od podatku świadczenie usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, tj. podmiotów leczniczych, a także lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, osób wykonujących zawody medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz psychologów.

Zatem, ze zwolnienia od podatku VAT korzystają usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej.

Należy zauważyć, że nieodpłatne świadczenie usług opieki medycznej na rzecz pracowników, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na równi z odpłatnym świadczeniem usług zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, gdyż będzie realizowane na cele osobiste pracowników.

Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że podatnik kupując usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich – swoich pracowników, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19a powołanej ustawy.

Końcowo należy wskazać, że czynność nieodpłatnego świadczenia usług opieki medycznej na rzecz pracowników nie podlega udokumentowaniu, zgodnie z art. 106b ustawy o VAT, fakturą VAT.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz