Opinia klasyfikacyjna GUS

Opinia klasyfikacyjna w przedmiocie prawidłowego grupowania towaru lub usługi wydawana jest przez Główny Urząd Statystyczny.

Opinia klasyfikacyjna nie może być wydana przez Ministra Finansów w ramach wniosku o indywidualną opinię w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego. Podatnik zadając zatem pytanie o zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT musi wcześniej samodzielnie ustalić prawidłowe PKWiU towaru lub usługi, a dopiero na tej podstawie występować z wnioskiem o ustalenie właściwej stawki VAT.

Przedsiębiorca może również samodzielnie dokonać klasyfikacji, niemniej ponosi wówczas odpowiedzialność za błędne dokonanie klasyfikacji (w konsekwencji zastosować może złą stawkę podatku VAT).

Wniosek o wydanie informacji w zakresie obowiązujących standardów klasyfikacyjnych składany jest telefonicznie lub pisemnie do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi:


Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych

93-176 Łódź, ul.Suwalska 29

tel.: 42 683 92 70, 42 683 92 72, 42 683 92 74 fax: 42 683 90 10

e-mail KlasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl


Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur wydaje informacje obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, ustalonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.439 z późniejszymi zm.), na piśmie w zakresie:

  • PKD - POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późniejszymi zmianami).
  • PKWiU - POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późniejszymi zmianami).
  • KŚT - KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 242, poz. 1622).
  • PKOB - POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późniejszymi zmianami).
  • CN - NOMENKLATURA TARYFOWA I STATYSTYCZNA (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej).


Terminy realizacji spraw:

  • Informacje są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku do służb statystyki publicznej.
  • Za przygotowanie informacji dotyczących obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur pobiera opłatę.


Wydanie informacji następuje po uiszczeniu opłaty.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz