Ubezpieczenia komunikacyjne

- pakiet AC/OC/NW/ASS dostępny przez Internet
- prostota i szybkość transakcji bez wychodzenia z domu
- wyjątkowo niski koszt ubezpieczenia
- solidna i zaufana firma w Grupie Vienna Insurance Group

Samochód w firmie

Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska

Gospodarcze wykorzystywanie pojazdu spowoduje obowiązek naliczania opłat środowiskowych. Podstawą ich naliczanie jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2008, nr 196, poz. 1217).

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • pobór wód;
  • składowanie odpadów.

których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł (limit liczy się łącznie).


Spalanie paliw i gazów

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1).

 

Rodzaj silnika spalinowego Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2)
benzyny silnikowej 3) BS gazu płynnego propan-butan LPG sprężonego gazu ziemnego CNG 4) oleju napędowego ON biodiesla 5) BD
silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem silniki przebudowane
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. 63,56 40,76 - 6) - 6) 17,34 14,16
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 7) 24,13 35,13 - 6) - 6) 10,06 8,99
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 7) 16,14 23,09 - 6) - 6) 10,06 8,99
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 7)
10,52 14,95 9,42 11,15 7,75 6,90
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 7)
5,47 7,51 4,77 5,65 4,43 3,68
Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 7) 4,83 6,79 4,14 4,80 3,14 2,53
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. 58,96 39,11 - 6) - 6) 20,52 17,40
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 7)
31,15 34,63 - 6) - 6) 12,59 11,36
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO2 7)
18,61 20,43 - 6) - 6) 12,59 11,36
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. - 30.06.2006 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 7)
12,03 13,25 10,48 12,40 9,50 8,62
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 7) 6,31 6,80 5,34 6,33 5,44 4,64
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 7) 5,87 6,17 4,90 5,75 3,71 3,11
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. 79,69 - 6) - 6) - 6) 41,40 38,28
Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. - 6) - 6) - 6) - 6) 48,04 43,46
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 7)
- 6) - 6) - 6) 12,71 17,35 13,09
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 7)
- 6) - 6) - 6) 10,27 13,56 10,16
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 7)
- 6) - 6) 5,96 8,46 9,93 7,10
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 7)
- 6) - 6) 4,97 6,45 7,21 4,90
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 7) - 6) - 6) 3,65 4,25 5,01 3,35
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. - 6) - 6) - 6) - 6) 43,01 40,60
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I 8)
- 6) - 6) - 6) - 6) 34,20 31,13
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. -31.12.2007 r.
lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II 8)
- 6) - 6) - 6) - 6) 23,31 21,50
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 8) - 6) - 6) - 6) - 6) 13,21 11,87
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. 224,00 37,52 - 6) - 6) 43,47 40,31
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000-2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I 8) 224,00 37,52 - 6) - 6) 34,20 31,14
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004-2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II 8) 165,00 37,52 - 6) - 6) 23,33 21,50
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 8) - 6) - 6) - 6) - 6) 13,23 11,87
Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. - 6) - 6) - 6) - 6) 40,48 37,50
Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 8) - 6) - 6) - 6) - 6) 15,12 14,85
Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r. - 6) - 6) - 6) - 6) 40,46 37,43
Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 8) - 6) - 6) - 6) - 6) 18,32 16,72
Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach 63,56 40,76 - 6) - 6) 17,34 14,16

 

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg.

3) Dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10 % masy. W przypadku stosowania benzyny o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru: stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) × [1 - 0,072 × (y - 10)/100], w którym:

y - oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w % masy,

stawka jednostkowa (BS) - oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w zł.

4) Dotyczy także biometanu.

5) Dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru: stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON) - x × [stawka jednostkowa (ON) - stawka jednostkowa (BD)]/100, w którym:

x - oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w % masy,

stawka jednostkowa (ON) - oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,

stawka jednostkowa (BD) - oznacza stawkę dla biodiesla w zł.

6) Dla pozycji oznaczonych „-” oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D, wysokość opłaty należy ustalić na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A. Oznacza to, że należy określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki, uzyskując kwotę całej opłaty.

7) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla:

  • samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,
  • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.

8) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I, etapu II lub etapu IIIA jest wyciąg ze świadectwa homologacji, kopia certyfikatu homologacji typu silnika lub odpowiadający im dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 220, poz. 2180), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 202, poz. 1681), Regulaminie 96 EKG ONZ lub dyrektywie 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.


Części utylizowane

Za zużyte części i elementy samochodowe pobiera się dodatkowe opłaty środowiskowe z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku (Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów).

 

Lp. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg

1

Zużyte opony

100,00

2

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

137,092)

3

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

100,002)

4

Filtry olejowe

137,09

5

Elementy zawierające rtęć

137,09

6

Elementy zawierające PCB

137,09

7

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

137,09

8

Okładziny hamulcowe zawierające azbest

45,91

9

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

52,21

10

Płyny hamulcowe

137,092)

11

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

137,092)

12

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

52,212)

13

Zbiorniki na gaz skroplony

100,00

14

Metale żelazne

100,00

15

Metale nieżelazne

100,00

16

Tworzywa sztuczne

100,00

17

Szkło

100,00

18

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione

52,21

19

Inne niewymienione elementy

16,27

20

Inne niewymienione odpady

16,27

 

2) Stawki opłaty dla obliczenia stawek opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązuje zakaz ich składowania) oraz dla odpadów, dla których określono szczegółowy sposób postępowania w przepisach odrębnych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Anna Maria (16-01-2015 13:41:42)
Temat: pytanie do artykulu
To oznacza, że firma transportowa podlega obowiązkowi opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Rozumiem, że pierwsza tabela dotyczy raportu do Urzędu Marszałkowskiego i jest to tabela D...pokaż całą treść
To oznacza, że firma transportowa podlega obowiązkowi opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Rozumiem, że pierwsza tabela dotyczy raportu do Urzędu Marszałkowskiego i jest to tabela D -wprowadzanie gazow lub pylow z silnikow spalinowych. Czy druga tabela dotyczy jedynie podmiotow, ktore nie maja umowy z podwykonawca na bieżący wywóz śmieci w związku z tym składują je na terenie firmy? Z jakiego źródla jest ta tabela?zwiń
Dodaj swój komentarz