Stawki VAT - przypadki szczególne

Opodatkowanie towarów używanych

Zwolnienie z opodatkowania towarów używanych, przy których nabyciu nie przysługiwało prawo odliczenia VAT, nie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Zwolnieniu z opodatkowania od 1 stycznia 2014 r. podlegać będzie dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • Określonej w fakturze, lub
  • Wynikającej z dokumentu celnego,
  • Należnego z tytułu WNT,
  • Należnego od dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca.

Nie więcej niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Pozostałe towary używane podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych również w przypadku braku prawa odliczenia VAT.

Wyjątkowo, dostawy nieodpłatne zrównane z odpłatnymi pozostaną poza opodatkowaniem VAT. Przez takie dostawy rozumie się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-11-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz