Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie zawsze konieczne w celu zmniejszenia VAT - 2012.01.26

Orzeczenie ETS w sprawie C‑588/10, Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A.

Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań, na zadane pytanie należy odpowiedzieć, że:

  • wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT;
  • zasady neutralności podatku VAT oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed krajowymi organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

 

 

LexBiznes System informacji prawnej dla MSP

 

Sprzedaż gruntu rolnego pod zabudowę bez VAT - 2011.09.15

Orzeczenie ETS

Dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego, jeżeli państwo to skorzystało z możliwości przewidzianej w art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r., niezależnie od częstotliwości takich transakcji oraz od kwestii, czy sprzedawca prowadzi działalność producenta, handlowca lub usługodawcy, pod warunkiem że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby.

Natomiast jeżeli osoba ta w celu dokonania wspomnianej sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, należy uznać ją za podmiot prowadzący "działalność gospodarczą" w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od wartości dodanej.

Okoliczność, iż osoba ta jest "rolnikiem ryczałtowym" w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, jest w tym zakresie bez znaczenia.

 

LexBiznes System informacji prawnej dla MSP

 

 

Podatki od gromadzenia kapitału - 2011.06.16

Orzeczenie ETS

Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ponownemu wprowadzeniu przez państwo członkowskie podatku kapitałowego od pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wierzyciela uprawnionego do udziału w zyskach owej spółki, jeżeli państwo to wcześniej zaniechało pobierania owego podatku.

 

VAT na ubranka dziecięce sprzeczny z prawem UE – 2010.09.28

Orzeczenie ETS

Stosując obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7 proc. w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, Polska naruszyła unijną dyrektywę VAT. Do takiej konkluzji doszedł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku zapadłym 28 października br. Polska, zdaniem Trybunału, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1) w związku z jej załącznikiem III. Tym samym, ETS przychylił się do stanowiska Komisji Europejskiej, która twierdziła, że tylko państwa UE, które 1 stycznia 1991 r. miały na jakieś towary obniżone stawki VAT, mogą to robić nadal.


Przy usłudze ważny jest cel komercyjny – 2010.10.07

Orzeczenie ETS

Rezultaty pracy inżynierów jako komercyjne powinny być opodatkowane w kraju siedziby usługobiorcy.

Potwierdził to 7 października 2010 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok zapadł w sprawie polskiej spółki Kronospan Mielec, ale ze względu na dokonaną przez sędziów wykładnię przepisów szóstej dyrektywy VAT będzie dotyczył wszystkich krajów UE (C-222/09). Trybunał rozstrzygnął, gdzie powinny być opodatkowane usługi inżynierów. Wyrok jest ważny, ponieważ podobne dylematy rodzi stosowanie obowiązujących przepisów wspólnotowych, czyli dyrektywy 112.


Odliczenie VAT od zakupu paliwa do samochodów - 2008.12.22

Orzeczenie ETS

Każdy podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT od nabywanego paliwa do samochodów ,,inne niż osobowe'' na cele działalności opodatkowanej - taki wyrok wydał ETS 22 grudnia 2008 r. Na podstawie wyroku podatnicy mogą odliczyć VAT od paliwa, którego po 1 maja 2004 i 22 sierpnia 2005 roku nie mogli odliczyć.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz