Rachunki i bez rachunku

Paragon a rachunek

Podatnik zwolniony z kasy fiskalnej sprzedaż dzienną dokumentuje wystawianym na koniec dnia dokumentem wewnętrznym – zapisu dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Sprzedaż udokumentowaną rachunkami należy zawrzeć w takim dokumencie (nie księguje się jej odrębnie, podwójnie).

Podatnik, w przypadku gdy prowadzenie KPiR zostało powierzone biuru rachunkowemu – zapisu może dokonywać bez wystawiania dowodu wewnętrznego – na podstawie danych z ewidencji sprzedaży.

Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz
  • kwotę tego przychodu.

Zapisu przez podatnika prowadzącego ewidencję dokonuje się raz dziennie po zakończeniu sprzedaży w jednej pozycji nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym lub jeden raz na zakończenie miesiąca.

Ewidencja nie obejmuje zatem sprzedaży udokumentowanej rachunkiem. Te księguje się w KPiR osobno.


Kasa fiskalna

W przypadku stosowania kasy fiskalnej zapisów dokonuje się na podstawie raportów dobowych z kasy fiskalnej lub raz w miesiącu na podstawie zestawienia dziennych raportów z kasy fiskalnej.
 

Kasa fiskalna - raporty dobowe z kasy


Na kasie należy dokumentować również sprzedaż dokumentowaną rachunkami, jeżeli:

  • dany podatnik zobowiązany jest stosować kasę fiskalną (nie korzysta ze zwolnienia),
  • sprzedaż jest prowadzona na rzecz podatników, którzy dodatkowo, oprócz paragonu zażądali rachunku;

Wystawienie rachunku lub żądanie jego wystawienia nie wpływa zatem na obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej. Niemniej należy uważać, by nie podwoić zapisów w KPiR (raz – w raporcie z kasy i drugi raz – poprzez na podstawie rachunku dotyczącego tej samej transakcji). W tym przypadku stosowac należy odpowiednio zasadę, że podatnicy nie wpisują do KPiR kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.


Paragon a rachunek

W przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku dokumentacji na kasie ze względu na rodzaj podmiotu, na rzecz którego wykonywana jest czynność – zapisu dokona się dowodem wewnętrznym (na koniec dnia) lub rachunkiem. Ewidencję na kasie (a więc paragon) prowadzi się w stosunku do sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 09-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz