Pomoc eksperta

Płatnik PIT

PIT-11

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów do końca lutego, zatem do 28 lutego 2014 r. za rok 2013.

Przesłanie informacji do tej daty oznacza nadanie jej listem poleconym. Możliwe jest również przesłanie informacji drogą mailową – jednak wyłącznie pod warunkiem podpisania PIT-11 bezpiecznym podpisem elektronicznym (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt I SA/Po 486/10).

Można także osobiście przekazać informację pracownikowi lub oddać ją w okienku podawczym organy podatkowego. Odbiór powinien być przez pracownika i organ pokwitowany.

Zasada osobistego przekazania PIT-11 w Urzędzie Skarbowym nie dotyczy informacji wystawianej przy umowach zlecenie. Można osobiście przekazać informację pracownikowi oraz w dostarczyć ją w okienku podawczym organu podatkowego, u zleceniobiorcy natomiast przepisy mówią o przesłaniu informacji PIT-11, a w konsekwencji przekazanie z ręki do ręki wydaje się metodą niepoprawną. Odbiór PIT-11 powinien być przez odbierającego przesyłkę zleceniobiorcę i przez organ pokwitowany.

Zatem w przypadku umów zlecenie i dzieło informację należy „przesłać” a nie złożyć – pozostaje wyłącznie droga:

listu poleconego,

elektroniczna, za pośrednictwem poczty mailowej z użyciem podpisu elektronicznego.

Praktyka w tym zakresie jest inna niż przepisy i akceptowane są PIT-11 przekazywane w okienku podawczym - Urzędu Skarbowego oraz za potwierdzeniem odbioru - do rąk podatnika. Powyższy obowiązek „przesyłania” PIT-11 należy traktować zatem w myśl zasady - dmuchać na zimne.

W przypadku płatnika, u którego obowiązek poboru zaliczek ustał w ciągu roku (np. rozwiązanie umowy, likwidacja działalności), PIT-11 przekazywany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wystawienie informacji. Bez wniosku PIT-11 wystawia się na koniec roku - do końca lutego.

W przypadku PIT-11 wystawianego przy umowach zlecenie, dzieło lub innych dotyczących działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich w przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje w terminie do dnia zaprzestania działalności. Ustanie współpracy (zerwanie umowy, rozwiązanie umowy) nie spowoduje konieczności wystawienia PIT-11 przed końcem roku, nawet na wniosek podatnika.

Podatnik otrzyma PIT-11 na koniec roku – a konkretniej do końca lutego 2014 r.

Informację PIT-11 przekazuje się wyłącznie, gdy nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku za podatnika. Jeżeli np. płatnik za podatnika wystawia PIT-40 lub PIT-40A, to płatnik nie wysyła jeszcze dodatkowo PIT-11.

PIT-11 nie wysyła się, jeśli podatnik przekaże przed 10 stycznia 2013 r. PIT-12. W sposób szczególny wygląda wystawianie PIT-40A/11A przez zakład rentowy.

Na PIT-11 nie ujmuje się wypłat z tytułu umów zlecenie i innych umów rozliczanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Podatek w takim przypadku pobierany jest ryczałtowo – w kwocie 18% przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

 

 

 

Płatnik PIT-11
PIT-11 przesyła: Podstawa wystawienia PIT-11
Zakład pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Zleceniodawca przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
Nabywca praw autorskich przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Korzystający z działalności wykonywanej osobiście przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
Organ arbitrażowy przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi
Odpowiednie organy i urzędy przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek
Odpowiednie organy i urzędy przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do PIT-11 należy wypełnić załącznik PIT-R)
Osoby prawne przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
Podmioty zatrudniające przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne; inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną Przychody z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Organy rentowe od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent strukturalnych oraz rent socjalnych – informacja PIT-11A (lub PIT-40A);
Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy od wypłacanych przez nie emerytur i rent
Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne od wypłacanych przez nie stypendiów
Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Areszty śledcze oraz zakłady karne od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym
Spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni
Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy

 

Organy rentowe i PIT-11A

W przypadku organów rentowych wypłaty dotyczyć mogą emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

Standardowo organy nie wysyłają PIT-11A tylko PIT-40A, czyli roczne rozliczenie podatku. Inaczej jest w przypadku podatników:

  • w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek przez organ rentowy;
  • którym zaliczki były ustalane dla osób rozliczających się wspólnie lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z takiego zamiaru opodatkowania
  • w stosunku do których, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W tych przypadkach organ rentowy wystawi PIT-11A. Ponadto PIT-11A wystąpi w przypadkach wypłat przez organ rentowy kwot innych niż emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne oraz renty socjalne.

Organy rentowe wystawią PIT-11A np. przy wypłacie zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub świadczeń zwolnionych z opodatkowania. Podobnie PIT-11A wystawiony będzie z tytułu:

  • rent przyznanych na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • rent wypłaconych osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
  • dochodów z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 12-09-2012
  • data modyfikacji: 13-03-2014

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj