Wyszukiwarka on-line
Sprawdź, jaki kod PKWiU jest przypisany do Twoich towarów lub usług.

Stawki zasady i PKWiU

PKWiU od 2011 roku

Od 1 stycznia 2011 r. diametralnie zmieniają się zasady ustalania i definiowania towarów i usług dla celów podatku VAT.

Dla celów:  

  • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,

od 1 stycznia 2011 r. należy stosować rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. 2008, nr 207, poz. 1293.

Wskazana PKWiU 2008 stosowana była dotychczas w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Co jednak istotne dla celów podatku VAT zmienia się sama zasada przyporządkowania stawki podatku do poszczególnych towarów i usług. Dotychczas bowiem podstawą jej ustalenia była właśnie klasyfikacja PKWiU. Obecnie towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych są identyfikowane na podstawie klasyfikacji tylko, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z powyższym podstawową zasadą będzie zatem powoływanie się przez podatnika na faktyczny kształt usługi a ustalenie stawki VAT będzie zależało od tego, czy dana usługa została wskazana w sposób opisowy w ustawie. Zatem decydującym będzie faktyczny kształt dokonywanej przez podatnika czynności. Grupowaniami statystycznymi posłużyć należy się wyłącznie w przypadku, gdy ustawa o VAT się na takie statystyki powołuje.

Powyższa zmiana powoduje przede wszystkim, że od nowego roku podatnicy zobowiązani są do ujmowania numeru PKWiU na fakturze, powinni posługiwać się klasyfikacją z roku 2008, a nie dotychczasową.

Nie zmienia się natomiast zasada, że czynność zwolniona z VAT w związku z oznaczeniem jej w ustawie sposób opisowy, na fakturze musi pozostawać oznaczona odpowiednim grupowaniem PKWiU, o ile ustawa powołuje ten symbol. We wszystkich przypadkach czynności zwolnionych ,w których ustawa nie odwoła się do numeru PKWiU – nie należy go podawać na fakturze.

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (usługi zwolnione) , na fakturze wskazuje się:

  • symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol, lub
  • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub
  • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie.

Związek z powyższym posiada zmiana zakresu towarów i usług zwolnionych z podatku VAT oraz przeniesienia ich z załącznika nr 4 ustawy o VAT do treści ustawy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 23.12.2010.

Chodzi tutaj głównie o zmianę systematyki art. 43 ustawy o VAT. Dotychczasowo w art. 43 ust. 1 pkt 1 znajdowała się informacja, że zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Natomiast w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ww. art. 43 ust. 1 pkt 1 uległ uchyleniu. Niejako w jego miejsce wprowadza się natomiast do art. 43 ust. 1 punkty od 17 do 41. Nowy zakres zwolnień w VAT stanowi zasadnicze przepisanie zakresu dotychczasowego, z tym wyjątkiem, że zrezygnowano ze wskazania zwolnień poprzez symbole PKWiU odpowiadające danym usługom. Nowy zakres zwolnień ma charakter opisowy. Należy także zwrócić uwagę, że nowy zakres zwolnień, w niektórych przypadkach znacząco odbiega od dotychczasowego. Zasadnicza zmiana dotyczy tego, że dotychczas zwolnieniu podlegały wszelkie usługi mieszczące się w danym grupowaniu PKWiU z załącznika nr 4 do ustawy. Nowa regulacja odchodzi od takich założeń i kładzie nacisk na konkretny cel wykonywania tych usług, np. w przypadku usług medycznych zwolnieniu będą podlegać usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, a nie jak to było wcześniej usługi mieszczące się w grupowaniu ex 85 PKWiU (Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)).

Ksawera Skrzypek, aplikant radcowski
Łatała i Wspólnicy Sp.K.

  • data utworzenia: 23-12-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz