Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Posiłek w delegacji ponad wartość diety to przychód pracownika – 2014.04.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/415-73/14-5/WM

Podatnik wysyła pracowników w podróże służbowe i wypłaca im z tego tytułu diety – 30 zł. Pozostałe wydatki w delegacji ponoszone są na rachunek podatnika i rozliczane na podstawie faktur. W przypadku, gdy pracownicy w trakcie podróży służbowej nabywają śniadania, obiady i kolacje, podatnik pomniejsza wypłacane diety:

  • z tytułu śniadania o 15% lub 25% należnej diety odpowiednio w przypadku podróży służbowej zagranicznej lub krajowej, z tytułu zapewnionego obiadu o 30% lub 50% należnej diety odpowiednio w przypadku podróży służbowej zagranicznej lub krajowej;
  • z tytułu zapewnionej kolacji o 30% lub 25% należnej diety odpowiednio w przypadku podróży służbowej zagranicznej lub krajowej.

 

Hotel dla pracownika w delegacji bez podatku

 

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; zwanej dalej także jako: „Ustawa PIT”), wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Regulacją, do której odnosi się wyżej wskazany przepis, jest Rozporządzenie o podróżach służbowych. Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia o podróżach służbowych kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  1. śniadanie - 25% diety;
  2. obiad - 50% diety;
  3. kolacja - 25% diety.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia o podróżach służbowych kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  1. śniadanie - 15% diety;
  2. obiad - 30% diety;
  3. kolacja - 30% diety.

Pokrywanie pracownikowi kosztów całodziennego wyżywienia podczas podróży służbowej nie mieści się w regulacji przepisu dotyczącego zwrotu kosztów innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zasady regulujące sposób i wysokość ustalania przysługujących pracownikowi świadczeń z tytułu podróży służbowej zostały szczegółowo określone w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przepisy te określają w jakich przypadkach przysługuje pracownikowi „dieta” i rozróżniają wśród świadczeń przysługujących pracownikowi diety oraz zwrot kosztów.

Wysyłając pracownika w podróż służbową pracodawca ma wybór, czy zapewnić mu całodzienne wyżywienie, czy też poszczególne posiłki, bądź nie zapewnić wyżywienia w ogóle. Jednakże przepisy rozporządzenia dopuszczają możliwość wypłacenia diety tylko w przypadku gdy wyżywienie nie zostanie zapewnione lub wyżywienie zapewniono w części, a podróż trwała określoną liczbę godzin. Przepisy te nie mówią natomiast o wyborze stosowania diet lub zapewnianiu wyżywienia, tylko wprost stanowią w jakich okolicznościach dieta nie przysługuje.

Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają wyłącznie należności otrzymane na pokrycie kosztów wyżywienia, które nie przekraczają wysokości przysługującej diety przeznaczonej na pokrycie kosztów wyżywienia. Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Zatem, na Wnioskodawcy - jako płatniku - ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Joanna (19-07-2016 17:14:52)
Temat: dieta - rozliczenie posiłku
Witam, jeśli pracownik zapłacił sam z własnej kieszeni np za obiad 45 zl. to w tedy co nalezy zrobić przy rozliczaniu delegacji? Zadeklarować rachunek za obiad i...pokaż całą treść
Witam, jeśli pracownik zapłacił sam z własnej kieszeni np za obiad 45 zl. to w tedy co nalezy zrobić przy rozliczaniu delegacji? Zadeklarować rachunek za obiad i odliczyc sobie od diety obiad? Czy pracownik deklaruje dany rachunek ale zwracane mu jest tylko do wysokosci % z diety (strata pracownika) i odejmuje z diety? Czy w ogóle nie ma możliwości wg prawa tak zrobić i pracownik zawsze musi korzystać z diety? Czy to wynika tylko zp olityki firmy jak będą rozliczane rachunki za posiłki? Dziękuję za pomoc!zwiń
Dodaj swój komentarz