Potrącenia

Zdarza się, że pracodawca ma obowiązek pobrać z wynagrodzenia kwoty należne od pracownika. Może to uczynić jedynie za jego zgodą albo na podstawie tytułu wykonawczego - chyba że Kodeks pracy zezwala wyraźnie na potrącenie.

Potrącenia ujmujemy na liście płac bezpośrednio przed kwotą netto, ze znakiem "minus".

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (alimenty na podstawie wyroku sądu);
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej wyżej, tzn. gdy po alimentach i innych należnościach nie wystarcza już pieniędzy na zwrot całej zaliczki, zaliczki nie potrąca się w całości.

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach (tzn. nie można potrącić więcej):

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia:
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

nie mogą w sumie przekraczać 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych  - 3/5 wynagrodzenia.

Potrącenia w pełnej wysokości:
 • kary pieniężne wg art. 108 Kodeksu pracy;
 • nagroda z zakładowego funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji (ale dotyczy tylko zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych);
 • kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. Zatem sumujemy wszystko i dla celów limitów uznajemy, że jest to pojedyncze wynagrodzenie miesięczne.

Maksimum

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (alimenty bez ograniczeń),
 • 75 % wynagrodzenia określonego wyżej - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90 % wynagrodzenia określonego wyżej - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty minimalnego wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (połowa przy 1/2 etatu).

Należności inne, niż:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (alimenty na podstawie wyroku sądu);
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy;
 • kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia,

mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. W przypadkach takich wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80 % tej kwoty - przy potrącaniu innych należności.

Na wyższe potrącenia pracownik nie może się zgodzić.

Alimenty bez komornika

Przy zachowaniu zasad określonych wyżej potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:

 • świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych (oba warunki łącznie),
 • wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej (nawet na inne zobowiązania).

Potrąceń takich pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela (np. matki) na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (wyroku sądu).

Uwaga ! Pismo od komornika

Jeżeli pracodawca otrzyma pismo od komornika, powinien zastosować się do poleceń w nim zawartych. Należy przesłać komornikowi dane o wynagrodzeniu za ostatni okres (kwartał), potrącać wynagrodzenie, oraz powiadomić komornika o ustaniu stosunku pracy. Jeżeli pracownik-dłużnik już nie pracuje w naszym zakładzie pracy, należy taką informację przesłać do komornika.