Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Prace wykończeniowe – stawka VAT zależna od rodzaju podejmowanych prac

Stawka VAT może się różnić w zależności od tego, w jakim budynku dochodzi do wykonania prac wykończeniowych oraz jaki rodzaj prac jest podejmowany.

Stawka preferencyjna stosowana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 41 ustawy o VAT. W myśl z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę obniżoną 8% VAT, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Kluczowe jest zatem dla stosowania 8% VAT, by prace miały charakter remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy i odbywały się w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

NSA w ww. uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 wskazał, że „obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). W omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Innymi słowy montaż komponentów meblowych niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie

Organy podatkowe stosując przyjętą przez NSA wykładnię, stoją na stanowisku, by tylko część prac traktować jako prace opodatkowane niższą stawką VAT.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku części mebli na zamówienie. Skoro przedmiotem zawartej przez strony umowy jest bowiem dostawa mebli i umowa zobowiązuje do wyprodukowania, dostawy i montażu mebli i taka zabudowa meblowa i łazienkowa nie jest połączona w sposób trwały z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu), to właściwym jest zastosowanie stawki23% VAT. W tej sytuacji bowiem przedsiębiorca dokonał czynności dostawy mebli w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem świadczonych czynności w zakresie dostawy mebli wraz z montażem zabudowy meblowej (szafa do sypialni, szafa do przedpokoju i szafa do sypialni dziecięcej) oraz zabudowa geberitu i montaż szafki łazienkowej), nie można uznać za czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w szczególności za modernizację. W ramach montażu ww. mebli nie dochodzi do wykorzystania w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu, bowiem przysunięcie do ścian mebli czy przykręcenie do ścian obudowy geberitu oraz szafki za pomocą kołków montażowych, nie stanowi bardziej inwazyjnej metody montażu, niż np. montaż karniszy czy lamp, który wymaga takiej samej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku jak również takiego samego rodzaju zaangażowania środków (IBPP2/4512-217/15/ICz, 2015.06.05, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Podobnie 23% stawka VAT dotyczy prac związanych z trwałą zabudową meblową (szafy wnękowe i meble do zabudowy na konkretny wymiar), bez możliwości przeniesienia w inne miejsce. Należy je uznać za wyposażenie budynku (lokalu), a fakt trwałego połączenia z budynkiem (przytwierdzenia do ścian i sufitu), pozostaje bez znaczenia, bowiem nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu mieszkalnego), IBPP2/4512-220/15/BW, 2015.05.25, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Należy też pamiętać, że sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów , nie może być traktowana jako remont, modernizacja lub termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji, remoncie obiektu budowlanego w rozumieniu art. 1 ust. 12 ustawy o VAT.

Zatem zastosowanie 8% preferencyjnej stawki VAT możliwe jest m.in. w przypadku:

  • kompleksowych usług polegających na: demontażu/montażu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, demontażu/montażu okien, demontażu/montażu futryn okiennych i drzwiowych z drewna i innych materiałów, instalowania (montażu) parapetów i rolet zewnętrznych, przez podmiot niebędący ich producentem, układania ceramicznych płytek podłogowych i ściennych, glazury, terakoty i kamienia, układania paneli i innych pokryć podłogowych wraz z ich oblistwowaniem, świadczonych w ramach robót remontowo-budowlano-montażowych obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8% (IPTPP1/4512-148/15-7/IG, 2015.06.11, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi),
  • kompleksowej usługi polegającej na zakładaniu podłóg oraz zakładaniu bądź wymianie stolarki drzwiowej z jednoczesną ich dostawą (IPTPP1/4512-148/15-6/IG, 2015.06.11, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi),
  • montażu kolektorów słonecznych obejmującego warianty: „zestaw elementów układu” wewnątrz budynku i kolektory na dachu budynku oraz „zestaw elementów układu” wewnątrz budynku i kolektory na elewacji budynku, wykonywany w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych (IPTPP4/4512-147/15-4/ALN, 2015.05.29, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Należy zaznaczyć wreszcie, że ze stawki preferencyjnej korzysta wyłącznie modernizacja, a także inne wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT czynności dotyczące budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Gdy zatem prace dotyczą urządzeń czy instalacji, z których część jest instalowana bezpośrednio wewnątrz budynku, część na ścianach lub na dachu budynku, a część poza obrębem budynku na terenie działki wokół domu, to obniżona stawka podatku nie obejmuje usług dotyczących elementów infrastruktury budowlanej, wykonywanych poza bryłą budynku (IBPP2/4512-212/15/AB, 2015.06.03, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). .

 

Piotr Szulczewski Data publikacji: 2015-07-02

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz