Pracownicy i ZUS

Umowa o pracę

Podatki pracownika

Pracodawca, jako płatnik z tytułu umowy o pracę ma obowiązek obliczać, pobierać i wpłacać podatki oraz składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na rzecz odpowiednio urzędu skarbowego i ZUS. W celu dokonywania obliczeń, pracodawca musi określić ile faktycznie wyniesie podstawa ustalenia zaliczki na podatek i podstawa składek.

W tym celu w związku z zawarciem umowy o pracę odbiera od pracownika oświadczenia o:

 • ustalaniu zaliczki w związku z rozliczaniem wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • pomniejszaniu kwoty zaliczki od 1/12 kwoty wolnej od podatku (PIT-2),
 • miejscu zamieszkania podatnika celem ustalenia wartości przysługujących mu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
 • rozliczeniu dokonywanym za pracownika (PIT-12),
 • pobieraniu zaliczki na podatek według stawki wyższej (według drugiego stopnia skali podatkowej).

 

Oświadczenie o opodatkowaniu z małżonkiem

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

 

Wzór oświadczenia

Koluszki, 1.01.2011

Jan Kowalski
Ul. Powstańców 23/34
44-444 Koluszki

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że za rok 2011 mam zamiar rozliczać się łącznie z moją żoną, Janiną Kowalską. Moje przewidywane dochody nie przekroczą 85.528 zł a żona nie uzyska w tym roku dochodów innych niż renta rodzinna opodatkowanych według skali podatkowej.

Jan Kowalski

 

Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie pobierają zaliczki według zasad wynikających z tego oświadczenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

 

Zaliczka niższa o 1/12 kwoty wolnej od podatku (PIT-2)

Zaliczkę z tytułu umowy o pracę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki (z tytułu działalności gospodarczej lub z najmu dzierżawy, opodatkowanych według skali podatkowej),
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Uwaga !

Obniżenie zaliczki o 1/12 kwoty wolnej od podatku jest niezależne od poprzednio wskazanego obniżenia związanego ze wspólnym rozliczeniem małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Może się zatem zdarzyć, że zaliczka jest podwójnie obniżana.

Oświadczenia PIT-2 nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Koszty uzyskania podatnika wynoszą:

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

 

Standardowo pracodawca ma prawo założyć, że miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika znajduje się w miejscowości, w której położony jest zakład pracy. Oświadczenie pracownika w tym względzie spowoduje, że pracodawca będzie pobierał zaliczki rozliczając podwyższone koszty uzyskania przychodów.

 

Wzór oświadczenia

Koluszki, 1.01.2011

Jan Kowalski
Ul. Powstańców 23/34
44-444 Koluszki

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że miejscem mojego zamieszkania są Koluszki. Nie posiadam miejsca zamieszkania w Czarnkowie, w którym znajduje się siedziba zakładu pracy, w którym jestem zatrudniony.

Jan Kowalski

Uwaga !

Warto jest zadbać wcześniej, by miejsce zamieszkania deklarowane pracodawcy było zgodne z miejscem zamieszkania wskazanym w ZAP-3 podatnika, złożonym w Urzędzie Skarbowym. Podatnik ma obowiązek aktualizacji danych ZAP-3, stąd jeśli pracodawcy wskazujemy określone miejsce zamieszkania, to powinniśmy takie samo miejsce zamieszkania deklarować na rzecz Urzędu Skarbowego.

Stałe lub czasowe miejsce zamieszkania wynika wyłącznie z naszej woli i określenia określonej miejscowości jako miejsca, w którym chcemy przebywać celem stałego lub czasowego pobytu.

 

PIT za pracownika (PIT-12)

Rozliczenia rocznego z reguły dokonuje sam podatnik. Na nim również ciąży odpowiedzialność z tytułu prawidłowego obliczenia, wykazania oraz zapłaty podatku. Podatnik może jednak zdecydować, że za rok podatkowy nie będzie składał rocznej deklaracji podatkowej, a deklarację tę złoży za niego płatnik. W takim przypadku przed 10 stycznia roku podatkowego musi on przekazać płatnikowi oświadczenie na druku PIT-12.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

 

W przypadku terminowego złożenia PIT-12 – pracodawca wystawia PIT-40 za pracownika. PIT-12 może być złożony łącznie z zawarciem umowy o pracę, niemniej należy go dostarczać rokrocznie, w każdym roku do 10 stycznia za rok poprzedni.

W PIT-12 podatnik oświadcza, że:

 • poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (18%, 32%),
 • nie korzysta z odliczeń podatkowych poza tymi, których dokona płatnik,
 • nie korzysta z możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko,
 • nie dolicza kwot uprzednio odliczonych, poza tymi, których dokona płatnik.

 

Oświadczenie o zaliczce na podatek według stawki podwyższonej

Płatnicy na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

Koluszki, 1.01.2011

Jan Kowalski
Ul. Powstańców 23/34
44-444 Koluszki

Wniosek

Niniejszym proszę o pobieranie z mojego wynagrodzenia podatku według stawki podatku 32% od początku roku.

Jan Kowalski

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 17-03-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz