Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Kontrola i kary

Prawa podatnika

Kontrola podatkowa jest procedurą daleko sformalizowaną. Nawet niewielkie błędy formalne mogą spowodować, że czynności podjęte w toku kontroli nie będą mogły być uznawane za dowód w postępowaniu podatkowym. Stąd też warto przed rozpoczęciem kontroli znać prawa i obowiązki podatnika oraz organu kontrolującego.


Prawa podatnika

Podatnik ma prawo:

 • w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta),
 • uzyskania zawiadomienia o wszczęciu kontroli przed jej rozpoczęciem, nie wcześniej niż 7 a nie później niż 30 dni od dnia uzyskania zawiadomienia,
 • prawo do uzyskania ponownego zawiadomienia o wszczęciu, jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia uzyskania pierwotnie zawiadomienia o wszczęciu,
 • otrzymania w chwili rozpoczęcia kontroli upoważnienia oraz otrzymania do wglądu legitymacji służbowej,
 • w razie nieobecności – prawo do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania,
 • w przypadku kontroli ah hoc (przeprowadzanej bez zawiadomienia) – ma prawo uzyskać bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
 • do zakończenia kontroli bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu,
 • do zawiadomienia na piśmie o każdym przypadku przedłużenia terminu kontroli, z podaniem przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazaniem nowego terminu jej zakończenia,
 • do bycia obecnym przy każdej czynności kontrolnej lub wyznaczenia osoby obecnej przy takiej czynności,
 • do rezygnacji z udziału w czynnościach kontrolnych (na piśmie lub jako wpis do protokołu w przypadku odmowy złożenia wpisu),
 • do zawiadamiania o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności,
 • doręczenia protokołu kontroli,
 • przedstawienia zastrzeżeń lub wyjaśnień, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe do protokołu – w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia,
 • zawiadomienia o rozpatrzeniu zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, ze wskazaniem w nim w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.


Prawa organu kontrolującego

Kontrolujący ma prawo do:

 • uzyskania oświadczenia o stanie majątku kontrolowanego na określony dzień, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będący osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
 • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;
 • wstępu do lokali mieszkalnych;
 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;
 • żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
 • zabezpieczania zebranych dowodów;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 • przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób;
 • zasięgania opinii biegłych,
 • wydania za pokwitowaniem próbek towarów, akt, ksiąg i dokumentów
 • wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi,
 • do wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

 

Obowiązki podatnika

Kontrolowany, jest obowiązany umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

 • umożliwić, nieodpłatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;
 • przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

Czynności te dokonuje w sposób nieodpłatny.

Kontrolowany w wyznaczonym terminie obowiązany jest udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 09-05-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj