123 VAT.pl: Bony towarowe a podatek VAT - komentarz VAT Interpretacje

Podatek VAT w interpretacjach

Bony towarowe a podatek VAT

W przedmiotowej sprawie bony towarowe są ściśle uzależnione od określonego zachowania kupującego. Kontrahent może otrzymać bon towarowy jeżeli wykaże się lojalnością i nie będzie dokonywał zakupów od innych dostawców. Przekazania bonu towarowego stanowi więc swojego rodzaju nagrodę dla kontrahenta za określone zachowanie. Otrzymanie przedmiotowych bonów jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się  nabywcy w stosunku do sprzedawcy i stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego ( interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 05.05.2008 r., sygn. IBPP1/443-205/08/JP).

W praktyce występują sytuacje, gdzie bon towarowy jest wypłacany z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i bon towarowy nie jest związany z żadną konkretną dostawą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (26.06.2009 r., sygn. ILPP1/443-420/09-4/BP) stwierdził, że  przekazanie bonów wartościowych nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zdaniem organu bon zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Natomiast przekazanie bonów nie stanowi również świadczenia usług. Tutejszy organ wskazał, że bony same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb – nie stanowią autonomicznego świadczenia, a świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi.

Warto przytoczyć interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 27.08.2009 r., sygn. IPPP1/443-606/09-2/AP, w której organ stwierdził, że realizacja bonu, czyli faktyczne nabycie towaru lub usługi, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy (emitenta bonu) z tytułu dokonanej przez niego dostawy towaru lub świadczenia usługi na rzecz nabywcy. Podatnik w momencie przekazania bonów nie wykonuje czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dopiero w momencie realizacji bonu przez klienta, tj. w momencie zakupu na jego podstawie towarów pojawia się obowiązek podatkowy w zakresie czynności dostawy towarów na rzecz podmiotu, który finalnie jest dysponentem bonu.

Na uwagę zasługuję interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 12.02.2010 r., sygn. IPPP2/443-19/10-2/RR, w której organ uznał, że podatnik w momencie sprzedaży bonów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów w sklepach Spółki nie wykonuje czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym przedstawiona czynność nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dopiero w momencie realizacji bonu przez klienta, tj. w momencie zakupu na jego podstawie towarów pojawia się obowiązek podatkowy w zakresie czynności dostawy towarów na rzecz podmiotu, który finalnie jest dysponentem bonu.

Organy podatkowe uznają, że wydanie bonu towarowego związane jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taki bon towarowy, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach - Izba Skarbowa w Warszawie, 27.02.2009 r., sygn. IPPP2/443-1811/08-2/AZ.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 5.01.2010 r., sygn. IPPP3/443-1086/09-3/MM stwierdza, iż sprzedaż klientom korporacyjnym „wirtualnych bonów” nie stanowi ani dostawy towarów o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ani świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy.

Zdaniem organu wirtualny bon jest swoistym bonem towarowym, który stanowi rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru (otrzymania) w oznaczonym terminie określonych towarów i dlatego nie mieści się on w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Bon nie jest towarem, lecz tylko kwitem, którym można zapłacić za nabywane towary. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Przekazania bonów, ze względu na ich specyfikę, nie można też uznać za świadczenie usług. Bony towarowe same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb – nie stanowią więc autonomicznego świadczenia, a świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi. Wobec tego fakt sprzedaży „wirtualnego bonu” nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Reasumując, analiza powołanych wyżej interpretacji prowadzi do wniosku, iż otrzymanie bonu towarowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Potwierdza to również  definicja zawarta w Słowniku Języka Polskiego PWN 1996 r.- bon towarowy nie jest więc towarem lecz jedynie dokumentem uprawniającym do zakupu towarów. Zastępuje on zatem środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Wobec faktu, że bon towarowy stanowi rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia - nie mieści się on w definicji towaru, jego otrzymanie przez podatnika nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Anna Pokrywczyńska
Redaktor PIT.pl & VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Skup i przedaĹź krajowych aut uĹźywanych a zwolnienie z VAT2014-09-16 14:36:45

Moja działalność będzie polegała na kupowaniu używanych aut na terenie polski i sprzedaży tych aut. Czy w tym przypadku mogę korzystać ze zwolnienia z VAT? W ustawie o VAT wyłączone ze zwolnienia są towary objęte akcyzą lub nowe samochody. Nie...

OdpowiedĹş

Import towarĂłw - brak transportu na fakturze2014-01-10 08:55:10

Prowadzę działalność jednoosobową (VAT, KPiR, zasady ogólne). Za importowane towary zapłaciłem z konta firmowego kwotę X. Kwota obejmowała towary, transport, opłaty za przelew, przewalutowanie. Kontrahent wystawił fakturę tylko za sam towar na kwotę Y. UC doliczył do faktury statystyczny koszt...

OdpowiedĹş

Transakcje pomiędzy podmiotami zagranicznymi2013-12-20 13:28:16

Polski czynny podatnik VAT, zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywa towar od kontrahenta ze Słowacji, również podatnika posiadającego numer VAT-UE, warunki dostawy EXW zakład produkcyjny na Słowacji. Faktura wystawiona przez kontrahenta ze Słowacji nie zawiera podatku od wartości dodanej. Towar...

OdpowiedĹş