123 VAT.pl: Choroba - ZUS przedsiębiorców

ZUS przedsiębiorców

Choroba

W czasie niezdolności do pracy przedsiębiorca ma prawo do przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Nie wszystkich jednak, i jedynie pod warunkiem, że posiada zwolnienie lekarskie i uzyska zasiłek chorobowy z ZUS.

Reklama

Zatem warunkiem pozwalającym na obniżenie składki ZUS jest nie tyle choroba, nie tyle samo zwolnienie lekarskie wydane na stosownym druku, ale przede wszystkim prawo do zasiłku chorobowego w ZUS. Najważniejszym warunkiem uprawniającym prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą do zasiłku chorobowego jest (z pewnymi wyjątkami) 180-dniowy okres dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przed okresem zasiłkowym.

Uwaga ! Strajk lekarzy

W związku ze strajkiem lekarze nie chcą wydawać zwolnień lekarskich, albo wydają je na nieodpowiednich formularzach. W takich wypadkach przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku chorobowego. W niektórych przypadkach ZUS zwolnienie przyjmie, ale sprawę pozostawi bez rozpoznania. W innych w ogóle nie przyjmie takiego niepoprawnego zwolnienia. Zależy to od konkretnego urzędnika. W każdym bądź razie zasiłek chorobowy wypłacony nie będzie, przerwa w opłacaniu składek nie wystąpi.

Pomniejszanie składek

W przypadku, gdy niezdolność do pracy obejmuje jedynie część miesiąca, stosować należy zasady następujące:

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca z powodu niezdolności do pracy trwającej przez tę część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Takie same zasady występują w ramach ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna i miesięczna (zawsze płacimy ją w pełnej wysokości).

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (prawo do zasiłku chorobowego), proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy.

Ponadto gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie w danym miesiącu niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (np. po pomniejszeniu proporcjonalnym w związku z zasiłkiem chorobowym), wówczas składki na Fundusz Pracy nie naliczamy w ogóle. Uwaga, dla limitu minimum wlicza się wszelkie podstawy wymiaru - sumę podstaw z działalności gospodarczej, stosunku pracy, zlecenia itp. przedsiębiorcy w danym miesiącu.

Okres choroby Ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe)
Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

Część miesiąca

zmniejszenie proporcjonalne pełna składka miesięczna zmniejszenie proporcjonalne albo brak

Cały miesiąc

brak  pełna składka miesięczna brak

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwa cały miesiąc kalendarzowy, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe a także na Fundusz Pracy wynosi 0,00zł. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacimy zaś w całości za pełen miesiąc, nie uwzględniając przerwy spowodowanej chorobą i zasiłkiem chorobowym.

Bez decyzji ZUS nie obniżaj składek

Do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca składa deklaracje DRA tak, jakby prawa do zasiłku nie posiadał, tzn. ujmując w niej pełnej składki od pełnej podstawy wymiaru. Dopiero z chwilą wydania decyzji przedsiębiorca może skorygować wstecz deklaracje DRA, uwzględniając w nich zmiany spowodowane chorobą. Po korekcie przedsiębiorca może wnioskować o zwrot składek w gotówce, albo zaliczyć składki na poczet zobowiązań z kolejnych deklaracji DRA w następnych miesiącach.

Uwaga ! Jak ominąć wymóg prawa do zasiłku?

Jeżeli prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie ma prawa do zasiłku chorobowego (bo np. nie płacił składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), wówczas przy dłuższej niezdolności do pracy może zgłosić przerwę w działalności gospodarczej. Wymaga to jednak faktycznej przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, a z możliwości tej mogą skorzystać w związku z tym jedynie osoby nie zatrudniające nikogo.

przerwy w prowadzeniu działalności

Artur M. Brzezinski

data utworzenia: 2006-11-09

data modyfikacji: 2011-01-03

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Zasiłek chorobowy z ZUS2014-12-10 11:53:22

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na zwolnieniu chorobowym. Czy powinienem odprowadzać składkę zdrowotną i społeczną do ZUS? Ile dni trzeba być na zwolnieniu chorobowym żeby ZUS wypłacił chorobowe?

OdpowiedĹş

ZUS - dobrowolna składka chorobowa2011-05-27 14:08:33

Jeżeli dobrowolną składkę chorobową dla przedsiębiorcy zapłaci się po terminie to ubezpieczenie to wygasa. Czy dotyczy to tylko danego miesiąca, a w następnych miesiącach (bez wyjaśniania w ZUS) i przy terminowym opłacaniu kolejnych składek ubezpieczenie to będzie obowiązywało?

OdpowiedĹş

Osoba współpracująca bez wynagrodzenia2010-09-06 14:35:04

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (VAT, PKPiR, pełne składki ZUS). Mam z mężem wspólnotę majątkową. Mąż jest wspólnikiem w spółce jawnej (PKPiR), gdzie za siebie odprowadza składki ZUS. Chcę, by mąż pomagał w mojej firmie jako osoba współpracująca, bez wynagrodzenia. Czy...

OdpowiedĹş