123 VAT.pl: Ograniczenie emerytury

ZUS

Ograniczenie emerytury - limity

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
27.093,40 zł 50.316,10 zł 2010
2.406,80 zł 4.469,70 zł 01.03.2011
archiwum PIT.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawieszeniu lub zmniejszeniu ulegnie świadczenie emeryta lub rencisty, który osiągnie przychód wyższy, od limitu. Przychód należy porównywać z limitem zarówno co miesiąc, jak i w kwocie rocznej.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń z tego tytułu nie obowiązuje w stosunku do:

  • kobiet, które osiągnęły wiek 60 lat;
  • mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 65 lat;
  • osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po tym inwalidzie;
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 39, poz.353 z późn. zm.):
"Art. 103. 1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104-106.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) (...)
Art.104 7. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy(...)

8. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia(...)"

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Emerytura a konieczność zwolnienia z pracy2014-11-14 10:59:22

W tym roku przejdę na emeryturę. Czy w związku z tym muszę zwalniać się z pracy, żeby ją otrzymać? Czy mogę pracować i jednocześnie otrzymywać emeryturę? Prosiłabym o podanie regulacji prawnej w tym zakresie.

OdpowiedĹş

Emerytura a działalność gospodarcza2014-10-21 12:04:50

Jestem na emeryturze ustawowej. Nigdy nie pobierałam emerytury pomostowej. Od stycznia 2015 roku chcę założyć działalność gospodarczą. Podatek płacony według skali podatkowej. Czy będę musiała płacić składki ZUS, czy mogę mieć przychód z działalności bez ograniczeń. Czy w tym przypadku...

OdpowiedĹş

Podatek dochodowy od czeskiej emerytury2014-08-04 12:27:01

Otrzymuję emeryturę w Polsce oraz częściową emeryturę z Republiki Czeskiej. Emerytura wpływa na konto bankowe. Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od emerytury czeskiej?

OdpowiedĹş