123 VAT.pl: Skutki PIT - leasing

Leasing

Skutki PIT

W zakresie PIT i CIT wyodrębnia się cztery rodzaje umów biorąc pod uwagę ich podatkowe skutki.

Są to umowa leasingu operacyjnego, kapitałowego, leasing gruntów oraz pozostałe umowy, do których stosuje się ogólne zasady opodatkowania.

Leasing operacyjny jest spośród wszystkich umów leasingu najbardziej zbliżony do umów najmu i dzierżawy. Istotne różnice dotyczą wykupu i przedłużenia umowy:

U finansującego U korzystającego
przychód koszt przychód koszt
Leasing opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy odpisy amortyzacyjne i inne wydatki związane z leasingiem opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy
Wykup*

wartość przedmiotu leasingi wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży;

jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu leasingu, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 19 (według ceny rynkowej - nie można zatem przesadzić ze zbyt niską opcją wykupu przy krótszych umowach leasingu)

 rzeczywista wartość netto przedmiotu leasingu

korzystający rozlicza zakup jak każdy inny zakup środków trwałych;

przy cenie do 3500zł może wydatek zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu albo zamortyzować go w 100%

Wykup na osobę trzecią* przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapłaty do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto (czyli wyższe spłaty nie stanowią jego kosztu uzyskania przychodu) kwota otrzymana przez korzystającego stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania w całości, bez względu na to, czy finansujący może całość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy też nie
Przedłużenie umowy* opłaty ustalone przez strony tej umowy opłaty ustalone przez strony tej umowy

* - po upływie podstawowego okresu umowy

Jeżeli po leasingu operacyjnym zawierana jest kolejna umowa leasingu operacyjnego, to umowa taka powinna spełniać wszelkie wymogi umowy leasingu operacyjnego, tzn. suma opłat określonych w umowie powinna odpowiadać wartości początkowej przedmiotu leasingu (z dnia przyjęcia go do używania przy zawarciu pierwotnej umowy leasingi). W innych wypadkach będzie to nie umowa leasingu operacyjnego, ale umowa, do której stosować należy przepisy dotyczące najmu i dzierżawy.

W leasingu kapitałowym sprawa wygląda nieco inaczej, a jest to związane z amortyzowaniem przedmiotu umowy u korzystającego:

U finansującego U korzystającego
przychód koszt przychód koszt
Leasing opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, bez części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy wydatki związane z umową leasingu nie wchodzące do wartości początkowej przedmiotu umowy

opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy bez części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy

odpisy amortyzacyjne od przedmiotu umowy

Wykup*

wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, także wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartości rynkowej

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy jw.
Wykup na osobę trzecią* przychód nie niższy niż wartość rynkowa (art.14 i 19 ustawy o PIT)

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy

kosztem jest kwota wypłacona korzystającemu

kwota otrzymana od finansującego
Przedłużenie umowy* opłaty ustalone przez strony tej umowy opłaty ustalone przez strony tej umowy

* - po upływie podstawowego okresu umowy

Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości przedmiotu umowy leasingu przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy

Jeżeli są spełnione warunki leasingu kapitałowego i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony, także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej.

W leasingu gruntów stosuje się zasady zbliżone od leasingu kapitałowego, z uwzględnieniem odrębności w amortyzacji gruntów:

U finansującego U korzystającego
przychód koszt przychód koszt
Leasing opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, bez części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy wydatki związane z umową leasingu nie wchodzące do wartości początkowej przedmiotu umowy

opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, bez części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy

grunty nie podlegają amortyzacji

Wykup*

wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, także wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartości rynkowej

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy

jw.

Wykup na osobę trzecią* przychód nie niższy niż wartość rynkowa (art.14 i 19 ustawy o PIT)

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy

kosztem jest kwota wypłacona korzystającemu

kwota otrzymana od finansującego
Przedłużenie umowy* opłaty ustalone przez strony tej umowy opłaty ustalone przez strony tej umowy

* - po upływie podstawowego okresu umowy

Jeżeli są spełnione warunki leasingu kapitałowego i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony, także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej.

Kaucja określona w umowie leasingu wpłacona finansującemu przez korzystającego nie jest zaliczana ani do przychodów finansującego ani do kosztów uzyskania przychodów korzystającego.

Opłaty ustalone w umowie

Do sumy opłat ustalonych w umowie leasingu, o których mowa w tabelach, zaliczyć należy:

Suma opłat

+

określona w umowie leasingu cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy

-

płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych

-

podatki, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie

-

kaucja określona w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego

+

inne opłaty ustalone w umowie leasingu

-

podatek VAT

Cesja na bank

Jeżeli finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej (np. na rzecz banku) wierzytelności z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu, a nie została przeniesiona na osobę trzecią własność przedmiotu umowy leasingu:

  • do przychodów finansującego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności;
  • kosztem uzyskania przychodów finansującego jest zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

W takim przypadku opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód finansującego w dniu wymagalności zapłaty.

Inne korzyści

Użytkując samochód osobowy (samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg) w ramach umowy leasingu korzystający nie ma obowiązki prowadzenia kilometrówki i zaliczania wydatków w koszty w ramach wynikającego z niej limitu. Do kosztów uzyskania przychodu ponoszą wszelkie wydatki poniesione w związku z leasingiem, wyjąwszy inwestycje w obcym środku trwałym (leasing operacyjny) albo ulepszenia (leasing kapitałowy).

skutki VAT

Uwaga! Czym grozi mi wykup za symboliczną cenę

W przypadku wykupu przedmiotu leasingu za symboliczna złotówkę nie wystąpi przychód u wykupującego leasingobiorcy. Rozdział 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje bowiem jego opodatkowania w takiej sytuacji. Nie ma przy tym dla leasingobiorcy znaczenia, czy cena ta będzie wyższa, czy też równa albo niższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu leasingu. Jeżeli nawet leasingobiorca odsprzeda natychmiast przedmiot leasingu z dużym zyskiem, zapłaci po prostu podatek dochodowy od tego zysku.

Jedynie u leasingodawcy wystąpią negatywne konsekwencje, jeżeli taka cena będzie niższa od hipotetycznej wartości netto (uzyska przychód wg wartości rynkowej).

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Przekazanie samochodu firmowego ojcu2014-10-21 11:50:41

W październiku kończy się umowa leasingu samochodu. Chcę wykupić ten samochód z mojej firmy jednoosobowej i podarować go dla ojca. Kiedy to zrobić aby uniknąć podatku?

OdpowiedĹş

Rozliczenie leasingu operacyjnego2014-10-07 12:43:22

Jak rozliczyć koszty i podatek VAT od leasingu operacyjnego refakturowanego z firmy Y, która wzięła leasing na drugą firmę, której pierwsza jest agentem handlowym. Pierwsza firma to jednoosobowa działalność, druga to Sp. z o.o.

OdpowiedĹş

Leasingowany samochĂłd osobowy a PIT2014-05-09 14:06:50

W kwietniu 2014 roku rozpoczęłam leasingowanie nowego samochodu osobowego. Będzie on używany w firmie do celów mieszanych. Rozumiem, że do celów VAT jako podatek naliczony mogę uznać jedynie 50% VAT-u z comiesięcznej faktury za leasing, ale jak to się ma...

OdpowiedĹş