123 VAT.pl: Refaktura - Faktury VAT

Faktury VAT

Refaktura

Refaktura to inaczej faktura obciążająca kontrahenta wydatkami, które zobowiązał się on ponieść dodatkowo poza innym, głównym świadczeniem, ceną czy wynagrodzeniem.

Refaktura nie jest zwrotem zdefiniowanym ustawowo. Jest to sformułowanie praktyki obrotu gospodarczego, stąd też ocena prawno-podatkowa refakturowania zmieniała się wraz ze zmianami prawa. Refakturę można nazwać odsprzedażą.

faktura bez podpisu

W okresie od 1 stycznia 1993 r. do 30 kwietnia 2004 r. refakturowanie kosztów:

  • przy zachowaniu wartości towaru (usługi), bez naliczenia marży, oraz
  • na podstawie odpowienio zawartej umowy,

odbywało się przy zastosowaniu stawki, które obowiązują podmioty bezpośrednio dokonujące sprzedaży (stawki z pierwotnej faktury VAT). Innymi słowy podatnik przepisywał dokładnie treść faktury refakturowanej, dopuszczano jedynie refakturowanie częściowe - ale wg tych samych cen jednostkowych, bez marży.

Na przykład:

Usługi Poczty Polskiej były zwolnione z VAT. Jeżeli podatnik refakturował koszty pocztowe zgodnie z umową i bez marży - stosował stawkę "zwolnione" (uznawano, że usługi świadczyła w zasadzie Poczta Polska). Jeżeli doliczał marżę, albo koszty usługi pocztowej stanowiły integralną część ceny usługi czy towaru - nie mógł stosować stawki właściwej dla usług Poczty Polskiej - nie był bowiem Pocztą Polską.

Od 1 maja 2004 r. każda refaktura traktowana jest jako odrębne świadczenie usługi (czy dostawa towaru). Bez względu na to, jak brzmi umowa pomiędzy stronami, bez względu na to, czy podatnik refakturujący dolicza marżę czy nie, refaktura zawsze wystawiana jest na warunkach danego podatnika refakturującego.

Na przykład:

Poczta Polska ma prawo do zwolnienia z VAT swoich usług. Jednak podatnik refakturujący koszty pocztowe, z marżą lub bez, nie ma prawa do takiego zwolnienia, bowiem nie jest Pocztą Polską. Stąd też refakturowana przez niego kwota to kwota brutto z VAT 22%. Za kwotę netto podatnik ten przyjmuje kwotę netto bez VAT - cenę usług pocztowych.

Skutki PIT i VAT

W zakresie PIT i VAT refaktura wywoła takie same skutki jak każda inna faktura dokumentujaca świadczenie usług (ewentualnie dostawę towarów).

Podatnik refakturuje jednak po fakcie, tzn. po otrzymaniu faktury pierwotnej. Nie zwalnia go to jednak z obowiązków w zakresie VAT jeżeli chodzi o terminowość fakturowania (refaktura to zwykła faktura) czy o powstanie obowiązku podatkowego. Fakturowaniu pierwotnemu i refakturowaniu podlega bowiem ta sama usługa.

Na przykład:

A świadczył do 31 marca usługę na rzecz B. Wystawił fakturę 7 kwietnia. B refakturuje koszty na C. Refakturę powinien wystawić również najpóźniej 7 kwietnia, bowiem refakturowana usługa została zakończona 31 marca i ma tylko 7 dni na wystawienie faktury. Nie ma znaczenia termin płatności, jaki obowiązuje C.

W przypadku refaktury obowiązek podatkowy powstanie na takich samych zasadach, jak gdyby podatnik refakturujący sam świadczył usługę. W opisanym przypadku obowiązek podatkowy PIT powstanie u A i u B również 31 marca - w dniu wykonania usługi. Obowiązek podatkowy VAT zależeć będzie od rodzaju usługi, jednak jeżeli nie wchodzą w grę zasady szczególnie - powstanie w dniu wystawienia faktury przez A i refaktury przez B - 7 kwietnia.

Refaktura a dyrektywy unijne

Od 1 stycznia 2007 r. w miejsce VI Dyrektywy VAT (i innych dyrektyw) obowiązuje Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1).

Zgodnie z art.79 tej dyrektywy, podstawa opodatkowania VAT nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługodawcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Jeżeli zatem:

  • podatnik dokonuje wydatków w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz;
  • księguje wydatki i kwoty otrzymane na ich pokrycie wyłącznie na koncie rozrachunków (ten warunek dotyczy jedynie prowadzących księgi rachunkowe, inni podatnicy nie prowadzą bowiem ewidencji zobowiazań i należności);

to nie wystawia faktury (refaktury) na kwoty poniesionych za osobę trzecią wydatków.

Taki stan rzeczy obowiązywał również przed 1 stycznia 2007 r., a nawet przed 1 maja 2004 r.

Zawsze, gdy podatnik zajmuje się jedynie wpłacaniem za kogoś pieniędzy (ponoszeniem wydatków), to usługa polegać będzie nie na świadczeniu usług, których płatności dotyczą, ale na tymże wpłacaniu. Zatem w takim przypadku podatnik wystawi fakturę jedynie za usługi w zakresie wpłacania tych pieniędzy, usługi w zakresie przedstawicielstwa, reprezentacji itp., a nie refakturę za te ponoszone za kogoś wydatki.

Na przykład:

Podatnik A opłaca za podatnika B (przebywającego np. za granicą) jego podatki, czynsz, rachunki itp. związane z polskim mieszkaniem. Fakturę (refakturę) wystawia jednak nie na kwotę podatków, czynszu, opłat + VAT, ale na wartość swojego wynagrodzenia za taką usługę wpłacania + VAT.

Zatem dyrektywy unijne nie zmieniają nic w opisanym zakresie. Wyłączają spod opodatkowania te sytuacje, w których i tak nie występuje refaktura.

Podobna sytuacja występuje przy kosztach przesyłki na Allegro:

  • jeżeli sprzedający zawiera umowę z pocztą, a kupujący mu płaci te koszty z powrotem, występuje refaktura, więc usługi trzeba opodatkować VAT 22%;
  • jeżeli kupujący zawarł umowę z pocztą (np. działając przez pełnomocnika - sprzedającego), a sprzedający ponosi wydatki za kupującego, w jego imieniu i na jego rzecz, to kwota otrzymana na ten cel przez sprzedającego nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wszystko zależy zatem od tego, czy podstawowa umowa o świadczenie usług jest zawarta przez podatnika, który refakturuje (wtedy świadczy on tę usługę podstawową), czy przez inną osobę - wtedy nie wystąpi refaktura (wtedy podatnik świadczy usługę polegającą na dokonywaniu wpłat w czyimś imieniu i na czyjś rachunek, a nie usługę podstawową).

Identyczne zasady obowiązują w zakresie zaliczania otrzymanych kwot do dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

treść faktury VAT

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Refaktura za media w mieszkaniu komunalnym2013-06-12 14:08:09

Moja mama, która mieszka w bloku komunalnym i w terminie uiszcza wszystkie opłaty na podstawie stawek wcześniej ustalonych, otrzymała refakturę na kwotę 500 zł za media (ścieki, wodę i śmieci), za co już płaciła razem z czynszem. Z zebranych informacji...

OdpowiedĹş

Refakturowanie opłaty VIATOLL2012-11-21 14:03:05

Prowadzę firmę świadczącą usługi transportowe. W związku z wykonywaną działalnością ponoszę opłaty za przejazd drogami płatnymi VIATOLL oraz za przejazd autostradami, które księguję w KPiR w kosztach oraz odliczam VAT z paragonów za autostrady. Mój kontrahent oprócz faktury za usługi...

OdpowiedĹş

Stawka VAT za media - woda, ścieki, wywóz nieczystości2011-09-19 13:54:15

Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję lokale użytkowe w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartymi umowami, na fakturach obok czynszu występują koszty w wysokości zależnej od najemcy, za dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych. Dostawa tych mediów jest...

OdpowiedĹş