Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Stawki VAT - przypadki szczególne

Procedura marży – towary używane

Podatnik ma prawo stosować procedurę marzy dla sprzedaży towarów używanych, przez które rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Dostawa towarów używanych w systemie VAT marża wymaga prowadzenia odrębnej ewidencji dostaw tego rodzaju. Dla celów nabyć tego rodzaju podstawą opodatkowania jest marża, stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku, a w przypadku, gdy rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

Podatnik wystawiając fakturę VAT ma obowiązek oznaczyć ją jako „procedura marży – towary używane”. Faktura nie może zawierać odrębnie wskazanej kwoty podatku (podawana jest wyłącznie cena i wartość brutto).

Nie oznacza to jednak, że towary używane w procedurze VAT-marży pozostają nieopodatkowane. Podatek liczy się według stawki właściwej dla towarów będącej przedmiotem czynności opodatkowanej.

Opodatkowanie marżą dotyczy wyłącznie towarów używanych, które nabyte zostały od:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  • podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku podmiotowo lub w związku z dostawą towarów używanych;
  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zasadach VAT marży ;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zwolnienia podmiotowego lub towarów używanych;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom VAT marża, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-11-2013
  • data modyfikacji: 31-12-2014

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Nie trać czasu i paliwa na wizyty w urzędzie skarbowym!
Bezpłatny program bezbłędnie wypełni za ciebie deklaracje,
które sprawnie i bezpiecznie wyślesz przez Internet!


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj