Podatek VAT

Odliczenia VAT

Proporcja VAT

Jeżeli podatnik nie wie, w jakim stopniu nabyty towar lub usługę wykorzystywał do celów opodatkowanych lub zwolnionych, prawo odliczenia przysługuje mu wyłącznie na zasadzie proporcji.

Ustalenie proporcji za poprzedni i obecny rok oraz zasada prowadzenia korekty podatku VAT

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

Nabycie towaru lub usługi wykorzystywanej do celów opodatkowanych i zwolnionych

Ustalenie proporcji za rok poprzedni

ustalenie prawa odliczenia z tegorocznej faktury VAT na podstawie proporcji z roku poprzedniego

Korekta na podstawie proporcji za obecny rok

100 zł netto + 23 zł VAT

W roku poprzednim sprzedaż wynosiła 40.000 zł – opodatkowana, 60.000 zł – sprzedaż nieopodatkowana. Proporcja 40.000/100.000 zł = 4/10 (40%)

Proporcja wynosiła 40% więc 40% z 23 zł = 9,2 zł do odliczenia w trakcie roku (wykazywane deklaracji VAT)

Faktyczna sprzedaż w danym roku wyniosła 50.000 zł – opodatkowana, 50.000 zł – nieopodatkowana; ustalenie proporcji za obecny rok 50.000/100.000 = 50%; obowiązkowa korekta = 50% z 23 zł = 11,5; 11,5 – 9,2 = 2,3 zł stanowi kwotę, która podlega dodatkowemu odliczeniu na zasadzie korekty

 

Krok 2

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Określa się ją procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (np. 50,112% daje 51%).

 

Ograniczenia i wyjątki – środki trwałe

Do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

 

Ograniczenia i wyjątki – czynności sporadyczne

Do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie lub obrotu w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie obejmującego:

  • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.


Ograniczenia i wyjątki – niski obrót w roku poprzednim

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym obrót nie występował, lub był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmuje się proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Prognozę stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.


Ograniczenia i wyjątki – proporcja powyżej 98% lub do 2%

Jeżeli proporcja:

  • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  • nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: ALICJA (11-03-2018 20:57:44)
Temat: BŁĄD
Wydaje mi się, ze jakiś błąd podczas obliczania proporcji wkradł się powinno być 40.000 do 60.000 :) a nie do 100.000
Dodaj swój komentarz