Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Kontrola i kary

Protokół pokontrolny

Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Protokół kontroli zawiera w szczególności:

 • wskazanie kontrolowanego;
 • wskazanie osób kontrolujących;
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
 • ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
 • pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
 • w protokole mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg w zakresie ich rzetelności i niewadliwości; W tym przypadku nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg.

Załącznik do protokołu kontroli stanowią protokoły czynności z zeznań świadków, opinii biegłych czy oględzin.

Protokół kontroli nie musi być podpisany przez kontrolowanego.

Niezgodności w protokole można kwestionować w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia stronie. Służą temu zastrzeżenia i wyjaśnienia, które organ rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, informując o wyniku rozpatrzenia stronę na piśmie, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Uwaga !

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Podatnik, poza wskazaniem w zastrzeżeniach i wyjaśnieniach protokołu kontroli, swoje zastrzeżenia powinien wskazywać w toku kontroli, w związku z poszczególnymi czynnościami, przy których jest obecny, a z których sporządzane są protokoły.

W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

W ramach postępowania podatkowego możliwe jest prowadzenie dalszych czynności dowodowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 10-05-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj