Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Przedpłaty i zaliczki w podatku dochodowym i VAT

Księgowe problemy wynikające z uzyskanych zaliczek i zadatków powodują częste wnioski o interpretacje, składane do organów skarbowych. Od charakteru zaliczki zależeć może termin, w którym powinna być ona rozliczana dla celów podatkowych.

Standardowo zaliczka uzyskana w ramach działalności gospodarczej jako kwota należna stanowi przychód podatkowy w podatku dochodowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dotyczy ona usług lub dostaw realizowanych w kolejnych okresach rozliczeniowych, Wówczas przychód rozlicza się dopiero w związku z dokonaną czynnością.

W podatku VAT natomiast uzyskane kwoty zaliczek, zadatków, rat i przedpłat powodują powstanie obowiązku podatkowego już w dacie ich otrzymania. Obowiązek ten powstaje zarówno, gdy wpłata obejmuje całą należność za daną dostawę lub usługę, jak również gdy wpłata realizowana jest częściowo. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Powstanie obowiązku z tytułu zaliczki nie jest zależne od tego, czy uzyskujący ją z tytułu dostawy dysponuje już sprzedawanym towarem, czy też pobiera ją z tytułu dostaw, jakie mają mieć miejsce w przyszłości, np. w związku ze zbyciem nieruchomości, które zbywca ma dopiero w przyszłości nabyć (IPPP1/443-278/12-2/ISZ, 2012.05.28, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Taka zaliczka nie będzie jednak opodatkowana VAT w przypadku, gdy nie jest ona związana z konkretną sprzedażą towaru lub konkretna usługą, lecz została przekazana na rzecz czynności mającej mieć miejsce w przyszłości, na chwilę jej przekazania czynności jeszcze nieskonkretyzowanej (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-419/02 BUPA Hospitals). Podobnie takie kwoty, jeżeli dotyczą przyszłych okresów nie stanowią przychodu w podatku PIT.

Zaliczkę w eksporcie rozlicza się na tych samych zasadach co krajową dostawę towarów wyłącznie, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności. Jej wpływ z tytułu eksportu powoduje zatem powstanie obowiązku podatkowego w VAT i może być podstawą rozliczenia przychodu (jeśli dotyczy dostaw realizowanych w danym okresie). Jeżeli wywóz towarów nie nastąpił w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania należności, zaliczka nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT (IBPP4/443-75/12/PK, 2012.05.09, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

W przypadku importu towarów lub usług czy dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca obowiązkiem podatnika jest wystawienie faktury wewnętrznej a w konsekwencji – rozliczenie podatku VAT. W tym przypadku zapłatę zaliczki rozlicza się podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, a w konsekwencji powodują one powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku importu usług warto też zwrócić uwagę na to, że wystawienie faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej import usług, zmniejszającej podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego, stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w deklaracji podatkowej VAT-7 za okres, w którym została wystawiona wewnętrzna faktura korygująca, tj. w opisanym przykładzie – za miesiąc sierpień 2011 r (11 maja 2012, sygn.. akt IPPP3/443-129/12-5/KT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

W przypadku WNT istotne znaczenie ma data wystawienia faktury przez kontrahenta, w związku z otrzymaniem przez niego całości lub części ceny przed dostawą towaru. Decydującą dla powstania obowiązku podatkowego jest zatem data wystawienia faktury przez kontrahenta, a nie data wystawienia faktury wewnętrznej.

Inaczej wygląda sprawa zaliczek w przypadku WDT, w którym w przypadku zaliczki obowiązek podatkowy powstaje w związku z otrzymaniem całości lub części ceny. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny, a nie z chwilą uzyskania zaliczki. Co ważne, w przypadku faktur zaliczkowych z tytułu WDT podatnik może, lecz nie musi faktury wystawiać. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury, obowiązek podatkowy wystąpi dopiero po aktualizacji się go na zasadach ogólnych, czyli 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

We wszystkich tych przypadkach niezależnie należy rozważać opodatkowanie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać bowiem należy że w przypadku niektórych transakcji występuje obowiązek samonaliczenia VAT, a przychód nie wystąpi (np. import towarów, usług, WNT).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku umów prywatnych, np. przy zbyciu nieruchomości, gdzie dochodzi do umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości w związku z która dochodzi do przekazania zadatku. W tym przypadku, o ile do umowy właściwej przenoszącej własność dojdzie w terminie dłuższym niż 5 lat licząc od końca roku, w którym nabyto nieruchomość, zadatek nie spowoduje powstania przychodu, a w konsekwencji – obowiązku zapłaty podatku dochodowego (IPTPB2/415-189/12-2/KK, 2012.06.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Zakładając, że transakcja taka jest dokonywana prywatnie, nie wystąpi również obowiązek rozliczenia podatku VAT.

Podobnie za przekazanie zaliczki z tytułu usługi należy uznawać kwoty ryczałtów przekazywanych w związku z wydawaniem voucherów wymiennych w przyszłości na rzecz usług. Dotyczy to jednak jedynie przypadku ich odsprzedaży podmiotom trzecim po uprzednim ich nabyciu poniżej ceny usługi. Poprzez samą sprzedaż voucherów podatnik wywiązuje się ze swojej roli pośrednika, świadczy na rzecz Partnera usługę podlegającą opodatkowaniu, za którą w tym konkretnym przypadku wynagrodzeniem będzie pełna kwota wynikająca ze sprzedaży voucherów, jeśli strony w umowach nie postanowiły inaczej (IPPP1/443-260/12-2/PR, 2012.06.21, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Inaczej natomiast wygląda sytuacja, gdy w ramach programów premiowych dochodzi do wymiany pieniędzy (zaliczek) na punkty, uprawniające potem do korzystania z usług. Sama wymiana pieniędzy na punkty nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zaliczka nie ma miejsca), natomiast środki pieniężne, które podatnik otrzyma w związku z odpłatnym przekazaniem tych punktów swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT (IPPP2/443-460/12-2/MM, 2012.06.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

 

Piotr Szulczewski Data publikacji: 12.07.2012

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz