Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Przejęcie pracowników a obowiązek wystawienia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R – 2014.11.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-814/14-2/AMN

Z dniem 1 czerwca br. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, Wnioskodawca przejął pracowników swojego partnera biznesowego (osoby zatrudnione w jednej z placówek handlowych). Od dnia 1 czerwca stał się z mocy prawa stroną stosunku pracy oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych dla przejętych pracowników.

Podatnik podjął wątpliwość, czy PIT-11 i PIT-8C oraz odpowiednio PIT-4R wystawić powinien obecny, czy poprzedni pracodawca.

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z treścią art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przejęcia pracowników.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Tym samym na nowym pracodawcy ciąży obowiązek złożenia jednej rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-11 obejmującej cały rok podatkowy, tj. okres zarówno sprzed jak i po przejęciu pracowników.


Opracował Piotr Szulczewski, PIT.pl
Źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz