Podatek VAT

Odliczenia VAT

Przeniesienie lub zwrot podatku VAT

Jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podatnik uprawniony jest do przeniesienia lub zwrotu tej kwoty.

UWAGA!

Nadwyżki podatku VAT nie należy mylić z tzw. nadpłatą. Nadpłata niezwrócona podatnikowi podlega oprocentowaniu, natomiast terminowy zwrot nadwyżki podatku nie jest oprocentowany.

W przypadku nadwyżki (różnicy podatku naliczonego nad należnym), do podatnika należy decyzja, czy wystąpi o jej zwrot, czy też zdecyduje się przenieść kwotę na kolejny okres rozliczeniowy. W tym drugim przypadku nadwyżka skompensować się może z podatkiem należnym za kolejny okres. Możliwe jest wielokrotne przenoszenie nadwyżki, nawet jeśli w kolejnych okresach rozliczeniowych nie wykonuje się czynności opodatkowanych.

Terminy zwrotu różnicy podatku VAT
Czynności w Polsce Czynności poza Polską Uwagi Termin zwrotu

Tak

Tak lub nie (mogę)

Standardowy

60 dni

Tak

Tak lub nie (mogę)

Przyspieszony – dodatkowy wniosek (dodatkowe warunki m.in. opłacone w całości faktury za podatek naliczony)

25 dni

Nie

Tak

Potrzebny umotywowany wniosek o zwrot (dodatkowe pismo poza deklaracją

60 dni

Nie

Nie

Standard – potrzebny umotywowany dodatkowy wniosek (pismo poza deklaracją)

180 dni

Nie

Nie

Przyspieszony – potrzebny dodatkowy wniosek o przyspieszony wniosek (pismo poza deklaracją) oraz złożenie zabezpieczenia majątkowego

60 dni

 

UWAGA! Standardowy termin zwrotu

Standardowy termin zwrotu nadwyżki wynosi 60 dni od daty złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.  Termin dotyczy podatników rozliczających się na drukach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D.

Taki termin zwrotu dotyczy wyłącznie podatnika, który dokonuje w danym okresie czynności opodatkowane na terytorium kraju lub na terytorium kraju oraz poza nim (jedne i drugie łącznie).

Wniosek o zwrot w terminie 60 dni składa się w samej deklaracji, tzn. nie trzeba załączać dodatkowego pisma wskazującego, że podatnik żąda zwrotu różnicy podatku.

W przypadku składania wniosku o zwrot przyspieszony – 25 dni oprócz wniosku (pisma o zwrot w terminie przyspieszonym) konieczne jest, by podatek naliczony wynikał z:

 • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.8)) – czyli z uwzględnieniem, że płatności powyżej 15.000 euro muszą być dokonywane przelewem bankowym,
 • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
 • importu towarów rozliczanego według procedury uproszczonej, dla której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Podatnik dokonujący sporadycznej dostawy nowych środków transportu mogą otrzymać zwrot podatku do wysokości kwoty podatku naliczonego stanowiącej równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższej jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. Zwrot kwoty podatku następuje na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej wraz z dokumentami z tytułu takiej dostawy.

 

Wydłużenie terminu

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Urząd skarbowy weryfikujący prawidłowość zwrotu na wniosek podatnika dokonuje jednak zwrotu różnicy podatku w terminie standardowym (również przyspieszonym, zgodnie z wnioskiem podatnika), jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu zwrotu, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia dokonać można w formie:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 • poręczenia banku;
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
 • weksla – jeżeli dotyczy zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 19-04-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz