Pracownicy i ZUS

Umowa o pracę

Przepisy przejściowe - nowelizacja 22.02.2016

Wypowiadanie umów na czas określony od 22 lutego 2016 r. - które przepisy zastosować?

Nowelizacja z dnia 22.02.2016 r. zmieniła zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony. W myśl dotychczasowych przepisów strony mogły przewidzieć w umowach terminowych takie wypowiedzenie – ale jedynie jeśli umowa taka zawarta była na okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym okres wypowiedzenia wynosił 2 tygodnie.

 Zgodnie z nowymi przepisami prawo wypowiedzenia dotyczy wszystkich umów, również tych zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy. Obecnie okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Powstaje pytanie, jakie zasady stosować po 22.02.2016 r. do umów zawartych przed tą datą. I tak zgodnie z przepisami przejściowymi:

1. do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 22.02.2016 r., które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zgodnie z tą zasadą jeżeli przedsiębiorca przed datą 22.02.2016 r. wypowiedział umowę zawartą na czas określony, to nie przekształci się ona w umowę bezterminową, nawet jeśli w okresie wypowiedzenia upłynie już 33 miesiąc od momentu jej zawarcia.

2. do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu 22.02.2016 r., w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że jeżeli zawarta została:

a. w dniu 21.02.2016 r. (lub wcześniej) umowa na czas określony do 6 miesięcy (i umowa ta trwa w dniu 22.02.2016 r.), w której nie przewidziano żadnego okresu wypowiedzenia – nie ma możliwości po zmianie przepisów wypowiedzenia takiej umowy przez strony,

b. w dniu 21.02.2016 r. (lub wcześniej) umowa na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (i umowa ta trwa w dniu 22.02.2016 r.) bez wskazania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia – umowa nie może być wypowiedziana zgodnie z nowymi przepisami.

3. przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu 22.02.2016 r., stosuje się okresy wypowiedzenia w brzmieniu znowelizowanym. Oznacza to, że jeżeli umowa została zawarta w dniu 21.02.2016 r. (lub wcześniej) na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (i umowa ta trwa w dniu 22.02.2016 r.) i strony przewidziały w niej możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu, to wówczas okres ten nie będzie obowiązywał tak jak wskazuje umowa (co do zasady okres wypowiedzenia wydłuży się), lecz zastosowanie znajdą nowe zasady wypowiadania umów na czas określony, tzn:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Liczenie trzech umów na czas określony – które przepisy stosować po 22.02.2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Uzgodnienie w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Po naruszeniu powyższych zasad dochodzi do przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony.

W efekcie wyeliminowana zostaje zasada wielokrotnie zawieranych umów na czas określony, gdzie zgodnie z dotychczasowymi przepisami możliwe było ich zawieranie, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę przekroczyła 1 miesiąc.

Istotnym jest ustalenie zasad liczenia okresu 33 miesięcy oraz 3 umów w stosunku do obowiązujących już umów – przy przekształcaniu umów w umowy bezterminowe. Zgodnie z przepisami nowelizującymi, do umów o pracę na czas określony, zawartych przed 22.02.2016 r. i trwających w tym dniu, stosuje się znowelizowane przepisy prawa. Jednakże do okresu zatrudnienia (czyli przy liczeniu wspomnianych 33 miesięcy), wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia 22.02.2016 r., a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę (z trzech możliwych). Będzie ona uważana jednak za drugą umowę w przypadku, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu dotychczasowych przepisów. Jeżeli zatem:

 • przed 22.02.2016 r. zawarto dwie umowy na czas określony, przy których okres przerwy między nimi był krótszy niż miesiąc – i druga z tych umów trwa w dniu 22.02.2016 r. – to dla obecnych przepisów jest ona traktowana jako druga umowa,
 • przed 22.02.2016 r. zawarto dwie umowy na czas określony (lub więcej takich umów) i okres przerwy między nimi trwał dłużej niż miesiąc – to druga (lub ostatnia) z tych umów trwa w dniu 22.02.2016 r. – to dla obecnych przepisów jest ona traktowana jako pierwsza z umów na czas określony,

• żadna z umów zawartych przed 22.02.2016 r. nie będzie wliczona do okresu 33 miesięcy, w zakresie, w którym trwała ona przed dniem nowelizacji – oznacza to, że 33 miesiące trwania umów liczymy wyłącznie od 22.02.2016 r. przy czym jeśli umowa została zawarta wcześniej – to okres ten liczony jest również jedynie od tej daty.

Uwaga

Istnieje wyjątek od powyższej zasady dotyczący umów podlegających szczególnej ochronie Zasad powyższych co do liczenia okresu oraz ilości umów o pracę zawartych na czas określony nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 22.02.2016 r., jeżeli:

 • rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i jednocześnie
 • stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem (np. okres przedemerytalny) lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od 22.02.2016 r. do dnia upływu okresu 33 miesięcy od tego dnia.

W takim przypadku nie należy liczyć okresu 33 miesięcy - umowa nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony, lecz rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Natomiast umowa o pracę na czas określony zawarta od dnia 22.02.2016 r., jednakże w okresie 1 miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy w rozumieniu zasad dotychczasowych, o ile okres tego 1 miesiąca przerwy rozpoczął bieg przed dniem 22.02.2016 r. lub w tym dniu właśnie, jest uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Jeżeli zatem druga umowa na czas określony wygasła 10.02.2016 r., to w myśl dotychczasowych przepisów kolejna umowa na czas określony mogła zostać zawarta po upływie miesiąca. Nowe przepisy nie wprowadzają zasady miesięcznego wyczekiwania. Jednak dzięki powyższej zasadzie jeżeli umowę tę zawartoby w dniu 29.02.2016 r., czyli niecały miesiąc po poprzedniej i zgodnie z poprzednimi przepisami byłaby ona traktowana jako trzecia umowa – to również obecnie traktować ją należy jako umowę na czas nieokreślony.

Jeżeli natomiast zawartoby od 22.02.2016 r. umowę na czas określony poprzedzony przed tą datą dwiema umowami i okres wyczekiwania zostałby zachowany (wynosiłby co najmniej miesiąc), wówczas umowa ta będzie traktowana jako pierwsza z umów o pracę na czas określony dla stosowania nowych przepisów.

 poradnik pod reklamą rec

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 24-02-2016
 • data modyfikacji: 24-02-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz