Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Przychód najpóźniej w dniu wystawienia faktury
Nowelizacja ustawy o CIT

Gazeta Prawna z dnia 2006-11-27
Krzysztof Tomaszewski

Od przyszłego roku zmienią się zasady dotyczące momentu wykazywania przychodów podatkowych, co dostosuje te zasady do daty powstania obowiązku podatkowego w VAT. Przychód będzie powstawał bowiem w dniu wydania rzeczy lub wykonania usługi, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli natomiast strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zmiana ustawy o CIT rozszerzyła także definicję kosztów uzyskania przychodów o koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty poniesione w walutach obcych, będzie się natomiast przeliczało na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a nie jak obecnie wg kursu z dnia poniesienia kosztu. Wprowadzono także podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie - koszty bezpośrednie będą potrącane w roku, w którym zostaną osiągnięte związane z nimi przychody a koszty pośrednie w roku, w którym je poniesiono.


Drukuj