Różnice kursowe

Koszty w walucie obcej

Zgodnie z art. 358 ustawy – kodeks cywilny, od 24 stycznia 2009 r. umowy zawierane między przedsiębiorcami polskimi mogą być wyrażone w walucie polskiej. Wcześniej zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogły być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.

Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna (np. umowa) zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.

Zapłata w walucie obcej powoduje określone konsekwencje podatkowe zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.

Przeliczenie waluty obcej dla celów podatkowych

Przeliczenia dokonuje się według innych zasad dla celów podatków dochodowych oraz podatku VAT i rachunkowości.
 

Przeliczenie dla celów ustalenia kosztów

PIT

Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień poniesienia kosztu.

CIT

Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień poniesienia kosztu.

VAT

Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Gdy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, stosuje się kurs średni NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury,

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) można stosować przepisy celne, wykorzystane na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Rachunkowość

Operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

 

Uwaga !

Podatnik nie może dowolnie ustalać kursu, w szczególności dokonać przeliczenia po kursie bankowym, gdy wymagany jest kurs średni.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz