Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Różnice kursowe od środków własnych

Silne ruchy kursu walut obcych w okresie letnim skłaniają do rozważenia wymiany zgromadzonych nadwyżek pieniężnych w walucie na polskie złote. Przedsiębiorcy taką czynność powinni rozpoznać rachunkowo i odpowiednio rozliczyć w księgach.

Podatnicy mają wiele problemów w związku z identyfikacją różnic kursowych od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Problemy dotyczą przed wszystkim:

  • identyfikacji właściwego kursu waluty,
  • odniesienia powstałej różnicy w koszty lub przychody,
  • identyfikacji dodatniej lub ujemnej różnicy kursowej.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że różnice kursowe od środków własnych powstają zasadniczo w dwóch przypadkach: odsprzedaży walut bankowi oraz przy regulowaniu zobowiązań wyrażonych w walutach obcych walutami zgromadzimy na rachunku walutowym. W pierwszym przypadku różnice kursowe związane są transakcjami przychodowymi, w drugim natomiast z transakcjami kosztowymi. Tak więc powstanie różnicy kursowej od własnych środków jest uzależnione od wystąpienia określonego zdarzenia. W innych okolicznościach różnica kursowa z tego tytułu nie powstaje, np. wypłaty waluty z konta lub przelewu na inny własny rachunek walutowy. Podatnik powinien pamiętać, że różnice rozlicza dwojako:

  • porównując kurs średni NBP z dnia poprzedzającego bezpośrednio dzień uzyskania przychodu (poniesienia kosztu) z kursem faktycznie zastosowanym,
  • porównując faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia wpływu lub uzyskania waluty i kurs jej wypływu.

Transakcje dokonywania bez przewalutowania mogą powodować powstanie różnic kursowych. W przypadku otrzymanych należności (wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy) oraz zapłaconych zobowiązań (wypływu środków pieniężnych z rachunku walutowego), zapłaty prowizji wyrażonych w walucie obcej na rzecz banku z tytułu prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelewy (obciążenie rachunku) oraz przypisania odsetek do rachunku walutowego nie dochodzi do faktycznego przewalutowania i choć nie można ustalić faktycznie zastosowanego kursu waluty, to należy zastosować do wyceny średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji (ITPB3/423-580/12/MK, 2012.12.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Natomiast w przypadku zakupu lub sprzedaży waluty obcej (przewalutowania środków z rachunku złotówkowego na rachunek walutowy lub odwrotnie), do ustalania różnic kursowych należy stosować kurs faktycznie zastosowany, tj. kurs sprzedaży lub zakupu waluty banku z usług którego dany podatnik korzysta (ITPB1/415-289/13/WM, 2013.05.28, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Zarówno dla kosztów, jak i dla przychodów zastosowanie mają te same zasady odnośnie ustalania charakteru zidentyfikowanej różnicy kursowej., tj. czy dana różnica jest dodatnia czy ujemna. Jeżeli bowiem odpowiedni kurs z dnia wykorzystania waluty jest wyższy od kursu walut z dnia jej wpływu na konto przedsiębiorcy to zidentyfikowana różnica kursowa jest różnicą dodatnią. Podwyższa zatem przychody przedsiębiorcy. Przy odwrotnej relacji kursów różnica kursowa jest różnica ujemną – podwyższając jego koszty (Łódzki Urząd Skarbowy, 28 maja 2004r., II-2/423/108/JB/40/04). Przeciwne stanowisko zaprezentowane przykładowo przez Lubelski Urząd Skarbowy (15 kwietnia 2005r., PD.423-23/05) stwierdzające, ze „jeżeli kurs sprzedaży waluty z dnia zapłaty jest wyższy od kursu kupna waluty z dnia jej otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia waluty w banku, powstała różnica powiększa koszt podatkowy. W odwrotnej sytuacji następuje obniżenie kosztów”, należy uznać za nieprawidłowe.

Natomiast operacja przekazania środków z rachunku walutowego do kasy walutowej odbywa się bez faktycznego wydatkowania środków, następuje zatem tylko przesunięcie środków pieniężnych z rachunku walutowego do kasy walutowej - nie powstają tu zatem różnice kursowe podatkowe (ITPB3/423-580/12/MK, 2012.12.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Jeżeli natomiast podatnik korzysta z walut obcych nie przewalutowując tych kwot i od razu płacąc z otrzymanych płatności za własne zobowiązania, to zastosowania dla ustalenia różnic kursowych znajdą średnie kursy NBP z dni poprzedzających odpowiednio daną transakcję (IPTPB3/423-81/12-4/13-S/KJ, 2013.05.17, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). W takim wypadku bowiem nie można ustalić kursu faktycznie zastosowanego dla przewalutowania. Pojęcie „faktycznie zastosowany kurs waluty” oznacza:

  • taki kurs waluty, po jakim podatnik rzeczywiście sprzedał lub nabył walutę”, wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 1682/09
  • „taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany. Mógł on zaś być rzeczywiście i naprawdę zastosowany tylko wtedy, gdy na jego podstawie, w oparciu o wyrażoną w nim cenę waluty, doszło do przeprowadzenia operacji finansowej przewalutowania, czyli do wyrażenia w danej walucie wartości pieniężnej określonej pierwotnie w innej walucie”, wyrok NSA z dnia 27 września 2011 r., II FSK 524/10.

 

Remigiusz Fijak data publikacji: 08.02.2006
Piotr Szulczewski data modyfikacji: 27.06.2013

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj