Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Różnice kursowe od środków własnych

Silne ruchy kursu walut obcych w okresie letnim skłaniają do rozważenia wymiany zgromadzonych nadwyżek pieniężnych w walucie na polskie złote. Przedsiębiorcy taką czynność powinni rozpoznać rachunkowo i odpowiednio rozliczyć w księgach.

Podatnicy mają wiele problemów w związku z identyfikacją różnic kursowych od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Problemy dotyczą przed wszystkim:

  • identyfikacji właściwego kursu waluty,
  • odniesienia powstałej różnicy w koszty lub przychody,
  • identyfikacji dodatniej lub ujemnej różnicy kursowej.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że różnice kursowe od środków własnych powstają zasadniczo w dwóch przypadkach: odsprzedaży walut bankowi oraz przy regulowaniu zobowiązań wyrażonych w walutach obcych walutami zgromadzimy na rachunku walutowym. W pierwszym przypadku różnice kursowe związane są transakcjami przychodowymi, w drugim natomiast z transakcjami kosztowymi. Tak więc powstanie różnicy kursowej od własnych środków jest uzależnione od wystąpienia określonego zdarzenia. W innych okolicznościach różnica kursowa z tego tytułu nie powstaje, np. wypłaty waluty z konta lub przelewu na inny własny rachunek walutowy. Podatnik powinien pamiętać, że różnice rozlicza dwojako:

  • porównując kurs średni NBP z dnia poprzedzającego bezpośrednio dzień uzyskania przychodu (poniesienia kosztu) z kursem faktycznie zastosowanym,
  • porównując faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia wpływu lub uzyskania waluty i kurs jej wypływu.

Transakcje dokonywania bez przewalutowania mogą powodować powstanie różnic kursowych. W przypadku otrzymanych należności (wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy) oraz zapłaconych zobowiązań (wypływu środków pieniężnych z rachunku walutowego), zapłaty prowizji wyrażonych w walucie obcej na rzecz banku z tytułu prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelewy (obciążenie rachunku) oraz przypisania odsetek do rachunku walutowego nie dochodzi do faktycznego przewalutowania i choć nie można ustalić faktycznie zastosowanego kursu waluty, to należy zastosować do wyceny średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji (ITPB3/423-580/12/MK, 2012.12.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Natomiast w przypadku zakupu lub sprzedaży waluty obcej (przewalutowania środków z rachunku złotówkowego na rachunek walutowy lub odwrotnie), do ustalania różnic kursowych należy stosować kurs faktycznie zastosowany, tj. kurs sprzedaży lub zakupu waluty banku z usług którego dany podatnik korzysta (ITPB1/415-289/13/WM, 2013.05.28, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Zarówno dla kosztów, jak i dla przychodów zastosowanie mają te same zasady odnośnie ustalania charakteru zidentyfikowanej różnicy kursowej., tj. czy dana różnica jest dodatnia czy ujemna. Jeżeli bowiem odpowiedni kurs z dnia wykorzystania waluty jest wyższy od kursu walut z dnia jej wpływu na konto przedsiębiorcy to zidentyfikowana różnica kursowa jest różnicą dodatnią. Podwyższa zatem przychody przedsiębiorcy. Przy odwrotnej relacji kursów różnica kursowa jest różnica ujemną – podwyższając jego koszty (Łódzki Urząd Skarbowy, 28 maja 2004r., II-2/423/108/JB/40/04). Przeciwne stanowisko zaprezentowane przykładowo przez Lubelski Urząd Skarbowy (15 kwietnia 2005r., PD.423-23/05) stwierdzające, ze „jeżeli kurs sprzedaży waluty z dnia zapłaty jest wyższy od kursu kupna waluty z dnia jej otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia waluty w banku, powstała różnica powiększa koszt podatkowy. W odwrotnej sytuacji następuje obniżenie kosztów”, należy uznać za nieprawidłowe.

Natomiast operacja przekazania środków z rachunku walutowego do kasy walutowej odbywa się bez faktycznego wydatkowania środków, następuje zatem tylko przesunięcie środków pieniężnych z rachunku walutowego do kasy walutowej - nie powstają tu zatem różnice kursowe podatkowe (ITPB3/423-580/12/MK, 2012.12.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Jeżeli natomiast podatnik korzysta z walut obcych nie przewalutowując tych kwot i od razu płacąc z otrzymanych płatności za własne zobowiązania, to zastosowania dla ustalenia różnic kursowych znajdą średnie kursy NBP z dni poprzedzających odpowiednio daną transakcję (IPTPB3/423-81/12-4/13-S/KJ, 2013.05.17, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). W takim wypadku bowiem nie można ustalić kursu faktycznie zastosowanego dla przewalutowania. Pojęcie „faktycznie zastosowany kurs waluty” oznacza:

  • taki kurs waluty, po jakim podatnik rzeczywiście sprzedał lub nabył walutę”, wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 1682/09
  • „taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany. Mógł on zaś być rzeczywiście i naprawdę zastosowany tylko wtedy, gdy na jego podstawie, w oparciu o wyrażoną w nim cenę waluty, doszło do przeprowadzenia operacji finansowej przewalutowania, czyli do wyrażenia w danej walucie wartości pieniężnej określonej pierwotnie w innej walucie”, wyrok NSA z dnia 27 września 2011 r., II FSK 524/10.

 

Remigiusz Fijak data publikacji: 08.02.2006
Piotr Szulczewski data modyfikacji: 27.06.2013

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz