Wskaźniki

ZUS

Składka na ubezpieczenie wypadkowe 2017

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Do 31 marca 2015 r. stopa procentowa tej składki wynosi 1,93%, a od 1 kwietnia 2015 r. 1,80%.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

Liczbę ubezpieczonych ustala się co do zasady jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych, ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.
 Wysokość składki wypadkowej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2017 roku)

 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka wypadkowa

46,04 zł

10,80 zł*

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych

 

W przypadku pozostałych ubezpieczonych wysokość składki należy obliczyć, przy czym jej wysokość zależy od wysokości podstawy ustalenia.

 

>>> Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku <<<

 

Sposób finansowania składki wypadkowej od 1 kwietnia 2015 r.

 

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje z własnych środków wyłącznie płatnik składek.

 

Finansowanie składki wypadkowej o 1 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2013 poz. 878),
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r. nr 167, poz. 1322);

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz