Ubezpieczenie rolników (KRUS)

Składka chorobowa, wypadkowa, macierzyńska dotyczy:

 • rolnika, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
 • domownika rolnika,

- jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Uwaga! Kim jest domownik

Domowniku to osoba bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Składkom z KRUS obejmuje się na wniosek także innego rolnika lub domownika (np. posiadającego mniejsze gospodarstwo rolne), jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Uwaga!

Składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik. Jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona na rachunek kilku osób, obowiązek opłacenia składki ciąży na nich solidarnie (płacą całą składkę łącznie).

Wysokość składek KRUS za poszczególne osoby różni się od siebie. Za innego rolnika (czyli niewskazanego w pkt 1), domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia – wysokość ta wynosi 1/3 składki podstawowej.

Składki emerytalne i rentowe opłacają obowiązkowo:

 • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
 • domownik rolnika,
 • osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

Na własny wniosek składki mogą opłacać również:

 • inni rolnicy lub domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie (a nie w zakresie ograniczonym, czyli jedynie z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej), jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym;
 • osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy;
 • osoba pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową.

Stawka ubezpieczenia emerytalno-rentowego stanowi 30% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału.

Uwaga! Składka po terminie

Równoznaczne z odstąpieniem od ubezpieczenia na wniosek jest nieopłacenie w terminie składki, chyba że rolnik obowiązany do jej opłacenia, przed upływem terminu płatności, wystąpił o jej odroczenie albo nieopłacenie składki w terminie było skutkiem siły wyższej. Ubezpieczenie ustaje od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, za który składka nie została opłacona.

Ubezpieczony Wyłącznie chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe Wyłącznie emerytalno - rentowe W pełnym zakresie

Rolnik posiadający mniej niż 1 ha lub równo 1 ha

Może – dobrowolnie na wniosek

Nie może

Może – na wniosek

Rolnik powyżej 1 ha

Nie może

Nie może

Musi

Rolnik opłacający ZUS z innego tytułu, np. stosunek pracy (poza działalnością gospodarczą)

Nie musi

Nie musi

Nie musi

Rolnik opłacający ZUS – w ramach prowadzonej działalności

Podlega składkom w zależności od wielkości gospodarstwa (obowiązek inny do 1 ha lub powyżej 1 ha); zamiast ZUS opłacać może ZUS*

Podlega składkom w zależności od wielkości gospodarstwa (obowiązek inny do 1 ha lub powyżej 1 ha); zamiast ZUS może opłacać KRUS*

Podlega składkom w zależności od wielkości gospodarstwa (obowiązek inny do 1 ha lub powyżej 1 ha)*

 

*Rolnik a działalność gospodarcza

Opłacanie składek KRUS może często przyczynić się do obniżenia wysokości składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 • złoży w kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
 • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 528 zł (kwota waloryzowana – na 2011 wynosi 2929 zł).

 

Rozpoczęciem działalności jest również:

 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;
 • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Uwaga! ZUS a KRUS

Obowiązkowi opłacenia składek w KRUS podlega wyłącznie osoba nie podlegająca ubezpieczeniu w ZUS. Jeżeli osoba podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych – nawet jeśli posiada status rolnika lub osoby domownika – nie musi opłacać składek w KRUS.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-05-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Loli (22-03-2018 17:44:15)
Temat: A czy ktoś
A czy ktoś wie ? Jeśli jestem na Krusie, a mam okazję odbyć kurs zawodowy 7dniowy z obowiązkiem Zusu. Czy KRUS mnie wypisze.
Autor: Włodek (14-03-2018 22:27:52)
Temat: Druga emerytura z KRUS
To byłoby normalne. Ale tak nie jest. Jak poinformowano mnie w KRUS a też znalazłem w "poradach prawnych", Po uzyskaniu świadczeń z ZUS traci się możliwość "dopłacania"...pokaż całą treść
To byłoby normalne. Ale tak nie jest. Jak poinformowano mnie w KRUS a też znalazłem w "poradach prawnych", Po uzyskaniu świadczeń z ZUS traci się możliwość "dopłacania" i otrzymania emerytury z KRUS. Odwrotnie: najpierw KRUS można. Przyczyna jest taka, że w obliczeniu emerytury z ZUS wlicza się częściowo, do pewnego wymiaru, także fakt opłacania składek w KRUS. Zatem znika możliwość "podwójnego" naliczania emerytury z tych samych składek. Bo potem ZUS, ale z jakiej kwoty, jaka będzie ta emerytura "kapitałowa"? I Ile stracisz czekając jeszcze półtora roku, aby najpierw wziąć KRUS. A do jakiego wieku podniosą "wiek emerytalny"? I jeszcze ile przyjdzie czekać na ZUS bez środków do życia? To takie moje wątpliwości i nie traktuj tego jako "porady prawnej" po prostu mam podobną sytuację. A jak w tym czasie "trafi się" robota obłożona ZUS-em i wypadniesz na kolejny kwartał z KRUS? To już nie będzie półtora roku czekania a znacznie więcej?zwiń
Autor: longina (01-02-2018 21:19:06)
Temat: emerytura z ZUS i z KRUS
Czytam różne informacje na temat emerytury dla "rolników dwuzawodowców" ale nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia czy osoba pobierająca emeryturę ZUS-owską, posiadająca 23,5 letni okres składkowy w KRUS, ma...pokaż całą treść
Czytam różne informacje na temat emerytury dla "rolników dwuzawodowców" ale nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia czy osoba pobierająca emeryturę ZUS-owską, posiadająca 23,5 letni okres składkowy w KRUS, ma prawo do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS - by za półtora roku otrzymać emeryturę KRUS? zwiń
Autor: longina (01-02-2018 21:15:03)
Temat: emerytura z ZUS i z KRUS
Czytam różne informacje na temat emerytury dla "rolników dwuzawodowców" ale nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia czy osoba pobierająca emeryturę ZUS-owską, posiadająca 23,5 letni okres składkowy w KRUS, ma...pokaż całą treść
Czytam różne informacje na temat emerytury dla "rolników dwuzawodowców" ale nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia czy osoba pobierająca emeryturę ZUS-owską, posiadająca 23,5 letni okres składkowy w KRUS, ma prawo do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS - by za półtora roku otrzymać emeryturę KRUS? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz