Wierzytelności nieściągalne

Wierzytelności nieściągalne – korekta dłużnika

Po stronie dłużnika od stycznia 2013 r. konieczny jest stały monitoring faktur nieopłacanych terminowo. W przypadku przekroczenia okresu 150 dni nieuregulowania płatności, licząc od daty wskazanej na fakturze lub na umowie, dłużnik ma obowiązek (a nie prawo) – bez uprzedniego wezwania go do tego – skorygować podatek odliczony.

Korekta jest obowiązkowa, jeżeli płatności nie dokonano do końca okresu, w którym upływa 150 dzień od daty wskazanej na umowie lub fakturze jako termin płatności. Nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek korekty w prawidłowym terminie, ustalone zostanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Korekty dokonuje się na bieżąco, może zdarzyć się zatem sytuacja, w której podatek do odliczenia będzie wartością ujemną, zatem zwiększy formalnie wartość podatku należnego.

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

 

Opisywanie faktur datami regulowania

Choć w praktyce nie stosuje się i nie ma obowiązku wskazywać dat zapłaty na fakturach kosztowych, obecnie (od 2013 r.) praktyką dobrego księgowania powinno się stać wskazanie tej daty. Dodatkowo daty te pozwolą powiązać proces kontroli wewnętrznych w przedsiębiorstwie i system audytu wewnętrznego. Działanie takie uprości również proces korekt faktur nieopłaconych oraz ograniczy ryzyko pominięcia dokumentów. Biura księgowe oraz działy finansowe powinny odpowiednio zobowiązać dokonujących zakupów – do możliwe szybkiego powiadamiania ich o dokonanych zakupach oraz o otrzymanych fakturach i datach zapłaty.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-02-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz