Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Spis z natury – zamknięcie roku w oczach organów podatkowych

Koniec roku to dla przedsiębiorców okres szczególnie wytężonej pracy. Na dzień 31 grudnia mają oni bowiem obowiązek sporządzić spis z natury składników majątku podlegających wycenie oraz rozliczeniu jako składniki majątkowe oraz zapasy magazynowe, odpady i braki przedsiębiorstwa. Spis z natury wpływa na wartość dochodu ujmowanego w rocznej deklaracji podatkowej za dany rok.

Spisu z natury oprócz sytuacji szczególnych, nie trzeba sporządzać częściej niż na początek i na koniec roku. W przypadku prowadzących działalność opodatkowanych ryczałtem sporządza się wyłącznie jeden taki spis. Prowadząc działalność przez cały rok, sporządzanie spisu z natury raz w roku na koniec każdego roku obrotowego (podatkowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (ILPB4/423-36/12-2/DS., 2012.04.30, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Spis obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Staje się zatem istotnym, czy dany składnik majątku zalicza się do powyższych, a zatem, czy należy go ująć w spisie. Przykładowo środki medyczne (zamki, łuki i pierścienie, które stanowią części składowe aparatów stałych ortodontycznych i nabywane są w specjalnych sklepach medycznych, materiały do wypełniania zęba, materiały do wypełniania kanałów zębowych, podkłady i elementy do mocowania uzupełnień protetycznych i pierścieni ortodontycznych, wkłady i włókno szklane do odbudowy zębów, materiały do płukania kanałów, masy wyciskowe, leki, znieczulenia) nie spełniają definicji zawartych w § 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to – jako nie stanowiące materiałów podstawowych ani pomocniczych - nie podlegają ujęciu w spisie z natury. Materiały te nie stanowią bowiem materiałów podstawowych ani pomocniczych przy wykonywaniu usług stomatologicznych i ortodontycznych (ITPB1/415-52a/12/DP, 2012.04.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Kłopot może sprawić również ujęcie w spisie z natury składników majątku (m.in. towarów) zakupionych z dotacji, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku w remanencie na koniec roku podatkowego należy uwzględnić ilościowo stan wszystkich towarów handlowych – zarówno zakupionych ze środków z dotacji, jak i ze środków własnych i taki stan remanentu – wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do rozliczenia kosztów jako remanent końcowy należy zaliczyć jednak wyłącznie wartość towarów zakupionych ze środków własnych, natomiast nie należy uwzględniać wartości towarów zakupionych ze środków z dotacji (ITPB1/415-718/12/WM, 2012.09.26, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Należy również pamiętać, że spis z natury obejmuje towary zakupione, które nie zostały jeszcze dostarczone do magazynów podatnika, gdyż powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Spis obejmie zatem towary, gdy kontener z nimi wypłynął z Indii w listopadzie 2011 r., a do składu celnego w Polsce trafił w styczniu 2012 r. Urząd Celny wystawił dokument celny SAD z datą 3 stycznia 2012 r. Fakturę zakupu towarów od zagranicznego dostawcy z dnia 30 listopada 2011 r. przedsiębiorca otrzymał w połowie grudnia 2011 r. i odesłał ją do Urzędu Celnego, ponieważ była ona niezbędna do dokonania odprawy celnej. Do Firmy oryginał faktury wrócił wraz z dokumentami celnymi w styczniu 2012 r. (IPTPB1/415-185/12-2/KSU, 2012.06.04, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Jeżeli faktura trafia do firmy po otrzymaniu towaru, zapisu w księgach dokonuje się na podstawie opisu otrzymanego towaru handlowego, gdyby natomiast towar handlowy i faktura potwierdzająca jego nabycie, zostały dostarczone (byłyby otrzymane) w tym samym miesiącu, zapisu dotyczącego poniesienia wydatków związanych z nabyciem tego towaru należałoby dokonać na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury, do której należałoby dołączyć szczegółowy opis towaru handlowego (lub specyfikację dostawy w razie jej otrzymania). W obu przypadkach towar trafia również do spisu z natury na koniec roku, nawet gdy faktura trafi do przedsiębiorcy po 1 stycznia roku następnego (IBPBI/1/415-190/12/BK, 2012.05.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Problemem jest również ujmowanie niewykorzystanych do końca materiałów. Okazuje się, że materiały zużywane w toku świadczonych usług należy ująć w podatkowej księgi przychodów i rozchodów – „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Materiały podlegają ujęciu w całości – zatem bez względu na to, czy dane opakowanie kosmetyku jest pełne, czy też częściowo zużyte – w spisie z natury (nie według procentowego oszacowania ich zawartości)., ITPB1/415-870/HD, 2012.10.26, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Na stan magazynowy końca roku nie wpłyną natomiast skradzione czy zniszczone w danym roku składniki majątku, które stanowiły w działalności firmy koszty uzyskania przychodów. Niezawinione niedobory w towarach powstałe na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży pomimo zachowania należytej staranności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Magazyn nie obejmie takich niedoborów (IPTPB3/423-200/12-2/PM, 2012.08.31, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Natomiast otrzymana rekompensata (odszkodowanie) od zarządzającego magazynem w związku z powstaniem niedoborów inwentaryzacyjnych na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty towarów, stanowić będzie przychód w wartości rekompensaty z tytułu prowadzonej działalności. Podstawą ujęcia go w księgach będzie nota obciążeniowa. Z kolei kwota należna zarządzającemu magazynem w związku z powstaniem nadwyżek inwentaryzacyjnych, stanowić będzie u koszt uzyskania przychodu w cenie netto zakupu towaru (IPTPB3/423-200/12-3/PM, 2012.08.31, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

 

Piotr Szulczewski

data publikacji: 13.12.2012

 

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj