Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Spis z natury – zamknięcie roku w oczach organów podatkowych

Koniec roku to dla przedsiębiorców okres szczególnie wytężonej pracy. Na dzień 31 grudnia mają oni bowiem obowiązek sporządzić spis z natury składników majątku podlegających wycenie oraz rozliczeniu jako składniki majątkowe oraz zapasy magazynowe, odpady i braki przedsiębiorstwa. Spis z natury wpływa na wartość dochodu ujmowanego w rocznej deklaracji podatkowej za dany rok.

Spisu z natury oprócz sytuacji szczególnych, nie trzeba sporządzać częściej niż na początek i na koniec roku. W przypadku prowadzących działalność opodatkowanych ryczałtem sporządza się wyłącznie jeden taki spis. Prowadząc działalność przez cały rok, sporządzanie spisu z natury raz w roku na koniec każdego roku obrotowego (podatkowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (ILPB4/423-36/12-2/DS., 2012.04.30, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Spis obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Staje się zatem istotnym, czy dany składnik majątku zalicza się do powyższych, a zatem, czy należy go ująć w spisie. Przykładowo środki medyczne (zamki, łuki i pierścienie, które stanowią części składowe aparatów stałych ortodontycznych i nabywane są w specjalnych sklepach medycznych, materiały do wypełniania zęba, materiały do wypełniania kanałów zębowych, podkłady i elementy do mocowania uzupełnień protetycznych i pierścieni ortodontycznych, wkłady i włókno szklane do odbudowy zębów, materiały do płukania kanałów, masy wyciskowe, leki, znieczulenia) nie spełniają definicji zawartych w § 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to – jako nie stanowiące materiałów podstawowych ani pomocniczych - nie podlegają ujęciu w spisie z natury. Materiały te nie stanowią bowiem materiałów podstawowych ani pomocniczych przy wykonywaniu usług stomatologicznych i ortodontycznych (ITPB1/415-52a/12/DP, 2012.04.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Kłopot może sprawić również ujęcie w spisie z natury składników majątku (m.in. towarów) zakupionych z dotacji, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku w remanencie na koniec roku podatkowego należy uwzględnić ilościowo stan wszystkich towarów handlowych – zarówno zakupionych ze środków z dotacji, jak i ze środków własnych i taki stan remanentu – wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do rozliczenia kosztów jako remanent końcowy należy zaliczyć jednak wyłącznie wartość towarów zakupionych ze środków własnych, natomiast nie należy uwzględniać wartości towarów zakupionych ze środków z dotacji (ITPB1/415-718/12/WM, 2012.09.26, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Należy również pamiętać, że spis z natury obejmuje towary zakupione, które nie zostały jeszcze dostarczone do magazynów podatnika, gdyż powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Spis obejmie zatem towary, gdy kontener z nimi wypłynął z Indii w listopadzie 2011 r., a do składu celnego w Polsce trafił w styczniu 2012 r. Urząd Celny wystawił dokument celny SAD z datą 3 stycznia 2012 r. Fakturę zakupu towarów od zagranicznego dostawcy z dnia 30 listopada 2011 r. przedsiębiorca otrzymał w połowie grudnia 2011 r. i odesłał ją do Urzędu Celnego, ponieważ była ona niezbędna do dokonania odprawy celnej. Do Firmy oryginał faktury wrócił wraz z dokumentami celnymi w styczniu 2012 r. (IPTPB1/415-185/12-2/KSU, 2012.06.04, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Jeżeli faktura trafia do firmy po otrzymaniu towaru, zapisu w księgach dokonuje się na podstawie opisu otrzymanego towaru handlowego, gdyby natomiast towar handlowy i faktura potwierdzająca jego nabycie, zostały dostarczone (byłyby otrzymane) w tym samym miesiącu, zapisu dotyczącego poniesienia wydatków związanych z nabyciem tego towaru należałoby dokonać na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury, do której należałoby dołączyć szczegółowy opis towaru handlowego (lub specyfikację dostawy w razie jej otrzymania). W obu przypadkach towar trafia również do spisu z natury na koniec roku, nawet gdy faktura trafi do przedsiębiorcy po 1 stycznia roku następnego (IBPBI/1/415-190/12/BK, 2012.05.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Problemem jest również ujmowanie niewykorzystanych do końca materiałów. Okazuje się, że materiały zużywane w toku świadczonych usług należy ująć w podatkowej księgi przychodów i rozchodów – „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Materiały podlegają ujęciu w całości – zatem bez względu na to, czy dane opakowanie kosmetyku jest pełne, czy też częściowo zużyte – w spisie z natury (nie według procentowego oszacowania ich zawartości)., ITPB1/415-870/HD, 2012.10.26, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Na stan magazynowy końca roku nie wpłyną natomiast skradzione czy zniszczone w danym roku składniki majątku, które stanowiły w działalności firmy koszty uzyskania przychodów. Niezawinione niedobory w towarach powstałe na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży pomimo zachowania należytej staranności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Magazyn nie obejmie takich niedoborów (IPTPB3/423-200/12-2/PM, 2012.08.31, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Natomiast otrzymana rekompensata (odszkodowanie) od zarządzającego magazynem w związku z powstaniem niedoborów inwentaryzacyjnych na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty towarów, stanowić będzie przychód w wartości rekompensaty z tytułu prowadzonej działalności. Podstawą ujęcia go w księgach będzie nota obciążeniowa. Z kolei kwota należna zarządzającemu magazynem w związku z powstaniem nadwyżek inwentaryzacyjnych, stanowić będzie u koszt uzyskania przychodu w cenie netto zakupu towaru (IPTPB3/423-200/12-3/PM, 2012.08.31, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

 

Piotr Szulczewski

data publikacji: 13.12.2012

 

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz