Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Umowa cash poolingu nieopodatkowana - 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/436-117/11-2/TR

Umowa cash pooling, w ramach której dochodzi do przepływów finansowych i konsolidacji w związku z realizacją usług zarządzania płynnością finansową nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności dokonywane w ramach usługi cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy podkreślić, iż umowa cash poolingu pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.

 

Działy specjalne produkcji rolnej prowadzone przez cudzoziemca a spółka cywilna i limit 1,2 mln euro - 2011.08.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-461/11-2/KS

Wnioskodawca będąc cudzoziemcem z kraju UE ma prawo tak jak obywatel polski prowadząc dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej nie składać oświadczenia o zamiarze prowadzenia ksiąg wykazujących przychody, o którym mowa w art. 15 ustawy i dokonać wyboru metody szacunkowego ustalania dochodu. Nawet jeśli spółka cywilna (faktycznie wszyscy wspólnicy tej spółki łącznie) w ramach, której Wnioskodawca prowadzi dział specjalny produkcji rolnej osiągnie przychód za poprzedni rok podatkowy w wysokości co najmniej 1.200.000 Euro nadal ustalać powinien swój przychód na podstawie norm szacunkowych. Jednocześnie w takiej sytuacji Spółka cywilna osób fizycznych w skład, której Wnioskodawca wchodzi i prowadzi dział specjalny produkcji rolnej nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg ani na podstawie przepisów ustawy o. p.d.o.f. ani ustawy o rachunkowości. Wnioskodawca jako cudzoziemiec -- obywatel kraju UE nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych niezależnie od uzyskanego przychodu.


Opłaty notarialne i skarbowe z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu - 2011.08.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3/423-265/08/11-S/KS

Wydatki bezpośrednio powiązane z przychodem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy i warunkujące jego wystąpienie w postaci wniesienia podwyższonego kapitału nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Przychód otrzymany na powiększenie kapitału zakładowego nie stanowi przychodu dla celów podatkowych. To koszty jego uzyskania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast wydatki ogólne spółki kapitałowej, których poniesienie nie jest związane z art. 12 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej stanowią koszty pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której efekty podlegają opodatkowaniu.

A więc wydatki, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez Spółkę kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków w przedmiocie sprawy niewątpliwe należy zaliczyć:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • opłatę notarialną,
  • opłatę skarbową.

Natomiast wydatek w postaci obsługi prawnej, stanowi, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt uzyskania przychodów.


Amortyzacja w spółce cywilnej możliwa dopiero po formalnym akcie przeniesienia majątku - 2011.08.08

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-682/11-2/AO

Wnioskodawca nie może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów kosztów amortyzacji lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność spółki cywilnej i który nie został wniesiony jako wkład do tej spółki. Aby wspólnicy spółki cywilnej (Wnioskodawca i jego małżonka) mogli uznać przedmiotową nieruchomość za środek trwały i dokonywać do niej odpisów amortyzacyjnych niezbędne jest formalne wniesienie tej nieruchomości do spółki, tj. przekazanie jej z majątku prywatnego małżonków do majątku wykorzystywanego do prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej. Przy czym wniesienie to nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego. W przeciwnym razie, wspólnicy spółki nie będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej nieruchomości.


Umorzenie akcji spółki osobowej nie jest dochodem - 2011.06.09

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-226/11-2/KO

W przypadku nieodpłatnego umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, po stronie podatnika nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe. Nie wystąpi również strata w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Prawo Spółki do odzyskania podatku VAT od nakładów na inwestycje - 2011.06.01

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-168/11-4/ALN

W związku z realizacją przebudowy budynku Kinoteatru i przebudowy Sali widowiskowej oraz adaptacją budynku przemysłowego dla potrzeb Miejskiego Centrum Informatyczno- Bibliotecznego, wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego.

 

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Praca własna wspólnika w spółce osobowej - 2002.04.04

PB4/AK-031-23/02

Jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie "dla siebie samego" w takim zakresie, w jakim "przychody i koszty spółki osobowej" stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli więc takie świadczenia są odpłatne, to u takiego wspólnika przychody równe są jego kosztom, jeżeli zaś wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Prawa autorskie a majątek spółki – 2010.06.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-44/09/10-6/S/JK

Spółka jako płatnik, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do wykonanych w ramach stosunku pracy utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie mogła zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Przychód z kapitału pieniężnego – 2010.06.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-348/10-2/ES

Dochody uzyskiwane przez podatnika z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dochody z dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku. Przychody i koszty uzyskania przychodów należy ustalać w sposób właściwy dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychody na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 w/w ustawy. Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy.


Wydatki na emisję akcji nie są kosztem – 2010.05.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,  ITPB3/423-66a/10/MT

Wydatki Spółki dotyczące emisji akcji na okaziciela wiążą się w sposób bezpośredni z podwyższeniem kapitału zakładowego. Ich ponoszenie ma na celu dokonanie tej neutralnej podatkowo operacji, a nie uzyskanie konkretnych, bliżej określonych przychodów podatkowych. Nie stanowią wobec tego kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, nie ma możliwości potrącania tych wydatków dla celów podatkowych w roku podatkowym, w którym zostały one poniesione, ani w żadnym innym momencie.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz