Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Sprzedaż firmowego samochodu a VAT

Podatnicy podatku VAT mają często wątpliwości, jak opodatkowana jest sprzedaż samochodu firmowego. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii, jakie warunki muszą być spełnione, aby dla takiej transakcji zastosować zwolnienie z podatku VAT oraz czy w przypadku zastosowania zwolnienia konieczne jest dokonanie korekty podatku VAT naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wyeliminowano w swoim dotychczasowym brzmieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT który stanowił, że z podatku VAT zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu. W przypadku samochodów uznawano je za towary używane, jeżeli okres użytkowania samochodu przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi samochodami jak właściciel. Gdyby stosować wyłącznie te regulacje, podatnik, który skorzystałby nawet z częściowego odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, przy jego sprzedaży nie miałby prawa do zastosowania zwolnienia.

Od 1 kwietnia 2014 r. również sprzedaż samochodów z częściowym prawem odliczeniem VAT pozostaje w pełni opodatkowana. Do tej pory ich sprzedaż ze stawką zwolnioną regulował § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, nr 73, poz. 392), a następnie par. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013, poz. 1722), który ustanawia wyjątek od reguły opodatkowania. Zgodnie z nim zwalniało się od podatku „dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o podatku od towarów i usług, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Obecnie sprzedaż takich pojazdów pozostaje opodatkowana, podatnik ma prawo występować jednak o korektę na plus nieodliczonego do tej pory podatku VAT w tej części, w której odliczył jedynie 50% lub 60% odpowiednio nie więcej niż 5.000 lub 6.000 zł.

Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT, ważne jest czy prawo to przysługiwało - chodzi tutaj o prawo do częściowego odliczenia w przypadku samochodów osobowych. Powyższą zasadę potwierdzają także urzędy skarbowe: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 01.12.2009 r., ITPP1/443-867/09/BS, Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, 2 czerwca 2006r., 1424/1110/443/13/2006/IW; Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, 16 marca 2006r., US1439/ZV/P/Pr/20/2006.

Nie ma obecnie znaczenia, czy sprzedaż następuje w terminie pół roku, czy po pół roku po uzyskaniu prawa do rozporządzania pojazdem jak właściciel. Dotychczas termin pół roku liczony był od daty nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel; samo prawo dysponowania pojazdem na podstawie umowy najmu czy leasingu nie pozwalało na stosowania zwolnienia z VAT przy jego późniejszym zbyciu. Obecnie niezależnie od okresu używania pojazdu podatnik zastosować musi stawkę 23% VAT z jednym wyjątkiem. Art. 43 ust. 1 pkt 2 w nowym brzmieniu wskazuje, że zwolniona z opodatkowania pozostaje dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że korzystając z pojazdu wyłącznie dla celów zwolnionych i nie posiadając prawa odliczenia VAT od nabycia, podatnik przy dostawie nie ma obowiązku naliczyć VAT.

Ważne również, że gdy przy wykupie z leasingu samochody zostaną uznane nie za środki trwałe ale za towary handlowe, to wówczas zwolnienie z podatku VAT przy ich sprzedaży nie będzie przysługiwało (Izba Skarbowa w Opolu, 14 grudnia 2006r., PP-I/44071-20/06/TŁ).

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje tylko w takim zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odliczenie nie przysługuje w zakresie wykorzystania towarów i usług do wykonywania czynności zwolnionych z VAT. Jeżeli podatnik wykonujący czynności opodatkowane podatkiem VAT dokona zakupu samochodu, to przysługuje mu prawo do odliczenia VAT, ponieważ zakłada się, że samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli natomiast podatnik dokona w późniejszym terminie sprzedaży samochodu, która będzie zwolniona z VAT, to przyjmuje się, że dalsze wykorzystywanie samochodu jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku. W tym zakresie podatnikowi nie przysługuje więc prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Urzędy skarbowe wskazują, że jeżeli podatnik dokonał sprzedaży samochodu osobowego, przed upływem 5 lat od roku, w którym został on zakupiony, jest zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty odliczonego podatku naliczonego. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Podatnik zachowuje bowiem prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środka trwałego, ale w części dotyczącej okresu wykorzystywania ich do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Co ważne, w związku z nowymi regulacjami możliwa jest również korekta dodająca podatnikowi podatku naliczonego – gdy odliczał 50% lub 60% podatku, a przy dostawie zastosuje opodatkowanie VAT w 100%.

Natomiast od momentu dokonania sprzedaży samochodu ze zwolnieniem z VAT, podatnik traci prawo odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej okresu pozostałego z 5-letniego okresu korekty - roczna korekta dotyczy jednej piątej kwoty odliczonej za każdy rok, po którym nastąpiło zwolnienie z VAT (Naczelny Sąd Administracyjny, 12 stycznia 2011 r. I FSK 148/10, Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, 23 marca 2006r., US 1439/ZV/P/Pr/25/2006; Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, 30 września 2005r., PP/443-77/2/05, Urząd Skarbowy we Włodawie, 22 września 2005r., NPV-443-13/NO 20/05). Wyjątkiem jest jednak dostawa samochodu o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł. W ich przypadku korekty dokonuje się bowiem jedynie, jeżeli sprzedaż wystąpi nie później niż w roku nabycia tego samochodu. Wystarczy zatem zaczekać ze sprzedażą takiego auta do zakończenia roku kalendarzowego i dokonać sprzedaży w roku następnym, by przy sprzedaży zwolnionej z opodatkowania zachować prawo odliczania podatku VAT uzyskanego przy nabyciu takiego pojazdu.

Dodać warto, że wątpliwości wzbudzało dotychczas, jaka kwota powinna być korygowana - czy odliczane wcześniej 60% lub 50% podatku, która podlegała odliczeniu, czy też cały VAT, zawarty w fakturze nabycia, mimo że podatnik nie uzyskał prawa jego odliczenia. Powyższą kwestię rozstrzygnął WSA w Kielcach (31 marca 2011 r., I SA/Ke 145/11). Wskazał, że w przypadku zakupu samochodów podatkiem naliczonym jest jedynie 60% kwoty podatku wykazanej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł (a nie cała kwota podatku). Pozostała część tej kwoty (tj. VAT niepodlegający odliczeniu) nie posiada przymiotu podatku naliczonego i nie podlega korekcie.

Reasumując należy uznać, że dokonując sprzedaży samochodu firmowego, transakcja dostawy będzie po 1 kwietnia 2014 r. jedynie w nielicznych przypadkach zwolniona z VAT, jeżeli samochód był użytkowany przez podatnika jak właściciel przez okres co najmniej pół roku, a ten nie posiadał prawa odliczenia w ogóle lub też prawo to było limitowane procentowo.

 

Remigiusz Fijak

Piotr Szulczewski

Data publikacji: 26-02-2007

Data aktualizacji: 10-04-2014

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Michu (16-01-2018 22:09:42)
Temat: Vat
Jak kupiłem samochód prywatnie. Założyłem działalność. Dopisałem auto vat1Odliczam naprawy i paliwo. A teraz chcę sprzedać. To jak będę musiał oddać vat? Cały?...pokaż całą treść
Jak kupiłem samochód prywatnie. Założyłem działalność. Dopisałem auto vat1Odliczam naprawy i paliwo. A teraz chcę sprzedać. To jak będę musiał oddać vat? Cały? zwiń
Autor: Khp (25-07-2017 23:09:32)
Temat: Sprzedaż Auta z Homologacją Ciężarową (Kratka)
Czy po sprzedaży auta osobowego z homologacją ciężarową muszę oddać VAT do US czy nie tylko opodatkować 23% dodam iż odliczam podatek VAT i od kupna auta...pokaż całą treść
Czy po sprzedaży auta osobowego z homologacją ciężarową muszę oddać VAT do US czy nie tylko opodatkować 23% dodam iż odliczam podatek VAT i od kupna auta minęło 12 lat. zwiń
Autor: Megi1955 (19-08-2016 14:09:15)
Temat: odpowiedź do "gość"
Nie ma znaczenia jak był zakupiony samochód, czy wprowadzony do działalności. Moim zdaniem każda sprzedaż samochodu, który służył sprzedaży opodatkowanej powinien być sprzedany ze stawką vat 23%
Autor: hrabia (06-08-2016 11:57:53)
Temat: Korekta VAT auta zamortyzowanego
Czy ktoś może mi wyjaśnić jak to zrobić? Cytat z powyższego tekstu: "Co ważne, w związku z nowymi regulacjami możliwa jest również korekta dodająca podatnikowi podatku naliczonego –...pokaż całą treść
Czy ktoś może mi wyjaśnić jak to zrobić? Cytat z powyższego tekstu: "Co ważne, w związku z nowymi regulacjami możliwa jest również korekta dodająca podatnikowi podatku naliczonego – gdy odliczał 50% lub 60% podatku, a przy dostawie zastosuje opodatkowanie VAT w 100%."zwiń
Autor: gość (30-05-2016 07:08:49)
Temat: sprzedaż samochodu
jeśli przy zakupie auta do firmy nie przysługiwało prawo do odliczenia VATu to sprzedajemy ze stawką zw, tak samo postępujemy z samochodami wprowadzonymi do firmy na podstawie...pokaż całą treść
jeśli przy zakupie auta do firmy nie przysługiwało prawo do odliczenia VATu to sprzedajemy ze stawką zw, tak samo postępujemy z samochodami wprowadzonymi do firmy na podstawie np. oświadczenia.zwiń
Autor: admin (05-11-2015 14:57:08)
Temat: Ponowne wprowadzenie do działalności samochodu w pełni zamortyzowanego
http://www.vat.pl/2910-ponowne-wprowadzenie-do-dzialalnosci-samochodu-w-pelni-zamortyzowanego-10647/
Autor: skasia (05-11-2015 14:34:54)
Temat: VAT od sprzedaży auta firmowego
Wprowadziłam samochód do działalności gosp. Jest już zamortyowany, czy sprzedaje go z vat?
Autor: Maciek (25-07-2015 22:44:45)
Temat: VAT od sprzedaży auta firmowego
Kupiłem do firmy dwa lata temu auto z zagranicy, na fakturę wewnątrzwspólnotową z zerowym vatem. Jak teraz sprzedam ten samochód to muszę odprowadzić 23% VATu? Przeciez wtedy...pokaż całą treść
Kupiłem do firmy dwa lata temu auto z zagranicy, na fakturę wewnątrzwspólnotową z zerowym vatem. Jak teraz sprzedam ten samochód to muszę odprowadzić 23% VATu? Przeciez wtedy nie płaciłem, ani US mi nie oddawał VATu teraz jak mam sprzedać auto to jest 23% procent droższe, nie mam szans uzyskać takiej ceny. Czy to nie jest złodziejstwo? Czy moze sie mylę? zwiń
Autor: Andrzej Szepczyński (09-07-2015 10:39:51)
Temat: VAT od sprzedaży samochodu firmy
Nie rozumiem zgodności z prawem wprowadzonych z dniem 1 kwietnia 2014 zmian.Przecież VAT to value addad tax- czyli podatek od wartości dodanej.Jaką wartośc dodałem? Załózmy że kupiłem 6...pokaż całą treść
Nie rozumiem zgodności z prawem wprowadzonych z dniem 1 kwietnia 2014 zmian.Przecież VAT to value addad tax- czyli podatek od wartości dodanej.Jaką wartośc dodałem? Załózmy że kupiłem 6 lat temu samochód za 100tys zł.Zapłaciłem wówczas 23tys VAT.Z tego US zwrócił mi 6 tys. zł.Teraz chę sprzedac ten samochód za -powiedzmy 80 tys zł. a więc będe muaiał do US wpłacic ok.18 tys zł.To ile razy mam płacic VAT za ten sam przedmiot?zwiń
Autor: magda (09-01-2015 11:18:37)
Temat: sprzedaż samochodu pracownikowi
Firma była użytkownikiem samochodu leasingowego, po upływie leasingu samochód został kupiony na własność firmy. Jak teraz sprzedać samochód pracownikowi ?
Autor: podatniczka (09-10-2014 11:52:06)
Temat: VAT od sprzedaży auta firmowego
Kupiłam samochód od osoby fizycznej bez vat. Użytkowałam auto 3 lata jako firmowe.Chcę je sprzedać ale nie wiem czy z vat czy bez vatu?
Autor: podatnik (14-04-2014 08:54:49)
Temat: VAT od sprzedaży auta firmowego
Witam. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć prostymi słowami? Kupiłem używane auto od osoby prywatnej. Nie miałem żadnej faktury VAT. Po 2 tygodniach wprowadziłem auto jako środek trwały...pokaż całą treść
Witam. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć prostymi słowami? Kupiłem używane auto od osoby prywatnej. Nie miałem żadnej faktury VAT. Po 2 tygodniach wprowadziłem auto jako środek trwały (jednoosobowa działalność gospodarcza). Amortyzacja się zakończyła. Czy teraz przy sprzedaży auta muszę płacić 18% podatku i 23% VAT'u? Czy stwierdzenie "podatnik ma prawo występować jednak o korektę na plus nieodliczonego do tej pory podatku VAT" oznacza, że mogę wystąpić o zwrot 23% VAT od kwoty za jaką kupiłem auto? zwiń
Autor: jedrum (12-04-2014 18:43:53)
Temat: VAT od sprzedaży auta firmowego
"...podatnik ma prawo występować jednak o korektę na plus nieodliczonego do tej pory podatku VAT w tej części, w której odliczył jedynie 50% lub 60% ..." ????? Czy...pokaż całą treść
"...podatnik ma prawo występować jednak o korektę na plus nieodliczonego do tej pory podatku VAT w tej części, w której odliczył jedynie 50% lub 60% ..." ????? Czy ktoś mógłby to przetłumaczyć na polski?zwiń
Autor: jedrum (11-04-2014 19:50:41)
Temat: VAT od sprzedaży auta firmowego
"...podatnik ma prawo występować jednak o korektę na plus nieodliczonego do tej pory podatku VAT w tej części, w której odliczył jedynie 50% lub 60% ..." ????? Czy...pokaż całą treść
"...podatnik ma prawo występować jednak o korektę na plus nieodliczonego do tej pory podatku VAT w tej części, w której odliczył jedynie 50% lub 60% ..." ????? Czy ktoś mógłby to przetłumaczyć na polski?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz