Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa jest kategorią czynności opodatkowanych właściwą wyłącznie dla sprzedaży pomiędzy krajami UE, i to w sytuacji, gdy nie występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa czy nabycie towarów.

Sprzedaż wysyłkowa poza UE czy nabycie spoza UE traktujemy jako eksport czy import. Sprzedaż wysyłkową w Polsce traktujemy jak zwykłą dostawę towarów.

Występują dwa rodzaje sprzedaży wysyłkowej - z terytorium kraju (z Polski do innego kraju UE) oraz na terytorium kraju (z innego kraju UE do Polski). Sprzedaż wysyłkowa wystąpi najczęściej przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz podatników VAT zwolnionych podmiotowo z VAT.

Sprzedaż wysyłkowa
Z terytorium kraju Na terytorium kraju
dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez
podatnika podatku od towarów i usług
(polskiego podatnika VAT)
podatnika podatku od wartości dodanej
(podatnika VAT z UE)
lub na jego rzecz
z terytorium kraju (z Polski) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (inny kraj UE) z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju (z UE spoza Polski do Polski)
które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru (ostateczny nabywca),
pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz
podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej
(podatnikiem VAT z innego kraju UE),
podatnika lub osoby prawnej
niebędącej
polskim podatnikiem VAT,
którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej (podatnikiem VAT z innego kraju UE) innego podmiotu,
niebędącego polskim podatnikiem VAT
i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju występuje również, jeżeli dla dokonania tej sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego towary zostały sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów.

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju występuje również, jeżeli dla dokonania tej sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego towary zostały zaimportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Sprzedaż wysyłkowa podlega odrębnym zasadom opodatkowania, związanym z miejscem świadczenia (miejscem opodatkowania dostawy towarów). Częściowo zasady opodatkowania mogą wybrać sami podatnicy.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Zasady takie stosuje się, jeżeli w roku poprzednim limit danego państwa nie został przekroczony.

Oznacza to, żę sprzedaż w ramach limitu, do każdego kraju liczonego niezależnie od sprzedaży do innych krajów, pozostaje opodatkowana w Polsce polską stawką krajową VAT. Przekroczenie limitu jednego kraju nie powoduje zmiany zasad opodatkowania odnośnie innych krajów. Warunkiem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w Polsce jest nieprzekroczenie limitu w roku poprzednim i w roku bieżącym.

Przeliczenia kwot limitów dokonuje się według średniego kursu waluty, w której, w państwie członkowskim przeznaczenia, kwoty te są ustalane, ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty limitu miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę. Do 9 sierpnia 2006r. zmiana obowiązywala od dostawy następującej po dostawie, która przekroczyła limit obrotu.

Po przekroczeniu limitu odnośnie danego krau podatnik powinien zarejestrować się w tym kraju jako podatnik VAT.

Wybór podatnika

Podatnik może jednak wybrać opodatkowanie w kraju docelowym bez względu na ww. limity pod warunkiem:

 • pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji),
 • z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy,
 • co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji.

W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Opcja obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.

W przypadku gdy podatnik rezygnuje z korzystania z opcji (minimum po 2 latach), dla jednego lub więcej państw członkowskich, jest on obowiązany przed datą dostawy, począwszy od której rezygnuje z korzystania z tej opcji, zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji.

Wyboru i rezygnacji z opcji dokonuje się na druku VAT-21.

Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (czyli zgodnie z wyborem podatnika) jest posiadanie przez podatnika, przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc (kwartał), następujących dokumentów, jeżeli dokumenty te łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów:

 • dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez podatnika przewoźnikowi;
 • kopii faktury dostawy;
 • dokumentów potwierdzających odbiór towarów poza terytorium kraju.

W przypadku gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, dokumentami wskazującymi, że wystąpiła sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, mogą być również inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów, w szczególności:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

Uwaga ! Wyłączenia

Przepisów odnośnie sprzedaży wysyłkowej nie stosuje się do:

 • nowych środków transportu;
 • towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5 (pośrednik opodatkowany).

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby akcyzowe zharmonizowane, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (czyli przed pierwszą dostawą należy zarejestrować się jako podatnik VAT za granicą).

Sprzedaż wysyłkowa do Polski

Te zasady obowiązują podatników VAT z innych państw UE, którzy dokonują wysyłki do Polski.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, czyli w Polsce, chyba że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej:

 • jest mniejsza lub równa w roku podatkowym od kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35.000 euro;
 • nie przekroczyła limitu z roku poprzedniego w roku poprzednim.

Wybór podatnika

Podatnicy podatku od wartości dodanej mogą jednak wybrać miejsce opodatkowania w Polsce pod warunkiem:

 • pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji);
 • co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję.

Opcja ta obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.

W przypadku gdy po upływie okresu minimum 2 lat podatnik rezygnuje z korzystania z opcji, jest on obowiązany zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji.

Warunkiem wyboru posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie tej dostawy na zasadach wyżej określonych.

Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, kwotę limitu obliczoną według średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Uwaga ! Wyłączenia

Ww. zasad nie stosuje się do:

 • nowych środków transportu;
 • towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych:
  • opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadającym regulacjom pośrednictwa opodatkowanego;
  • będących przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli dostawa ich jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby akcyzowe zharmonizowane, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium kraju (zawsze opodatkowana w Polsce).